קבלת אישור לצורכי חוק מע"מ לא מספקת לפטור מארנונה מכח סעיף 4(א)(IV) לפקודת הפיטורין

קבלת אישור לצורכי חוק מע"מ לא מספקת לפטור מארנונה מכח סעיף 4(א)(IV) לפקודת הפיטורין בג"ץ 4725/07 הנ"ל מציין בית המשפט: "לאלה נוסיף - בהקשר של הוראת הגמישות - כי אין הלימה מלאה בין מוסד שהוא בבחינת "מוסד ציבורי" או "מלכ"ר", לבין מוסד שהוא "מוסד מתנדב" לפי סעיף 5(י) לפקודת הפיטורין. ההגדרות בדברי החקיקה השונים - למרות הדמיון הקיים - אינן זהות. בנוסף, עוסקים אנו במיסים בעלי אופי ותכלית שונה, וגם בכך יש להשליך על היקפו של הפטור שיינתן (השוו לדברי השופטת - כתוארה אז - ד' ביניש בפסקה 11 לפסק הדין בעניין עיריית פתח-תקוה, שהובאו לעיל). הוראת הגמישות שבנוהל, עליה עמדנו, מאפשרת הקלה ביישומם של מקצת הקריטריונים, אך אינה מחייבת - כשיטת העותרת - מתן פטור למוסד שהוא "מלכ"ר" או "מוסד ציבורי". (ראו גם בג"ץ 4339/04 עירית פתח-תקוה נ' שר הפנים (13/7/05)). ברי שהתבחינים וההגדרות שנקבעו בדין ובפסיקה בנוגע להגדרת מוסדות ללא כוונת רווח, הגדרת רווח וכדומה, עשויים להשפיע על הפרשנות של הוראת סעיף 4(א)(IV) לפקודת הפיטורין ויכולים לשמש בסיס להיקש, אולם תמיד יש לזכור כי לשונה השונה של הפקודה, ותכליתה של הפקודה, מחייבים הגדרה עצמאית ואין לאמץ לתוכה של ההגדרה בפקודת הפיטורין הגדרות ופרשנויות שניתנו במסגרת דינים אחרים. מע"מ (מס ערך מוסף)פיטוריםמיסיםארנונה