האם דרישת התחייבות של לקוח לתקופה מינימלית חוקי ?

האם דרישת התחייבות של לקוח לתקופה מינימלית חוקי ? בפסיקה ניתן למצוא מקרים קרובים אשר בהם התקיים דיון בהסדרים חוזיים דומים לפי חוק החוזים האחדים. כך, למשל, בעניין הולמס פלייס בחן בית המשפט את הגינות תקופת ההתקשרות המינימאלית שנקבעה באותו עניין להתקשרות עם מועדון כושר (שנתיים, עם תחנת יציאה לאחר שנה), וקבע כי אין אפשרות ממשית שיקבע כי היא מקפחת. יצוין כי באותו עניין נטענה טענה דומה לזו שהועלתה לפני, ואולם היא לא שכנעה את חברתי, כבוד השופטת נד"ב, אשר אימצה אבחנה דומה לזו שנזכרה לעיל, בציינה ש"אין מחלוקת כי תקנון המשיבה [...] הוא חוזה אחיד [...] זאת להבדיל מתקופת ההסכם בעניינה טוענת המשיבה שחל עליה החריג להגדרת "תנאי" לפי סעיף 2 בחוק החוזים האחידים". בדומה, גם החלטת הביניים בעניין שח"ל מבוססת על ההנחה כי ההסדר שנקבע ביחס לסיום החוזה במהלך תקופת התקשרות מוסכמת כפוף לתחולת חוק החוזים האחידים.לקוחותשאלות משפטיות