האם מותר לשלוח פרסומת בשיחת טלפון מוקלטת ?

האם מותר לשלוח פרסומת בשיחת טלפון מוקלטת ? סעיף 30 א (ב) לחוק התקשורת קובע: "לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת". 1. בפסק דינו של בית המשפט העליון, שיצא תחת ידיו של כבוד השופט רובינשטיין אך לפני ימים מספר, רע"א 2904/14, גלסברג נגד קלאב רמון בע"מ (27.7.14) (להלן "פסק הדין בעניין גלסברג") נקבע במפורש כי "לצורך שיגור דבר פרסומת נדרשת הסכמתו המפורשת של הנמען, והעובדה שהלה לא ביקש מן המפרסם להסירו מרשימת התפוצה אינה מעלה או מורידה לעניין עצם החבות". 2. בפסק הדין בעניין גלסברג, קבע בית המשפט העליון כי, "בפסיקת פיצוי כאמור יש ליתן ביטוי חזק ומוחשי לכך שהמחוקק רואה בו כלי אכיפה מרכזי של סעיף 30 (א) ואמצעי אפקטיבי להרתעת הרבים; הדברים אינם יכולים להיוותר ברמה ההצהרתית...על בתי המשפט לראות ברף העליון שהציב המחוקק-1,000 ₪- נקודת מוצא, ממנה כמובן ניתן להפחית, במקרים המתאימים" (ההדגשות במקור-א.א.א). 3. עוד קובע בית המשפט העליון כי, הפיצויים על פי סעיף 30 א' לחוק התקשורת הינם פיצויים לדוגמא והמחוקק לא הטיל על הנפגע חובה שבדין להקטין את נזקו. בית המשפט העליון מוסיף וקובע כי, אין בכך כדי להפחית מחובת הנפגע לנהוג בתום לב. פרסומתשאלות משפטיותטלפון