האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ? 1. בתובענה שבפני עתר התובע לביטול מזונותיה של הנתבעת- בתו. 2. הנתבעת מתגוררת יחדיו עם אמה. 3. התובענה הוגשה ביום 09.06.13 עת היתה הנתבעת כבת 15 שנה. כיום הנתבעת כבת 16 ושלושה חודשים. 4. ביום 28.01.14 הגישה העו"ס לסדרי דין תסקיר ביחס לתובענה וכן הגישה תסקיר משלים ביום 25/6/14. 5. ביום 24.10.13 נפגשתי עם הקטינה בלשכתי בנוכחות עו"ס מיחידת הסיוע. 6. בעקבות פגישתי עם הקטינה בלשכתי, הודיעה הקטינה לעו"ס יחידת הסיוע ביום 24/10/13 כי היא מסכימה להיפגש עם אביה- התובע בנוכחות המטפל מר ___. בעקבות הודעת הקטינה, החלו התובע והקטינה להיפגש אצל מר ___. 7. בדיון שהתקיים ביום 8/7/14 נתנו באי כוח הצדדים את הסכמתם כי יקבע דיון בנוכחותו של מר ___. 8. בדיון שהתקיים ביום 13/7/14 בנוכחותו של מר ___, שכאמור נרתם למהלך ע"פ בקשת הקטינה עצמה, עלתה תמונה קשה ועגומה של סרבנות קשר מצידה של הקטינה. 9. בהודעת ב"כ הנתבעת מיום 26.07.14 ובהמשך להחלטתי מיום 13.07.14 הודיעה הנתבעת כי היא מודה למר ___על עזרתו בהסדרת הפגישות אך היא איננה מבקשת כי הוא יתייצב בשנית לדיון הקבוע ליום 18.09.14. 10. ביום 26/7/14 הגיש ב"כ הנתבעת בקשה כי בית המשפט ייפגש בשנית עם הקטינה, אולם בתגובתו מיום 26/8/14 התנגד ב"כ התובע לבקשה ועתר לקבלת החלטה אופרטיבית. 11. נוכח אשר בה בפני עד כה, ונוכח פגישתי עם הקטינה ביום 24.10.13, לא מצאתי מקום להיפגש בשנית עם הקטינה וסבורני כי הגיעה העת למתן החלטה בעניין מזונותיה של הקטינה ולקשור מזונות אלו עם הסדרי הראיה. 12. כאמור הקטינה כיום הינה כבת 16 שנים ושלושה חודשים, ולאחר שעיינתי באשר הוגש בתיק, ואף נפגשתי עם הקטינה, ושמעתי את דבריו הקשים של מר ___בכל הקשור לסרבנותה של הקטינה לקשר עם אביה, חוששני כי אין מנוס אלא להתנות את תשלום מזונותיה במפגשים עם אביה. 13. חרף העובדה כי הקטינה טרם בגרה, הרי שסבורני כי לאור גילה כיום עליה לשאת בתוצאות סרבנותה, ועליה להבין כי סרבנות זו משליכה באופן ישיר על מזונותיה. כמו כן, אין בטענות שהעלתה הקטינה בפני בפגישה בלשכתי כדי שהדבר ימנע מאביה את זכותו הטבעית להיפגש עמה אף במתכונת מצומצמת. 14. חיובו של אב במזונות ילדיו, ובמיוחד בגילה של הקטינה, אינו חיוב אבסולוטי. כנגד חובו של אב במזונות ילדיו קיים חובת "כיבוד אב ואם" וקיום הסדרי ראיה. 15. אשר על כן , הנני מורה כדלקמן: א. הקטינה תיפגש עם אביה- התובע אחת לשבוע בימי ד' בין השעות 18:00-20:00. ב. המפגשים בין הקטינה לבין אביה יתקיימו בקניון ג. בגין כל מפגש אשר לא יתקיים בעטיה של הקטינה, יהא התובע פטור מתשלום רבע ממזונותיה החודשיים בגין אותו חודש בו לא יתקיים אותו מפגש. 16. למען הסר ספק נקבע להמשך דיון ליום 18.09.14 בשעה 14:00 וזאת בהמשך להחלטתי מיום 13.07.14. 17. כולי תקווה כי החלטתי הנ"ל תגרום למפגשים חיוביים בין הקטינה לבין אביה בפרק הזמן הקצר שנותר לקטינה עד לבגרותה , ואף לאחר מכן. מזונותשאלות משפטיותקטינים