תביעה נגד חנות בגין מחיקת מסמכים במהלך תיקון טלפון סלולרי

תביעה נגד חנות בגין מחיקת מסמכים במהלך תיקון טלפון סלולרי 1. התובעת הבעלים של מכשיר פלאפון מסוג NOTE 1 (להלן: "המכשיר"). התובעת הביאה המכשיר לתיקון אצל הנתבעת. הנתבעת תיקנה את המכשיר אך ביצעה בנוסף הליך של איפוס מכשיר ועדכון תוכנה. כתוצאה מאיפוס המכשיר ועדכון התוכנה טוענת התובעת שנגרמו לה נזקים לרבות מחיקתם של מסמכים, אנשי קשר וכד' וכן ששני הליכים אלו בוצעו ללא הסכמתה מראש. השאלה אשר עומדת לפני במחלוקת הינה האם הנתבעת אחראית לפיצוי התובעת בגין נזקיה, ככל שקיימים, האם הליך איפוס התוכנה ועדכון הגרסה היו תנאי בלעדו אין במהלך התיקון והאם הליכים אלו הובאו לידיעתה של התובעת מראש. 2. על פי הנטען בכתב התביעה התובעת הגיעה ביום 10.6.13 לחברת פלאפון לצורך תיקון המכשיר שנכבה ולא נדלק. התובעת החליפה סוללה, חזרה לביתה אך המכשיר שוב נכבה. למחרת הגיעה למעבדה פרטית שהפנתה אותה אל הנתבעת. הנתבעת קיבלה את המכשיר לתיקון. ביום 25.6.13 הוחזר המכשיר לידיה ובהתאם לתעודת התיקון, בין היתר, הוחלפה לטענתה מערכת הפעלה ואופס המכשיר. בשלב זה הבינה התובעת שאין לה יותר פלאפון מסוג "NOTE 1" ושהמערכת הוחלפה למערכת אחרת של חברת סמסונג שאינה מתאימה למכשיר שלה וגורמת לה להרבה תקלות ולחוסר תקשורת. 3. זאת ועוד, טוענת התובעת לכך שהחומר שהיה בפלאפון לא נשמר, לרבות אנשי קשר, מסמכים ותמונות וכן שאף אחד לא פנה אליה ושאל אותה אם הינה מבקשת את ההחלפה. במסגרת תביעתה טוענת הנתבעת טענות כנגד חברת פלאפון עצמה. טענות אלו התבררו בתיק אחר של התובעת שמספרו ת"ק 43967-11-13 ואינן מעניינו של תיק זה. 4. נוסף בזאת, התובעת טוענת שלא ידעה כי אין חלפים בשוק ולא ידעה כי יש מגבלת זמן לגבי אספקת חלקים למכשיר. 5. על פי הנטען בכתב ההגנה, התובעת הגיעה לנקודת שירות של הנתבעת וניתן לתובעת שירות הכולל בדיקה ותיקון ללא עלות במסגרת ובהתאם לאחריות היצרן. לאחר בדיקת מעבדה נמצא שקיימת בעיית טעינה, הוחלף פריט חשמלי ובוצע איפוס למכשיר ועדכון גרסת תוכנה. הנתבעת טוענת שפעלה ללא כל דופי, אין מחובתה לספק מכשיר חלופי וכן היא אינה נותנת ביטוח מטעמה למכשירים. 6. אין מחלוקת בין הצדדים לכך שבתיקון וכאמור בתעודת תיקון מספר 1891060 (שצורפה לכתב התביעה) בוצעה החלפה של פריט חשמלי, עודכנה גרסת תוכנה ואופס המכשיר. 7. אין מחלוקת גם לכך שהנתבעת חתמה על תעודת התיקון (שצורפה לכתב התביעה), כאשר על תעודה זו נרשמה תקלה שהמכשיר לא נדלק ולא נטען. במסגרת תעודת תיקון זו, עליה חתומה התובעת, נרשם: "סקיילקס אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לשמור ו/או לשחזר ו/או להעביר נתונים ו/או תוכנות השמורים על המכשיר או על ה SIM ("נתוני המכשיר"), לרבות זכרונות, צלצולים, תמונות, הודעות, משחקים, יומן אישי. סקיילקס לא תישא באחריות בגין מחיקה ו/או אבדן ו/או אי העברה למכשיר או למכשיר החלופי של נותני המכשיר. הצורך יבוצע איפוס המכשיר באופן המוחק את כל נתוני המכשיר. באחריות הלקוח לגבות את המידע טרם הכנסת המכשיר למעבדה". זאת ועוד, בעמוד השני של התעודה, שגם עליו חתומה התובעת, נרשם: "במהלך תיקון מכשיר סלולרי ייתכן שיימחקו תכנים ממכשיר הטלפון, באחריותך לגבות מידע כולל נתונים, קבצים, אנשי קשר, תמונות וכיוב', המצוי על מכשירך במקור חיצוני מאובטח טרם הכנסת המכשיר לתיקון. בחתימתך על מסמך זה הינך מאשר כי הובהר לך שיש לבצע גיבוי לתכנים למקור חיצוני וכי אנו לא נישא בכל אחריות לכל מידע שיאבד ו/או ייפגם ו/או יהיה בלתי נגיש מכל סיבה שהיא עקב התיקון ו/או עקב אי ביצוע גיבוי באחריותך על ידך טרם מסירת המכשיר לתיקון". יש לציין שהנ"ל מובלט ומודגש בתעודת התיקון. 