האם יש חוק שמחייב את בעל הדירה לתקן פגמים בדירה שכורה ?

האם יש חוק שמחייב את בעל הדירה לתקן פגמים בדירה שכורה ? סעיף 7 לחוק השכירות והשאילה קובע: 7. (א) המשכיר חייב, תוך זמן סביר לאחר שקיבל דרישה לכך מאת השוכר, לתקן במושכר, או בנכס שברשותו המשמש את המושכר, כל דבר השולל או המגביל הגבלה של ממש את השימוש במושכר לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות (להלן - פגם), בין שהפגם היה בזמן מסירת המושכר לשוכר ובין שהתהווה לאחר מכן, זולת פגם שהשוכר אחראי לו לפי חוק השומרים, תשכ"ז - 1967, או שתיקונו, לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות, אינו חל על המשכיר. (ב) היה הנכס המושכר מיטלטלין ובשביל השוכר לא נודעת משמעות לזהותו, רשאי המשכיר לקיים את חיובו לפי סעיף זה בדרך של החלפת הנכס בנכס אחר; הוצאות ההחלפה יחולו על המשכיר". הנה כי כן, סעיפים אלה מטילים על המשכיר חובה לתקן פגמים במושכר שכירותליקויי בניהשאלות משפטיות