האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ? סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה -בטלה." "החוק יוצר הנחה חלוטה, כי מי שלוקח חלק בעריכת הצוואה השפיע שלא כדין על המצווה. חזקה זו אין לסתור אף לא בהבאת ראיות המלמדות כי שלבים אחרים בהליך היווצרותה של הצוואה היו נקיים מפגם. העובדה שהנהנה על פי הצוואה לא ערך אותה והעובדה שלא היה עד לעשייתה, עשויים להעיד על כך שהוראת הצוואה ניתנה בסופו של יום מרצון חופש', אולם אם 'לקח הוא חלק בעריכתה באופן אחר' אין תוקף להוראה המזכה אותו- אפילו היתה זו הוראת אמת" ( ע"א 6486/98 מופק בטו נ' סאמי בוטו, פ"ד נד(1) 19 ). לקח חלק בעריכתה של הצוואה הינו ביטוי גמיש המתמלא תוכן בנסיבות העניין. המבחן הינו מבחן השכל הישר והבחינה תעשה נוכח מידת האינטנסיביות והחומרה של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה (וע"א 5869/03 חרמון נ' גולוב, פ"ד נט(3) 1)- "בסופו של יום עולה אם כן, כי הבחינה האם נטל הנהנה חלק בעריכת הצוואה צריך שתעשה ביחס לכל מקרה ונסיבותיו ונוכח מידת האינטנסיביות והחומרה של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה." ובהמשך: "השכל הישר מורנו גם, כי הצטברותם של אירועים וזיקות שאולי כל אחד מהם כשלעצמו לא היה בו כדי להציב תווית של נטילת חלק בעריכת הצוואה, הינה בהיקבצם יחד ב"מבט על" אל מכלול יוצרים הם אותה השתתפות בעריכתה שיש בה כדי לפסול."שאלות משפטיותירושהצוואה