פציעה של שחקן כדורסל במשחק ליגה - אחריות איגוד הכדורסל

פתיח התובע, שחקן כדורסל בקבוצת "אליצור" בת-ים, נפגע בידו במהלך משחק ליגה, שהתקיים באולם ספורט בבית ספר בפתח-תקוה. הפגיעה אירעה כתוצאה מכך, שהתובע נדחף על ידי שחקן אחר ונתקל בקיר האולם, הנמצא מאחורי הסל. לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם כל הצדדים ונשמעו חלק מהעדויות בבית המשפט, הסכימו ב"כ הצדדים לקבל את הצעת בית המשפט ולשלם לתובע פיצוי בסך 60,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור של 17.5% ומע"מ. כמו כן הוסכם, כי שאלת חלוקת האחריות בין הצדדים תוכרע על ידי בית המשפט, לאחר שיוגשו מטעמם סיכומים בכתב. הצעות ב"כ הצדדים לחלוקת האחריות ב"כ התובע טוען בסיכומיו, כי חלוקת האחריות בין הצדדים צריכה להיות באופן שאיגוד הכדורסל בישראל (צד ג' 2) ישלם 40%, רשות הספורט (צד ג' 1) תשלם 30%, עירית פתח-תקוה (נתבעת 2) תשלם 20%, ואגודת הספורט מכבי פ"ת (נתבעת 1) תשלם 10%. נימוקיו של ב"כ התובע לחלוקת האחריות באופן האמור לעיל הם כדקלמן: איגוד הכדורסל בישראל אחראי לכך שהאולם בו מתקיים המשחק יעמוד בסטנדרטים הנדרשים מאולם ספורט בכלל, ומאולם בו מתקיימים משחקי ליגה בפרט. האולם בו נערך המשחק לא עמד בדרישות, מאחר שקירותיו היו מרוחקים מהסל מרחק של 1,90 מ' ולא 2 מ' כנדרש. כמו כן, קירותיו לא רופדו בריפוד בעובי של 25 מ"מ כנדרש, כאמור בתצהירו של האדריכל איתמר לויטן (סעיף 4). לגבי רשות הספורט נטען, כי היה עליה להקפיד על מילוי הדרישות כאמור לעיל ומשלא נעשה הדבר - יש לחייבה ב- 30% מהפיצוי. עירית פתח-תקוה היא הבעלים של האולם ומי שבנתה אותה בפועל. ולכן הוצע לחייבה ב- 20%. מכבי פתח-תקוה היתה הקבוצה שכרה את האולם ואירחה את קבוצתו של התובע במשחק - לכן הוצע לחייבה ב-10%. 5. ב"כ מכבי פתח-תקוה סבור, כי לא חלה עליה כל אחריות לתאונה ולנזקי התובע. לדבריו, קבוצת אליצור, שאליה השתייך התובע, היתה אמורה לבטחו מפני כל נזק, כמפורט בחוזר הרשמי של איגוד הכדורסל (ת/2), ויש להניח כי ערכה את הביטוח כנדרש. לפיכך, סבור ב"כ מכבי פתח-תקוה, כי על התובע היה להגיש תביעתו נגד אליצור ונגד חברת הביטוח בה בוטח. עוד נטען, כי האולם בו נערך המשחק לא היה בפיקוחה או בשליטתה של מכבי, וגם מטעם זה אין לחייבה בפיצוי. 6. ב"כ עירית פתח-תקוה טוען, כי אין כל רלבנטיות לשאלה אם התובע בוטח על ידי אליצור בחברת ביטוח כלשהי אם לאו, מאחר שאותה חברה אינה צד לתביעה כלל. לשיטתו, העיריה אינה אחראית כלפי התובע מאחר שבנתה את האולם, על סמך אישור שקיבלה מרשות הספורט ומאיגוד הכדורסל. לפיכך, אם קיימים באולם מפגעים כלשהם, האחריות לכך רובצת על רשות הספורט ועל איגוד הכדורסל, על פי חלוקה שתיקבע על ידי בית המשפט. לחילופין, טוען ב"כ עירית פתח-תקוה, כי יש להטיל את האחריות גם על מכבי פתח-תקוה. 7. ב"כ רשות הספורט סבור, כי