התעלמות ועדה רפואית של משרד הביטחון מתוצאות MRI

התעלמות ועדה רפואית של משרד הביטחון מתוצאות MRI המערער כי טען הוועדה לא נתנה את המשקל הראוי לתוצאות ה-MRI . גם עניין זה נתון לשיקול דעתה המקצועי רפואי של הוועדה. ראו רע"א 9737/03 פלוני נ. משרד הבטחון - "השאלה כיצד תקבע הועדה הרפואית את ממצאיה, אם תסמוך את קביעתה על בדיקת M.R.I, על בדיקות עזר אחרות, או על ממצאי הבדיקה הקלינית, כיצד תשקלל את כלל הממצאים שבידה ואיזה משקל תייחס לכל אחת מהבדיקות, הוא ענין רפואי מובהק הנתון לשיקול דעתה של הועדה הרפואית. בענין זה בית המשפט לא ישים שיקול דעתו במקום שיקול דעתה המקצועי של הוועדה הרפואית. יתרה מזו, בהיותו של ענין זה נושא רפואי מובהק, קביעה רפואית מסוג זה גם אינה מקנה, על פי ס' 12 א לחוק הנכים, זכות ערעור על ממצאי הועדה הרפואית לבית המשפט". ועדה רפואיתמשרד הביטחוןבדיקת אם.אר.איי (MRI)רפואהצבא