האם ארנונה היא מס ?

האם ארנונה היא מס ? מקור הסמכות הכוללת להטלת חיובי ארנונה, הוא סעיף 8(א), לחוק ההסדרים משנת 1992. כלל ברור וידוע הוא בשיטתנו, כי בדומה להטלת מס, (וארנונה מסווגת כמס - בג"צ 6741/99 יקותיאלי נ' שר הפנים פד"י נ"ה (3), 673, 683) - גם הענקת פטור ממס, או הקלה במס, צריכה להיעשות על פי חוק ברור בלשונו" (עמ"מ 5666/09 שאוזכר לעיל). סעיף 12 (ב) לחוק ההסדרים הנ"ל שכותרתו "הנחות בארנונה" קובע כי: "שר הפנים יקבע בתקנות תנאים וכללים למתן הנחות אחרות בתשלומי הארנונה הכללית, ואת שיעורי ההנחה המורכבים..." שר הפנים אכן התקין את תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה), התשנ"ג - 1993. במסגרת תקנות אלה, מוגדרות עילות שונות המאפשרות לרשות המקומית להעניק הנחה בחיוב הארנונה (בעניין זה: ראו פסק דין בתיק 29133-09-11 נסים אלקרינאווי נ' עיריית רהט, שגם בו סקרתי בקיצור את מדרג הנורמות המחייבות את הרשות המקומית במה שקשור למתן הנחה או פטור מארנונה). כללו של דבר, מילויה של הקופה הציבורית, או גריעה ממנה, אינה עניין פרטי של נבחר זה או נבחר אחר, יהא מעמדו רם ככל שיהיה. לכן, אפילו התקיימה שיחה, או שיחות, כנטען, בין הנתבעים לבין ראש העיר לשעבר, מר מוטי בריל - מתן פטור או הנחה כנטען - לא היו במסגרת סמכותו, ולו, כמו גם לנבחר אחר, לא היתה היכולת לקיים את ההבטחה. ארנונהמיסיםשאלות משפטיות