רשות הספורט אינה אחראית כלל ועיקר. לדבריו, תפקידה מתמצה באישור תוכניות בניית המתקן. האישור ניתן על סמך פנייתו של בעל המתקן, המבקש לקבל תמיכה כספית מרשות הספורט וכתנאי לקבלתו. ב"כ רשות הספורט מבקש להדגיש, כי תוכניות הבניה של האולם נערכות ע"י מתכניים ואדריכלים מטעם המזמין או בעל המתקן, והוא המפקח גם על הבניה בפועל. במקרה זה נבנה האולם על פי הזמנתה של עירית פתח-תקוה, והיא זו שהעמידה את האולם לרשות מכבי, תמורת דמי שימוש, לאחר שאיגוד הכדורסל אישר את תקינותו של אולם הספורט והתאמתו לקיום משחקי ליגה. לפיכך נטען, כי יש להטיל את האחריות לנזקיו של התובע על מכבי פתח-תקוה, עירית פתח-תקוה ואיגוד הכדורסל - על פי חלוקה שתיקבע ע"י בית המשפט. ב"כ איגוד הכדורסל לא איכזב וטען אף הוא, כי אין להטיל אחריות כלשהי על מרשתו. לדבריו, האישור בדבר התאמת אולם הכדורסל לשימוש אמור להינתן פעם אחת בלבד - לאחר בנייתו ובטרם הוחל השימוש בו. ב"כ האיגוד טוען, כי במקרה זה לא הומצאה ראיה המעידה, כי האישור ניתן בעונת המשחקים הרבלנטית בשנת 1996, ולכן אין להטיל עליו אחריות כלשהי לתקינותו של האולם. לעומת זאת, הומצאה ראייה המעידה כי רשות הספורט אישרה את הקמת האולם, ולכן יש להטיל עליה את האחריות לליקויים שנמצאו בו. הגורמים הנוספים שהוצע להטיל עליהם אחריות הם עירית פתח-תקוה, שהיתה היזם, המזמין, המתכנן והמפקח על בניית אולם הספורט, ומכבי פתח-תקוה, שהיתה ברת-רשות מטעם העיריה להשתמש באולם במועד קרות האירוע, ואף הזמינה את קבוצתו של התובע לשחק בו. החלוקה בפועל 9. אני סבורה, כי יש האחריות לליקויים שנמצאו באולם ולנזקים שנגרמו לתובע חלה על מכבי פתח-תקוה ועל עירית פתח-תקוה. מכבי עשתה שימוש באולם דרך קבע, על פי היתר שקיבלה מהעיריה ואף הזמינה את קבוצתו של התובע להשתתף במשחק הליגה שהתקיים בו. מדובר באגודת ספורט, שאנשיה הם בעלי ידע מקצועי וניסיון רב במשחקים כדורסל, ולכן היה עליהם לוודא כי האולם שהוקצה למשחק תואם את הדרישות ואין בו משום סיכון כלשהו. אני קובעת, כי על מכבי פתח-תקוה (נתבעת 1) לשאת ב- 50% מנזקיו של התובע. עירית פתח-תקוה היא בעלת האולם, והיא אשר יזמה את הקמתו ופיקחה על בניתו. היה עליה לוודא, כי האולם יתוכנן ויוקם בהתאם לדרישות הבטיחות הנדרשות מאולם ספורט. לפיכך, אני קובעת כי על העיריה לשאת ב- 50% הנותרים כלפי התובע. 11. החיוב לתשלום כלפי התובע יחול על מכבי ועל עירית פתח-תקוה (נתבעות 1-2) ביחד ולחוד. זכות השיפוי 12. באשר לזכותן של מכבי ועירית פתח-תקוה לשיפוי כלפי צד ג', אני קובעת כי על רשות הספורט ואיגוד הכדורסל לשפות כל אחת מהנתבעות ב-30% מהסכום שישולם על ידן לתובע. תפקידן של רשויות אלה הוא לוודא, כי תוכניות הבניה של האולם מתאימות לדרישות הבטיחות, ומשנמצאו ליקויים בו הן נושאות באופן חלקי באחריות לכך. כדורסלאיגודדיני ספורטאיגוד הכדורסלאיגודי ספורט