חישוב רווח הון במכירת מניות

חישוב רווח הון במכירת מניות חלק ה' לפקודת מס הכנסה קובע הוראות בדבר מיסוי רווח הון שנוצר לנישום ממכירת נכסים הוניים. ככלל, ניתן לומר כי על מנת שמכירת נכס תחויב במס רווחי הון על פי חלק ה' לפקודה, יש להצביע על התקיימותם של מספר רכיבים; הממכר הינו נכס במובן ההגדרה שבסעיף 88, דהיינו הינו "נכס הון" ומכירתו אינה חלק מפעילותו השוטפת של המוכר - אינו "נכס פירותי";הנכס אינו זכות במקרקעין, שאז יחול חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),התשכ"ג-1963; העסקה מהווה מכירה במובן הסעיף; העסקה מהווה מימוש של הרווח. במכירת נכס יחושב "רווח ההון" בהתאם להפרש שבין סכום התמורה שהתקבל במכירה לבין עלות רכישתו.מאחר ועלות הרכישה המקורית אינה משקפת את כל האירועים הרלבנטיים לקביעת רווח ההון נקבע כי החישוב יעשה בין מחיר המכירה ליתרת מחיר הרכישה, דהיינו הדין מחייב להתחשב בהשקעות שהשביחו את ערך הנכס לאחר מועד רכישתו, התחשבות בפחת שנוכה מהכנסותיו של הנישום וכדומה (ראו א' נמדר מס הכנסה - יסודות ועיקריים 559, 560 (2013); י' אדרעי מבוא לתורת המיסים 147 (2008); ע"א 2026/92 פקיד שומה פתח תקוה נ' שדות חברה להובלה (1982) בע"מ, פ"ד נה(4) 89 (2001)). כדי לחשב את רווח ההון עלינו לברר את מחיר המכירה - התמורה בעסקה נשוא החיוב במס ואת מחיר הרכישה. סעיף 88 קובע כיצד יקבע המחיר המקורי של הנכס במצבים שונים. הכלל הינו כי בנכס שנקנה יהיה המחיר המקורי הסכום שהוציא הנישום לרכישתו. כאשר הנכס הגיע לידי הנישום בירושה, ובלבד שהמוריש נפטר לאחר 31/3/81 (כמו בענייננו), הרי שהמחיר המקורי יהיה השווי שהיה נקבע "אילו מכר המוריש את הנכס", דהיינו המחיר שבו רכש המוריש את הנכס.מניותרווח הוןדיני חברותמיסים