הפרת הסדר הורות / אכיפת הסדר הורות

הפרת הסדר הורות / אכיפת הסדר הורות אחת ההמלצות של דוח ועדת שניט הינה להחיל חלוקת אחריות הורית והסדרי הורות לשני ההורים ולהעביר מן העולם את המונח "משמורת". בדרך זו, שני ההורים יישאו באחריות כלפי ילדיהם וידאגו במשותף למימוש זכויותיהם. תחת הכותרת "הפרת הורות או הסדר הורות", מעניק הדוח מספר אפשרויות בנוגע לאכיפת הסדר הורות על הורה: (א) הפר הורה הסכם הורות או הסדר הורות רשאי ההורה האחר או הילד לבקש מבית המשפט להורות על אמצעי האכיפה הבאים נגד ההורה המפר: (1) הפניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט, לשם גיבוש דרכים למימוש הסכם ההורות או הסדר ההורות; (2) מינוי צד שלישי למתאם הורות, אשר ילווה את ההורים במימוש הסכם ההורות או הסדר ההורות; (3) חיוב הורה שהפר באופן חוזר ונשנה את הסכם ההורות או הסדר ההורות, לתת התחייבות שישתתף בהדרכה וטיפול מקצועי מגורם שייקבע על ידי בית המשפט, ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך; (4) חיוב ההורה המפר בתשלום פיצויים לילד או להורה האחר, לרבות פיצויים בשל נזק שנגרם למי מהם; (5) שינוי ההסדרים שנקבעו בהסכם ההורות או בהסדר ההורות. (ב) סעיף קטן (א) אינו בא לגרוע מסמכותו של בית המשפט לתת צו אכיפה לפי פקודת בזיון בית המשפט. מסקנות הדוח כבר מוצאות מקום נכבד בפסקי דין שונים בענייני משפחה. כך למשל, בתמ"ש 29024/06 ט.ל נ' א.ל ( מיום 23.2.2012) יישמה כב' השופטת חני שירה את מסקנות הדוח בקובעה כי משמורת הילדים תהיה בידי האב, כשבהמשך פסקה על קיום אחריות הורית. וכך כתבה בפסק הדין: "המלצות ועדת שניט טרם הפכו לחוק מחייב והינן כאמור בגדר המלצות, אך לאמור בהן ראוי כי יינתן משקל רב. לטעמי, ההגדרה המשפטית של 'משמורת' או חזקה, איננה משמעותית לא בכלל ולא כאן. ולא רק שאיננה משמעותית אלא שהיא מהווה בשל הנפח הלא נכון שניתן לה בציבור, לעתים גם בפסיקה, בסיס למאבקי כוח וכבוד בין ההורים. החשיבות שביחסי הורים-ילדים איננה בהגדרה אלא בתוכן ובמימוש. הזמן בו שוהים הילדים עם כל אחד מההורים הוא משמעותי, מעורבותם של ההורים בחיי הילדים, נטילת אחריות, אחריות יום יומית אישית, כלכלית, והמקום הנותן להורה האחר ולמשפחה המורחבת - היא העיקר. משכך, ולמרות שבהחלטה הזמנית נקטתי במונח של העברת משמורת זמנית, מהאם שהייתה ההורה המשמורן עד אותה החלטה, לאב, בבואי היום, לתת הכרעה סופית במסגרת פסק הדין, בנסיבות תיק זה לא אעשה עוד שימוש במונחים אלה. מצאתי לנכון לצאת מההגדרות המעצימות הורה אחד ומדירות את האחר ולהביא לחלוקת האחריות ההורית בין ההורים, בתקווה להביא לסיום המאבק". אחריות הורית, כך ששני ההורים יישאו בפועל בחלקים שווים בנטל גידול ילדיהם ובלא שיתנצחו על הגדרה משפטית שתטיב עם מי מהם, נושאת תחת כנפיה בשורה מבורכת, אשר יש בה לשנות סדרי עולם בנושא הכאוב והקרוי "משמורת ילדים". משמורת ילדים