בקשה להאריך צו הקפאת הליכים

בקשה להאריך צו הקפאת הליכים כללי לפני בקשה דחופה למתן צו להקפאת הליכים לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"). החברה הינה קבלן לביצוע עבודות בנייה וכן עוסקת ביזמות של פרויקטים בנדל"ן. החברה היא חברה פרטית שנוסדה בשנת 1979 ומרבית מניותיה מוחזקות על ידי בני משפחת לנדאו: מר הינריך לנדאו 20% מהון המניות ושני בניו, מר דוד לנדאו שמחזיק ב- 20% מהון המניות של החברה ומר יצחק לנדאו שאף לו 20% מהון המניות. בנוסף, מחזיקים מר נתן אלון וחברת "צ.לנדאו בניין והשקעות בע"מ" ב-20% מהון המניות כל אחד מהם. לעת הרלבנטית להחלטה, מצויה החברה בבנייה של מאות יחידות דיור, בכ-11 פרויקטים ברחבי הארץ שמצויים בשלבי בנייה שונים, וזאת עבור יזמי נדל"ן. כל פרויקט הינו בהיקף של כעשרות מיליוני שקלים. בנוסף, מעורבת החברה ב-3 פרויקטים בנדל"ן וזאת כיזמית עם אחרים, אף הם בהיקפים כספיים ניכרים. בבעלות החברה ציוד הנדסי וכן ציוד בניין. לחברה סווג בלתי מוגבל לבנייה לפי תקנות רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988, והיא מורשית להשתתף במכרזים ממשלתיים. החברה מעסיקה כ-70 עובדים וזאת בנוסף לכוח אדם המועסק אצלה באמצעות קבלני משנה וחברות כוח אדם. החברה נקלעה לקשיים, עצרה תשלומים לספקים ולנותני שירותים וחרגה ממסגרות האשראי שלה ומשכך לא כובדו הוראות תשלום שלה. החברה מונה מספר סיבות להיקלעותה לקשיים שאין זה המקום לפרטן ודי אם אציין שבין אלה: דחייה בקבלת תקבולים צפויים; חילוט שלא כדין של ערבות בנקאית באחד הפרויקטים שבוצעו על ידה; הפסדים כספים ניכרים בפרויקט בחדרה שבו החברה משמשת כקבלן מבצע. כתוצאה מאלה, נאלצה החברה לצמצם את היקף ייזום העסקאות דבר שהקטין את מקורות הרווח שלה. 2. בקשת הקפאת ההליכים על רקע האמור, הגישה החברה ביום 20.8.14 בקשה דחופה למתן צו להקפאת הליכים לפי סעיף 350(ב) לחוק. במסגרת הבקשה תארה החברה את מצבת ההתחייבויות לעומת מצב הנכסים וכן הסיבות שבעטין יש להיעתר לבקשה. החברה ביקשה למנות את עו"ד שלום גולדבלט ועו"ד חגי אולמן כנאמנים בהקפאת הליכים, להורות על מניעת נקיטה בהליכים כנגדה, לאשר מתווה של תוכנית הבראה ועוד. 3. מצבה הפינססי של החברה אציין בקליפת האגוז את מצבה הפיננסי של החברה וכעולה מהבקשה. נושיה של החברה: נושיה המובטחים של החברה הם בעיקר מוסדות כספיים כבנקים וחברות ביטוח שהעמידו אשראיים לחברה כמו גם הנפיקו ערבויות מכר, ערבויות טיב וערבויות ביצוע. בין אלה הם בנק ירושלים בע"מ ובנק הפועלים בע"מ הנושים בחברה בסך של 38,844,752 ₪. לפי האמור בבקשה, החוב לכלל הנושים המובטחים בגין ערבויות שניתנו על ידם, עומד על סך של 216,997,209 ₪. לחברה נושים בדין קדימה ובהם עובדי החברה ורשויות המס והחוב להם מסתכם בסך של 3,137,146 ₪. לחברה נושים רגילים, ספקים, נותני שירותים וקבלני משנה שהחוב כלפיהם עומד על סך של כ-7,233,008,321 ₪. בעלי העניין נושים בחברה בסך של 8,461,000 ₪. מסגרות האשראי של החברה הינם בסכומים של מיליוני שקלים בודדים, בצד פקדונות כספיים שאף הם בסכומים שאינם גבוהים ביחס לחובותיה. נכסים מהאמור בבקשה עולה שהחברה אמורה לקבל כספים בסכומים ניכרים כבר במהלך השנה הקרובה עם סיום השלמת בניית הפרויקטים השונים, זאת בצד החזר של מרבית הערבויות שניתנו בעניינה, דבר שיקטין את האובליגו שלה כלפי נותני הערבויות. לחברה זכויות במקרקעין שונים שבכוונתה היה לממשן לבנייה, כמו גם שהיא זכאית לקבלת תמורות ממכירת נכסים. בנוסף יש לחברה ציוד כמפורט לעיל שניתן לממשו בסכומים שונים. 4. תכנית הפעלה החברה צרפה לבקשה מתווה עקרוני של הסדר נושים (להלן: "מתווה ההבראה"). מתווה ההבראה נערך בסיוע של חברת יועצים כלכלית MNS. יאמר כי מתווה ההבראה, כשמו כן הוא, אינו בגדר תכנית הבראה כמשמעה בחוק, אלא מסמך היולי המצריך פירוט ועיבוי ולאחר קיום בדיקה, משאות ומתנים עם נושי החברה והחייבים לה, ולאחר שקילת מגוון עניינים. במתווה ההבראה נסקרו הפרוייקטים השונים שהחברה מעורבת בהם, מצב צפי תקבולים אל מול הוצאות הכרוכות בהשלמת כל אחד מהפרויקטים, לרבות לוחות זמנים. כן צוינו נתונים נדרשים כגון הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות שכר. לפי מתווה ההבראה אמור להיות תזרים המזומנים של החברה למשך השנה הקרובה בעודף של כ-9.5 מיליון ₪, כי לא צפוייה הפעלה גירעונית, ולאחר שיושבו הערבויות למנפיקיהן וכי קיימת כדאיות לנושי החברה בנקיטה בהליך של הסדר נושים מאשר דרך הפירוק. 5. הצורך בהקפאת הליכים דחופה והחלטה מיום 20.8.14 בבקשה נטען שקיים צורך דחוף במתן צו הקפאת הליכים ועוד בטרם גיבוש תכנית הבראה מפורטת וזאת מחשש לגורל הפרוייקטים של החברה, התנפלות של נושים על ציוד החברה, וביצוע פעולות שיגרמו לנזק לא בר תיקון. החברה הצביעה גם על גדיעת מקור פרנסה של עשרות עובדים, חשש לפגיעה במסירת יחידות דיור למאות של רוכשים ועוד, כטעמים נוספים למתן צו הקפאת הליכים. לאחר שהבקשה הובאה לעיוני, הוריתי בו ביום, על מתן צו הקפאת הליכים אירעי עד ליום 26.8.14, בו יתקיים דיון במעמד הצדדים, וזאת מהנימוקים שבהחלטה. במסגרת ההחלטה מיניתי את עו"ד גולדבלט ועו"ד אולמן, כנאמנים זמנים בהקפאת הליכים והקניתי להם את הסמכויות כמפורט בהחלטה (להלן: "הנאמנים הזמניים"). עוד הוריתי בהחלטה כי על הנושים להגיש את עמדתם סמוך לפני הדיון וכן חייבתי את הנאמנים הזמניים להגיש דו"ח ראשוני קודם לדיון. ואמנם חלק ניכר מהנושים המובטחים הגישו עמדה ראשונית טרם הדיון ודו"ח ראשוני הוגש ע"י הנאמנים הזמניים. 