האם הסכם ממון יוצר זכויות כלפי צד שלישי ?

האם הסכם ממון יוצר זכויות כלפי צד שלישי ? נקבע בבר"ע 76/94 מזרחי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, בהתייחס להסכם ממון שאושר בבית המשפט, כי הסכם כזה, אינו יוצר זכויות כלפי צד שלישי, ראו גם רע"א 6854/00 היועמ"ש נ' זמר תק-על 2003(2) 3132, פיסקה 10 לפסק דינה של כב' השופטת דורנר, היינו אישור ההסכם אינו מונע ברור זכותו של נושה, או אינו מונע מבית המשפט לברר בהליך אחר את שאלת זכויות הצדדים להסכם בנכסים הנזכרים בו, מכאן שביחסים שבין הנתבעים לתובע אין מניעה לברר, האם דירת הצדדים נשארה למעשה חלף העברת הזכויות בה לנתבעת, בבעלות שני הצדדים והתובע יוכל לרדת לרכושו של החייב בהליך מתאים. כך גם נקבע ברע"א 6854 היועמ"ש לממשלה נ' זמר, פ"ד נ"ז(5) 491, בעמוד 502: "... אף אין באישור ההסכם כדי ליצור זכות מקום שזכות זו אינה קיימת, כוונתי למצב שבו משולל ההסכם תוקף משפטי, למשל בהיעדר פרמטרים המביאים לשכלולו לכלל הסכם או מכוח היותו פוגע בתקנת הציבור, כך לדוגמה, עלול ההסכם להיות פרי קנוניה שנרקמה בין בני הזוג ותכליתה התחמקות מפרעון חובותיו של אחד מהם כלפי נושהו. במקרה כזה, בכוחו של צד ג', לשלול את היקפו של הסכם השיתוף ולטעון, כי מלכתחילה אין תוקף לזכותו של בן הזוג הידוע בציבור..." ראו בעניין זה גם ע"א 3002/93 בן צבי נ' סיטין פ"ד מ"ט(3)5.שאלות משפטיותהסכם ממוןחוזה