בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות קביעת צו תשלומים חודשי ע"ס 400 ₪ כפי ששילמה המבקשת בתיק האיחוד הראשון שמספרו 10-99998-01-8 (להלן: "תיק האיחוד הראשון"). רקע בתמצית: כנגד המבקשת מתנהלים שמונה תיקי הוצאה לפועל בלשכות שונות, ויתרת חובה בתיקים אלה עומדת על-סך 556,000 ₪ לערך. התיקים נוהלו במשך השנים במסגרת תיק האיחוד הראשון, בו שילמה המבקשת על פי צו תשלומים סך של 400 ₪ בחודש. במהלך שנת 2013, נבצר מן המבקשת לעמוד בצו התשלומים, מחמת מחלת הסרטן בה לקתה, כטענתה, ותיק האיחוד פוזר ונסגר. ביום 6.2.14, הגישה המבקשת בקשה לחידוש תיק האיחוד על ידי קביעת צו תשלומים של 400 ₪. ביום 9.2.14 ניתנה החלטת כב' רשמת ההוצל"פ, לפיה בקשת המבקשת תידון לאחר שהמבקשת תפקיד עירבון בסך 6,000 ₪, תגיש דפי חשבון בנק, ותפרט את הוצאותיה החריגות. ביום 24.2.14 הגישה המבקשת בקשה לעיון חוזר, וביום 25.2.14 ניתנה ההחלטה נשוא הערעור כאן. ההחלטה נשוא הערעור: כב' רשמת ההוצל"פ קבעה בהחלטתה בעניין המבקשת כדלקמן: "החייבת היתה משלמת באיחוד קודם 400 ₪ לחודש, ולא שילמה מזה שנה. לפיכך סכום הערבון שנקבע הוא סביר. לפנים משורת הדין, ישולם סך של 4,000 ₪ אורה על פתיחת תיק איחוד. היתרה בסך 2,000 ₪ תפרוס ל- 5 תשלומים ע"ס 400 ₪ כ"א שיצטרפו לתשלום החודשי". עיקר טענות המבקשת: ההחלטה נשוא הערעור עומדת בניגוד להלכה הפסוקה בעניין התניות לפתיחת תיק איחוד, בפרט לגבי תשלום ראשוני כתנאי לפתיחת תיק איחוד, וניתנה ללא נימוקים ראויים וצודקים; ההתניה לחידוש תיק האיחוד אינה ראויה בנסיבות המיוחדות של תיק זה, והיא מתעלמת כליל ממצבה הכלכלי הקשה של המבקשת, ומצבה הרפואי בשנה שחלפה, אשר בעטיו צברה המבקשת חובות פיגורים ונסגר תיק האיחוד הראשון; הכנסתה הנמוכה של המבקשת אינה מאפשרת לה לעמוד בתנאי התשלום הראשוני של 6,000 ₪ לפתיחת תיק האיחוד, ומשמעות חיובה בסכום זה כמוהו כדחיית בקשתה לאיחוד תיקים וסיכול מטרת צו התשלומים (רע"צ (נצרת) 56586-07-11 פאיק גנאיים נ' סינימה קרדיט); המבקשת אינה משתמטת מתשלום חובותיה, וראיה לכך כי במשך למעלה מעשר שנים שילמה בהתאם לצו התשלומים בתיק האיחוד הראשון, ללא כל פיגור; הפסקת התשלומים בשנה החולפת נבעה אך ורק ממצבה הרפואי הקשה בעטיו הפסיקה לעבוד, והיא שבה לעבודה לסירוגין בחודש 7/2013 ולעבודה מלאה בחודש ינואר 2014, ממנה הא משתכרת כ- 2,300 ₪ בממוצע, ובכוונתה להיכנס למסלול תשלומים סדיר עד להסדרת חובותיה; המבקשת מתגוררת עם בן זוגה ובתה הקטינה בדירה שבבעלותה. בן זוגה אינו משתכר ומקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי בסך 2,900 ₪, ובכך הכנסת התא המשפחתי עומדת על 5,200 ₪ לחודש. בהחלטתי מיום 19.3.14 ניתנה לצדדים הזדמנות להשלים טיעונים, וצוין, כי בית המשפט רואה להכריע בבקשת רשות הערעור ללא קיום דיון, אלא אם צד כלשהו יבקש זאת. מי מהצדדים לא ביקש לקיים דיון. תחת זאת, נתקבלו סיכומי טענותיהם של חלק מהמשיבים. עיקר תגובות המשיבים: לטענת המשיבה 2 (עיריית נצרת עילית) יש לדחות בקשת רשות הערעור על הסף; ההחלטה נשוא הערעור סבירה לאור הפיגורים שנצברו בתיק עקב הפסקת תשלומים בתיק האיחוד הראשון. לטענת המשיב 6 (מר גראבה אשרף) דין הבקשה להידחות על הסף; בבעלות המבקשת בית ברח' התמר 5א' בנצרת עילית, ששוויו לא פחות משני מיליון ₪, ולכן היא בעלת יכולת ואינה מוגבלת באמצעים ויש להורות על מכירת זכויותיה בבית תוך רכישת דירה חלופית זולה יותר, כאשר ההפרש יסלק חובותיה. המשיב 8 הותיר את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט. יתר המשיבים לא הגישו תגובתם. דיון והכרעה: על פי סמכותי מכוח תקנה 120(א) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם - 1979, ולאחר שנתתי לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם, ולאחר שסברתי