6. הנאמנים הזמניים מתארים בדו"ח וכעולה גם מדבריהם בדיון שהתקיים היום את מצב הפרויקטים של החברה וכמתואר בתמצית לעיל. לעמדתם יש טעם בהשלמת הפרויקטים ולמצער אלה שמצויים בשלבי בנייה מתקדמים. הנאמנים סבורים שבדרך זאת ניתן יהיה לצמצם את ההפסדים שהחברה מצויה בהם, שכן עם השלמת הפרויקטים תהיה החברה זכאית לקבלת התקבולים ממזמיני העבודות, תוכל להחזיר את הערבויות לנותניהן ולצמצם את התחייבויותיה כלפיהם וכי צפוי עודף שיהיה בו כדי לפרוע גם למגיע לנושים הבלתי מובטחים ולמצער חלק מחובם. הנאמנים הזמנים מבקשים אישור לקבלת הצעות להשקעה או לרכישת החברה או לחלק מנכסיה ולפעילותה. בצד זאת מתבקש בית המשפט לאשר התקשרות של הנאמנים הזמניים עם חברת פיקוח נדל"ן "ב. יצחק מהנדס בע"מ", ולהורות לנושי החברה להגיש תביעות חוב תוך 30 יום. מהדו"ח וכן מדברי הנאמנים הזמניים בדיון עולה שאלה פעלו בימים הספורים שמאז מתן צו ההקפאה הארעי ועד ליום הדיון באופן אינטנסיבי לקבל תמונה על מצב החברה והפרוייקטים שלה וכן לבוא בדברים עם הנושים, מזמיני העבודות ולמצער חלקם. 7. מהדו"ח הראשוני וכן מהדברים שנאמרו בדיון עולה שבכוונת הנאמנים הזמנים לצמצם את העלויות השונות הכרוכות בביצוע העבודות. בין היתר ע"י צמצום כוח האדם עם השלמת בניית הפרוייקטים או העברתו לעבוד אצל היזמים השונים ועוד. 8. מתגובות הנושים, קרי, הבנקים וחברות הביטוח עולה שהם סבורים שנכון יהיה להמשיך בהקפאת ההליכים לתקופה מוגבלת, ותוך שכל אחד מהם מציין הסתייגויות מהסתייגויות שונות שאינן מהותיות לעצם המשך ההקפאה לעת עתה. בין ההסתייגויות הן: מתן אישור בית המשפט לכל התקשרות מהותית; בחינת שכר הנאמנים; אי פגיעה בביטחונות של נושים מובטחים; עיכוב מימוש של כל ערבות ופוליסת ביטוח שהוצאה על ידי מי מהם וכדומה. מזמיני העבודות ובראשם חברת "שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ" שהחברה בונה עבורה מספר רב של פרויקטים המצויים בשלבים שונים, לא מתנגדים אף הם להמשך ההקפאה. ב"כ שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ סבור שיש להגביל את ההקפאה לימים ספורים, ועד שיתברר אם יושג הסדר באשר להמשך ביצוע הפרוייקטים או מי מהם ע"י החברה באמצעות הנאמנים הזמניים וכי יש להגביל גם את משך התקופה שבה לא ניתן לממש ערבויות. ב"כ שפיר הנדסה בע"מ שאף עבורה מבצעת החברה שני פרוייקטים, אינו מתנגד להמשך ההקפאה לתקופה מוגבלת, אך מצביע על כשלים שונים. בגדר זאת: מיהות הנאמנים וכן העמסה שלא לצורך של עלויות בתקופת ההקפאת הליכים, כמבוקש ע"י הנאמנים הזמניים. העובדים תומכים במתן צו הקפאת הליכים. 9. עניין נוסף שיש ליתן עליו את הדעת הינו טענת הנאמנים הזמניים באשר להתנהלות חברת "עמרם אברהם חברה לבניין בע"מ" (להלן: "חברת עמרם"). בהקשר זה יובהר שהחברה מבצעת עבור חברת עמרם שני בניינים בחדרה, המיועדים לכ-116 יחידות דיור. לעמדת הנאמנים הזמניים, הבנייה נמצאת בשלבי גמר מתקדמים, כאשר בבניין אחד העבודות בסיום של כ- 100% ובשני כ- 96%. נטען שחרף צו ההקפאה הארעי, החליפה חברת עמרם את המנעולים, החלה לבצע עבודת השלמת דירות שנותרה בהן השלמה בעצמה ושלא באמצעות החברה. בדיון טען ב"כ החברה שמרשתו רק החליפה את המנעולים אך לא מבצעת את העבודות בעצמה, ולגישתו הושלמו עבודות בשיעור של כ- 90% ובכל מקרה, לא תהיה החברה זכאית לתגמולים ממרשתו גם אם תסיים את העבודות. יובהר שלאור החלטתי להמשך צו ההקפאה, נאסר על חברת עמרם לעשות כל פעולה בבניינים שהחברה בונה עבורה ובכפוף לכל החלטה אחרת. 10. ב"כ הכנ"ר הודיע בדיון שהוא תומך בהמשך הקפאת ההליכים שכן נראה שזו הדרך הראויה לצמצם נזקים. 