חתימה בשם חברה ללא סמכות

מה הדין כאשר מי שחתם על השטר בשם תאגיד, לא היה מוסמך לעשות כן ? (חתימה בשם חברה ללא סמכות). בע"א 268/56 ששון נוי ואח' נגד עירית חדרה ואח', פ"ד יב 353 בעמ' 359 נקבע כך: "...מסמך טבוע בחותם - האמיתי - של תאגיד, והחותם לא הוטבע על-ידי מי שרשאי להטביעו, מסמך כזה אינו מחייב את התאגיד, ואם הוטבע בכוונה לרמות, הרי זה זיוף, כאילו זויפה חתימתו של אדם" בת.א. (נצ') 108/02 מרכז מסחרי בני פ.י. בע"מ נ' עמנואל פריד, לא ניתן תוקף לפעולה של אדם בשם חברה, אף שהיה רשום ברשם החברות כבעל תפקיד בחברה, וזאת לאחר שהוכח כי רישומו נעשה במרמה. באותו עניין, קובע בית המשפט כי על פני הדברים סעיף 56 לחוק החברות, הדן בתוקף פעולה שנעשתה בלא הרשאה כלפי החברה, אינו חל במקום שאין כל קשר בין מי שפעל לבין החברה: "לפי לשונו עשוי סעיף 56 לחוק לא רק על נושא משרה שחרג מגדר הסמכויות שניתנו לו, כי אם על כל אדם, גם כזה שאין לו כל קשר לחברה, המציג עצמו כנציגה, על ידי זיוף מסמכים או בדרך מרמה אחרת... לשון הסעיף עשויה, איפוא, לסבול, היא לעצמה, פירוש שכזה. אלא שלטעמי קיים קושי רב באימוצו. אילו הלכנו על פי דרכו של זה בלא סייג, כי אז היינו מגיעים כדי כך, שהסעיף יחייב חברה במעשיו של נוכל, שהציג עצמו כנציג שלה אף שאין לו כל קשר אליה, ואף שהחברה לא עשתה דבר העשוי לסייע בידו, או לפחות לא למנוע ממנו, מלהציג עצמו כאיש של החברה." כאשר שאלת אמיתותה של חתימה שנויה במחלוקת, הנטל מוטל על מי שמסתמך על החתימה להוכיח את אמיתותה: ד"ר י. זוסמן דיני שטרות (מהדורה שישית, ירושלים, תשמ"ג 1983) עמ' 50: "כאשר אמיתותה של חתימה שנויה במחלוקת... המסתמך על החתימה חייב בהוכחת אמיתותה, שכן על יסוד חתימה אמיתית בלבד יוכל להוציא מחברו. כיוצא בזה, בענין הרשאות של אדם לפעול בשמו של אחר, כגון רשותו של מנהל לחתום בשם חברה, המסתמך על החתימה ותובע על פיה, חייב להוכיח כי ניתנה לאותו אדם הרשאה לחתום." ראה גם ע"א 316/79 חמדאן נ' ליאני ואח', פ"ד לד (2) 309 סעיף 23 (א) לפקודת השטרות (נוסח חדש) קובע כך: "חתימה על שטר שהיא מזויפת או שומה בו שלא בהרשאת האדם שהחתימה נחזית כשלו, אין כוחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר או להפטיר ממנו או לאכוף פירעונו על כל צד שבו, אלא אם האדם שכנגדו באים להחזיק את השטר או שעליו באים לאכוף מנוע מלטעון טענת זיוף או העדר הרשאה..." מסמכים