חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי הודעת המבטחת למבוטח אינה ענין טכני גרידא. היא נועדה לשקף את בירור חבותה ביחס לתביעת המבוטח. יש לזכור כי המשימה לברר את החבות היא סטטוטורית (סעיף 23 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981). היא נובעת גם מכח עקרון תום הלב החל על הצדדים לחוזה הביטוח (בש"א 3825/04(ראשל"צ) אסולין נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, מיום 16.12.2004, בס' 9 להחלטה). מקורות אלה מעגנים את חבות המבטחת לברר את מלוא השאלות והנתונים הרלבנטיים לחבותה, ללא תלות בהליך המשפטי. אמנם, בירור מלא של החבות עוד בטרם ההתדיינות השיפוטית מטיל על חברת הביטוח נטל מוגבר, שהרי אין היא רשאית להסתפק בדחיה או קבלה חלקית של תביעת המבוטח רק על בסיס אחד הנימוקים האפשריים. ואולם, נטל מוגבר זה - טעמו עימו - הוא נועד לאפשר בירור עניני ומלא של החבות לטובת שני הצדדים, ליצור בסיס להידברות ביניהם, וכן למנוע התדיינות שיפוטית מיותרת (ר' בש"א 3825/04 המאוזכרת לעיל בס' 9-10 להחלטה). כמובן, חברת הביטוח תורשה להעלות בכתב הגנתה טענות שלא היה בכוחה לברר בעת שדחתה חלקית את תביעת המבוטח (ר' בש"א (מחוזי חי) 12838/02 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' גידולי שדה נטופה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ - (15/12/02) ואולם, אין מקום לאפשר לה להעלות לראשונה בכתב הגנתה טענות שזנחה או טענות שיכולה היתה להעלות בעת שביררה את תביעת המבוטח. אישור בדבר תקפן המחייב של הנחיות המפקח על הביטוח כמו גם ביסוס הרציונל העומד מאחורי הנחיות אלה ניתן למצוא בדברי כב' השופט רובינשטיין ברע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' חביב אסולין (5/5/06) "הנחיות אלה משקפות את המדיניות המשפטית שהוצגה לעיל בדבר ההגנה על המבוטחים וצמצום אי השוויון בינם לבין המבטחות; הן אף עולות בקנה אחד עם עקרונות של יעילות משפטית, שכן מבוטח שבפניו תיפרש עמדה ברורה ומנומקת של המבטחת בנוגע לתביעתו, יוכל להעריך את כדאיותה של הגשת תביעה בבית משפט." כיסוי ביטוחיחברת ביטוחפוליסה