8. הלכה היא שהמוציא מחברו עליו הראיה. נטל השכנוע רובץ על בעל הדין אשר טוען טענה המהווה מעילתו, בין אם זו טענה בעלת אופי חיובי ובין אם זו טענה בעלת אופי שלילי. מי שנושא בנטל השכנוע הוא זה שנושא בנטל המשני של הבאת ראיות (ר' ע"א 296/82 ד"ר ישעיה נבנצל נ' ג'רסי נוקליאר). 9. לטענת התובעת הותקנה במכשיר מערכת הפעלה לא חוקית. טענתה זו של התובעת לא הוכחה על ידה ולא הובאה מצדה כל ראיה בעניין זה. בהתאם לתעודת התיקון נעשה אך עדכון גרסת תוכנה, הא ותו לא, ואין המדובר, כטענת התובעת, בהתקנתה של מערכת הפעלה לא חוקית. לפיכך, איני מקבל טענת התובעת לכך שמערכת ההפעלה הוחלפה לגרסה לא חוקית. 10. מוסיפה וטוענת התובעת לכך שבעקבות עדכון הגרסה הינה סובלת מתקלות חוזרות ונשנות. אף בעניין זה התובעת לא הציגה כל ראיה ולא הציגה כל פניה לנתבעת או לכל גוף אחר בנוגע לתקלות הנטענות. משכך, הנני דוחה גם את טענתה זו. 11. בכל הנוגע לטענתה של התובעת להיעדרם של חלפים למכשיר, גם טענה זו לא הוכחה על ידי התובעת ולא הובאה על ידה כל ראיה שיש בה לתמוך בטענתה זו. 12. בהתאם לאמור בהודעת התיקון עליה חתומה התובעת, הייתה התובעת מודעת לכך שאין כל אחריות במהלך התיקון לשמירתם של תכנים, מסמכים, אנשי קשר וכדומה במכשיר והובהר לתובעת מפורשות שאלו יכולים להימחק במהלך התיקון ועל כן עליה לבצע גיבוי בטרם מסירת המכשיר לתיקון. על אף בקשתה של התובעת לתקן המכשיר כמפורט בהודעת התיקון, ייתכן כי במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתו של הטכנאי יבוצע איפוס מכשיר ואם אכן עסקינן במידע במכשיר שהינו כה רב ערך וחיוני לתובעת, היה עליה לדאוג ולוודא גיבוי הולם בטרם מסירת המכשיר לנתבעת (ר' בעניין זה ת"א (קריות) 44450-03-10 אלהאדי הנדסה ופרוייקטים בע"מ נ' סלקום. משלא עשתה כן התובעת, אין לה להלין אלא על עצמה. 13. בחתימתה של התובעת על הודעת התיקון, מאשרת התובעת שהינה מודעת לכך שיכול ויבוצע איפוס מכשיר. משחתמה התובעת על הודעת התיקון, חזקה שהבינה את הכתוב והשלכותיו. 14. נוסף בזאת, הנני מקבל את טענת נציג הנתבעת שנחזתה בעיניי כאמינה ושלא נסתרה לכך שככל שבוצע איפוס מכשיר אזי מחייב הדבר אף עדכון תוכנה בהתאם לתוכנה הקיימת אותה עת ולא ניתן לעדכן גרסה קודמת (ר' עמ' 3 ש' 9-11 לפרוטוקול). 15. כן, מקבל אנכי את טענת נציג הנתבעת שדווקא איפוס התוכנה הוא זה אשר גורם למחיקתם של המסמכים וכדומה במכשיר ולא עדכון הגרסה (ר' עמ' 2 ש' 15 לפרוטוקול). טענה זו של נציג הנתבעת לא נסתרה ונחזתה בעיניי הגיונית וסבירה. 16. יחד עם זאת, אין בהודעת התיקון כל אזכור לכך שיכול ויבוצע עדכון תוכנה, אשר יש בו בכדי לשנות את התצוגה במכשיר ואופן הפעלתו. 17. הנתבעת לא הציגה כל ראיה לכך שהובהר לתובעת כי יכול ויבוצע עדכון גרסה למכשיר. אין הדבר משתמע ומובן מאליו לאדם הסביר שאיפוס מכשיר מחייב גם עדכון תוכנה. הנתבעת יכולה היתה לפטור עצמה מאחריות גם בעניין זה, אילו היתה מוסיפה לאמור בהודעת התיקון לכך שבנוסף לאיפוס המכשיר, ייתכן כי יבוצע עדכון תוכנה (ר' בעניין זה ת"ק 2152/06 (ירושלים) מנסדורף נ' סלקום (פורסם בדינים ועוד). 18. אי לכך ובהתאם לזאת, הנני מקבל את תביעתה של התובעת שעדכון הגרסה במכשיר בוצע ללא ידיעתה והסכמתה מראש. התרשמתי שנגרמה לתובעת כתוצאה מכך עגמת נפש ואף פגיעה באוטונומיה. 19. דא עקא, התובעת לא הציגה כל ראיה בנוגע לנזקיה הממשיים הנטענים על ידה אשר נגרמו לטענתה בעקבות איפוס המכשיר ועדכון הגרסה. 20. בנסיבות אלו, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 750 ₪ בגין עדכון הגרסה שלא בהסכמתה מראש של התובעת. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. 21. התובעת הגישה תביעתה על סך של 33,000 ₪ ללא כל ראיה בנוגע לנזקיה הממשיים וכמפורט לעיל בהיעדר ראיות בנוגע לטענות רבות מתביעתה שנטענו בעלמא. בנסיבות אלו ולאור התוצאה אליה הגעתי איני עושה צו להוצאות. 22. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום. טלפוןסלולר (תביעות)מסמכים