שלא תפגע זכותו של צד מעוניין שלא הסכים לכך (ראו החלטתי מיום 19.3.14), מצאתי לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה. חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967 (להלן: "חוק ההוצל"פ") נועד ליצור מנגנון לגביית חובות באופן יעיל ומהיר, תוך שהוא מספק הגנה לחייבים אשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לפרוע את חובותיהם. יש לאזן בין שתי מטרות אלה, בהתאם לנסיבות (ע"א 2097/02 איטונג נ' חדיד, מיום 13.05.03). סעיף 74יא(א) לחוק ההוצל"פ קובע סמכות שבשיקול דעת לרשם ההוצל"פ באשר להתניית מתן צו איחוד תיקים בהפקדת ערובה או נקיטת הליך אחר, כלשון הסעיף: "נתן רשם ההוצאה לפועל צו איחוד, רשאי הוא להתנותו במתן ערובה להנחת דעתו, ולהורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, ועל התנאים לפרעון חובות החייב, לרבות סדרי התשלומים, שיעוריהם ומועדיהם...". (ההדגשה שלי - ס"י). הלכה פסוקה היא, כי ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בצווי תשלומים כמו גם בקביעות בדבר הפקדת ערובה כתנאי לאיחוד תיקים, אשר ניתנו על ידי רשם הוצאה לפועל, אלא במקרים נדירים וחריגים; עם זאת, קיימים מקרים חריגים של חייבים, בהם נפרסת מסכת עובדות ונסיבות ספציפיות המחייבות לנהוג בהם ברגישות, שכן גם הדין וגם המחוקק בחרו לאפשר לחייבים חיים וקיום סבירים, ואין לדרוש מהם יותר ממה שהם מסוגלים לשלם. (ר' רע"א 7195/09 ציון קרטה נ' פרקליטות מחוז חיפה, מיום 3.12.09). בענייננו, מצאתי, כי יש בנסיבותיה האישיות של המבקשת, כדי להצדיק חריגה מן הכלל הנוהג ולהתערב בהחלטת כב' רשמת ההוצל"פ. ראשית, מדובר בחייבת שעמדה במשך כעשור בתשלום חובותיה על פי צו התשלומים במסגרת תיק האיחוד הראשון, בסך 400 ₪ לחודש, ראיה לכך כי אינה משתמטת מתשלום חובותיה; שנית, המבקשת טוענת לנסיבות מיוחדות אשר בעטיין חדלה מתשלום החוב במסגרת תיק האיחוד הראשון. גרסתה לא הופרכה, ולדידי, יש בסמיכות הזמנים שבין לקותה במחלה, לבין הפסקת התשלומים על ידה כדי לאשרר גרסתה זו; שלישית, הונחה דעתי, על פי דפי חשבון הבנק ותלושי השכר של המבקשת, כי אין ביכולתה לעמוד בתשלום בסך 4,000 ₪, עת הכנסת התא המשפחתי הכוללת עומדת על 5,200 ₪; כן, יש להביא בחשבון כי למבקשת בת קטינה המתגוררת בביתה ונסמכת על שולחנה; רביעית, המבקשת הצהירה כי לאחרונה שבה לעבודה סדירה, אם כי במשכורת נמוכה, ויש בכך תקווה כי תעמוד בתשלומים החודשיים. אמת, כב' הרשמת בעצמה ראתה לנכון, בהחלטתה מיום 9.2.13 בבקשה לעיון נוסף, להקל ולו במעט על המבקשת ע"י פריסת תשלומים נוחה יותר של התשלום הראשוני, לאור נסיבותיה האישיות ומצבה הכלכלי. סבורני שלא די בפריסה זו, אשר אף בה מצאתי הכבדת יתר על המבקשת, עד כדי נעילת הדלת בפניה. נוכח נסיבותיה המיוחדות של המבקשת, משמעות ההחלטה להתנות פתיחת תיק האיחוד בתשלום ראשוני בסכום של 6,000 ₪ (אף אם נפרס לתשלומים), היא אי מתן הזדמנות אמיתית למבקשת להיכנס למסלול של תשלום סדיר ועקבי בהתאם ליכולותיה, ולמעשה, כמוה כדחיית הבקשה לאיחוד. זאת ועוד, מגמת הפסיקה היא שלא לסכל האפשרות שהחייב יכנס למסלול תשלומים סדיר בהתאם ליכולותיו, ודומני, כי התניית שובה של המבקשת למסלול "דרך המלך" לשם הסדרת חובותיה, בתשלום ראשוני הגבוה פי 10 מן התשלום החודשי לפי צו התשלומים, עלול לסכל מטרה נעלה זו (ראו בר"ע (חי') 1895/07 שושנה רואש נ' בנק הפועלים, ניתן ביום 25.10.07). לאור כל האמור לעיל, הנני מקבל את הערעור בכל הנוגע לגובה התשלום הראשוני, וקובע, כי על המבקשת לשלם סך של 2,000 ₪ כתשלום ראשוני כתנאי לחידוש תיק האיחוד, אשר ישולם כדלקמן: סך של 1,000 ₪ ישולם מיידית, וסך של 1,000 ₪ הנותרים ישולם בחמישה תשלומים חודשיים, 200 ₪ כל אחד, שיתווסף לצו התשלומים החודשי. בנסיבות, אינני עושה צו להוצאות. איחוד תיקים