11. מן הראוי לצין כי הוגשה הסתייגות של נושה בשם "מ.י.מ מערכות צנרת בע"מ" שטען שיש מקום לשקול חלופות אחרות כגון שרוכשי הדירות יוסיפו כספים מעבר לתמורה שלפי הסכמי המכר ובכך ימזערו את הנזק של הנושים הלא מובטחים. במסגרת עמדתו, השיג גם אותו נושה על מיהותם של בעלי התפקיד המוצעים. אותו נושה אף סבור שאין מקום להעמיס את העלויות המבוקשות ע"י הנאמנים מהטעמים שבדבריו. בסופו של דבר, הנושה האמור לא עמד על התנגדותו לעת עתה אך הציע שייבחנו גם החלופות האחרות שבעמדתו. 12. לאחר שעיינתי בבקשה וכן בדו"ח הנאמנים הזמנים ובעמדת הנושים, הגעתי לידי מסקנה שיש מקום להאריך את צו הקפאת הליכים כמבוקש תוך מגבלות כמפורט בהמשך ההחלטה. אמנם מצויים אנו רק בשלב ראשון של ההליך, ובטרם גובש הסדר נושים, אך לא ניתן לשלול לעת הזו, היתכנות סבירה שיגובש הסדר נושים שיכלול תכנית הבראה שתועלתה עדיפה לנושי החברה מאשר האלטרנטיבה של הפרוק. בגדר זאת יש להביא בחשבון את מתווה ההבראה, דו"ח הנאמנים הזמניים וכן את עמדת הנושים שכאמור לא מתנגדים להמשך הקפאת ההליכים, הגם שתוך הסתייגויות כאמור ולא פחות חשוב, ניתן יהיה למסור את יחידות הדיור לרוכשיהן. נתתי דעתי גם לכך שעסקינן בחברה שמצויה בבנייה של מאות יחידות דיור ושנטען כי חלקן כבר בשלבים מתקדמים ביותר, כך "בעיר ימים" בנתניה הושלמו 96% מהעבודות, ובדומה בבאר יעקב כ- 94%; בקרית אונו 81%. יש טעם בדברי הנאמנים הזמניים שלפיו כדאי שהחברה תסיים את העבודות, דבר שיזכה אותה בקבלת יתרת התקבולים ובצד זאת, שחרור ערבויות מכר ובכך, תקטן מצד אחד מסכת ההתחייבויות של החברה ומאידך תוגדל קופת הנשייה לחלוקה. בצד זו, יימשך מקור התעסוקה לעובדיה, לספקיה ולנותני השירות. עם זאת, יש למצות בהקדם את המשאות ומתנים עם כלל הגורמים הדרושים וביניהם עם מזמיני העבודות, הספקים והגורמים הפיננסיים על מנת שניתן יהיה לגבש תוכנית סדורה, מפורטת שהנושים יוכלו לאשרה. במקביל יש לברר את היקף הנשייה ולאחר שיוגשו תביעות חוב לבעלי התפקיד. ממכלול האמור, כמו גם על מנת ליצור וודאות אצל מזמיני העבודות, רוכשי הדירות, הספקים, נותני השירותים, העובדים והאחרים באשר להמשך פעילות החברה, ולמצער במי מהפרוייקטים, יש להגביל את תקופת ההקפאה ובאופן שתחול לא יאוחר מיום 30.9.14. 13. על מנת לקדם את הסדר הנושים אני מורה כדלקמן: 13.1 בהתאם לתקנה 15 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002, אני מורה לנושים להגיש תביעות חוב לא יאוחר מיום 21.9.14, וזאת נוכח הצורך בדחוף בבירור מצבת הנשייה הנטענת וגם על מנת שתאומת עם זו העולה מספרי החברה. תביעות החוב יוגשו לאחר ביצוע פרסומים וכמפורט בהמשך ההחלטה. 