דמי היוון למינהל מקרקעי ישראל

מהם דמי היוון למינהל מקרקעי ישראל ? "היוון משמעו תשלום חד פעמי, מראש, של דמי החכירה השנתיים העתידיים עבור כל תקופת החכירה, או יתרתה, הנקבעים על פי חישוב של מקדם אקטוארי (18.2), כאשר הבסיס לחישוב, הוא זכויות החכירה על פי חוזה החכירה הרלבנטי. אם אמנם היוון משמעו תשלום דח"ש מראש עבור כל תקופת החכירה, אלה משתלמים על ידי החוכר בגין השימוש בזכויות הקיימות בפועל במקרקעין, להבדיל מאלו אשר טרם מומשו. תוספות בניה על אלה הקיימות בפועל, גוררות אחריהן, בהכרח, תשלום דח"ש בגין זכויות הבניה הנוספת אשר טרם מומשו, וכנגזר מכך - תשלום דמי היוון בגינן." היווןמקרקעיןקרקעותמקרקעי ישראלמינהל מקרקעי ישראל