13.2 אני נעתר לבקשת הנאמנים הזמניים ומאשר התקשרות עקרונית עם חברת פיקוח כלשהיא אשר תסייע בידם לקדם את הליך הסדר הנושים מבחינת הראיה הכוללת של פעילות החברה. לא התעלמתי מכך שככלל לכל אחד מהפרויקטים פיקוח משלו, אך אין בכך כדי לאיין את הצורך בגורם מסייע בידי בעלי התפקיד לצורך קידום וביצוע סמכויותיהם. נתתי את הדעת גם לעלות הצפויה של חברת הפיקוח האמורה, ומבלי להקל בכך ראש, סבורני שהשירותים חיוניים לקידום הסדר הנושים ומשכך יש להעתר לבקשה. על הנאמנים יהיה להגיש הסכם התקשרות עם חברת פיקוח באישור בית המשפט ולאחר שיבדקו הצעות עם מספר חברות בתחום. 13.3 אני מאשר לנאמנים הזמניים לקבל הצעות להשקעה ו/או לרכישת החברה או חלק מזכויותיה ופעילותה. למותר לציין כי כל התקשרות כאמור כפופה לבדיקה כלכלית ולאחריה לאישור בית המשפט. 13.4 לא ראיתי לעת הזו מקום לאשר עקרונית לנאמנים הזמניים התקשרות עם גורם למתן ליווי כלכלי והדבר ייבדק ככל שתוגש בקשה סדורה, ולאחר בדיקת אפשרות התקשרות עם גורמים דומים שתגובה באסמכתאות. 14. בעלי התפקיד נטען במסגרת התנגדות "מ.י.מ מערכות צנרת בע"מ" וכן במהלך הדיון על קיומו של חשש לניגוד עניינים אצל הנאמנים המוצעים המונע מהם לכהן בתפקיד נאמנים. בהקשר זה נטען שמשרדו של עו"ד אולמן מייצג באופן קבוע את בנק ירושלים בע"מ שהוא הנושה המובטח הגדול של החברה ואילו משרדו של עו"ד גולדבלט מייצג או ייצג את אחד מבעלי המניות של החברה. אפנה לתקנה 14 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 שמורה: "מועמד לבעל תפקיד יציין בתצהיר, לפני מינויו, קיום זיקה לחברה, לבעל ענין בחברה או לנושה מהותי, ככל שקיימת זיקה כאמור וכן יגלה אם הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף 226 לחוק ואם הורשע בפסק דין חלוט בעבירה כאמור באותו סעיף". עוד אפנה לתקנה 3 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981, הקובעת כי לא ימנה בית המשפט אדם לתפקיד אם מצא שקשריו עם החברה, מעמדו בה או כלפיה או עיסוקיו האחרים, עלולים ליצור ניגוד עניינים עם מילוי תפקידו. מהאמור עולה שקיימת חשיבות רבה לכך שבעלי תפקיד לא יימצאו במצב של ניגוד עניינים. אציין שאין חולק שבעלי התפקיד המוצעים לא הגישו תצהיר כאמור ובעת שדנתי בבקשה למתן צו הקפאת ההליכים עת הוגשה, סברתי שהואיל ולא הוגשה כל הסתייגות על ידי מי מבעלי התפקיד המוצעים לכהונתם, אין זאת אלא שאין מניעה כאמור. לאור הנטען לעיל ביחס לנאמנים המוצעים, הם נשאלו על ידי בדיון על המיוחס להם ולקיומה של מניעות בידם לכהן בתפקיד. במענה השיב עו"ד אולמן שאין כל מניעה למינויו כנאמן בהקפאת הליכים, תוך שציין שמשרדו לא ייצג את בנק ירושלים בע"מ בפעילות מול החברה. לא כל שכן, לדברי עו"ד אולמן אין לו באופן אישי כל הכרות עם החברה ואף לא זיקה אליה וכי הוא התוודע אליה רק לפני ימים ספורים, בעת שהתבקש להגיש את בקשת הקפאת ההליכים. עו"ד גינדס שותפו של עו"ד גולדבלט שנעדר מהדיון מחמת שהייתו בחו"ל, השיב שמשרדו לא ייצג את החברה. עוד ציין עו"ד גינדס שיש למשרד קשר עקיף לחברה שכן המשרד מייצג את מר אלון נתן שמחזיק כאמור ב- 20% ממניות החברה. עם זאת, הבהיר עו"ד גינדס שמר נתן אינו מעורב בפעילות העסקית של החברה. לעמדת עו"ד גינדס, אין באמור כדי למנוע את מינוי עו"ד גולדבלט כנאמן בהקפאת הליכים וכי ככל שיתעורר צורך בחקירות בכל עניין שקשור למר נתן, לא עו"ד גולדבלט הוא שיעשה זאת. אציין שלדברי ב"כ חברת עמרם, ייצג משרדו של עו"ד גולדבלט את החברה בהסכם עם מרשתו, עובדה שלא הייתה ידועה לעו"ד גינדס. לאחר הדיון ובטרם מתן החלטה הוגשה הודעה ע"י הנאמנים המוצעים. בהודעה ציין עו"ד אולמן שבבדיקה נוספת התברר לו שמשרדו נותן שירותים משפטיים לאחד מהפרוייקטים שבייזום שנמצא בקרית גת וכי פרט לכך אין למשרד כל קשר לחברה. עו"ד גינדס בשם עו"ד גולדבלט שב וציין שהחברה אינה לקוח של המשרד שמייצג כאמור את מר נתן שאינו עובד בחברה ואף לא מעורב בניהולה היומיומי, הגם שהינו נושא משרה בחברה ובעל זכות חתימה בה. סבורני כי על רקע האמור ובטרם החלטה סופית באשר למינוי בעלי התפקיד, נכון יהיה שיינתן תצהיר כדין על העדר ניגוד עניינים ע"י כל אחד מבעלי התפקיד המוצעים. בתצהיר יציין כל אחד מהם בפירוט כל זיקה מכל מין וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין שלו או של משרדו למי מהגורמים המעורבים בהליך והשפעתו של זה, ככל שקיים על כשירותו להתמנות לתפקיד. כן יינתן תצהיר של מר נתן על פעילותו בחברה וייצוגו ע"י משרד עו"ד גולדבלט. לאחר המצאת התצהירים, ימסור הכנ"ר את עמדתו ובכפוף לכל אלה, תינתן הכרעה בסוגיית זהות בעלי התפקיד. תצהירים כאמור יוגשו לבית המשפט עם עותק לכנ"ר עד ליום 28.8.14. עמדת הכנ"ר תוגש עד ליום 1.9.14. בכפוף לביצוע האמור, תינתן החלטה סופית לעניין זהות המתמנים. 15. צו הקפאת הליכים לפיכך וממכלול הטעמים האמורים, הגעתי לידי מסקנה שיש מקום להיעתר לבקשה. אני מאריך את צו הקפאת ההליכים שניתן ביום 20.8.14 וזאת עד ליום 30.9.14, מועד שבו יתקיים דיון בבקשה. כל הסמכויות שהוקנו לנאמנים הזמניים בהחלטה מיום 20.8.14 ימשיכו לחול גם במהלך תקופת הקפאת ההליכים. מינויים של הנאמנים הזמניים יעמוד בתוקפו וזאת עד להחלטה אחרת. להסרת ספק, צו ההקפאה יחול גם על פוליסות הביטוח שהוצאו לבקשת החברה וכאמור בסעיף יא' להחלטה מיום 20.8.14. אני מורה לנאמנים הזמניים לפרסם מודעה לכלל הנושים שלפיהם עליהם להגיש תביעת חוב לא יאוחר מיום 21.9.14. פרסום ייעשה בשני עיתונים יומיים נפוצים שאחד מהם בעל מוסף כלכלי או עיתון כלכלי באופיו. אני מאשר לנאמנים הזמניים לבצע את הפעולות המנויות בסעיף 13 לעיל. צוויםהקפאת הליכים