בקשה לתיקון כתב תביעה ומחיקת חלקים מחוות דעת מומחה

1. בתיק זה מונחות שתי בקשות הכרוכות זו בזו, האחת, בקשת הנתבעות למחיקת חלקים מחוות הדעת המשלימה של פרופ' ריכטר, המומחה מטעם התובעים, והשניה, בקשה לתיקון כתב התביעה בנוגע לתובע מס' 21. 2. המדובר בתובענה בגין נזקי גוף שהינם תוצאה נטענת של חשיפת המנוחים לחומרים מסרטנים, עת עבדו בשירות הנתבע 1, נמל אשדוד, במתקן תפזורת המופעל ע"י הנתבעים 2 ו-3. מקור הגשת הבקשות נעוץ בבקשתם הקודמת של התובעים להתיר להם הגשת חוות דעת משלימה שעניינה התייחסות לחוות הדעת הנגדיות שהוגשו מטעם הנתבעים, בקשה לה נעתרתי, תוך מתן אפשרות חוזרת לנתבעים להגיש תגובת המומחים מטעמם לחוות הדעת המשלימה. לאחר הגשת חוות הדעת המשלימה, ולאור תוכנה, עתרו הנתבעות בבקשת המחיקה ואילו התובעים עתרו להתיר להם תיקון כתב התביעה בנוגע לתובע מס' 21. 3. להלן טענות הנתבעים בבקשת המחיקה, בתמצית: יש להורות על מחיקת החלקים בחוות הדעת המשלימה המתייחסים למחלת סרטן הדם וסרטן הריאה אצל המנוח ציון טאיב ז"ל, ואלה המתייחסים למחלת סרטן הערמונית וסרטן המעי הגס אצל המנוח אפרים ליבוביץ' ז"ל, המהווים הרחבת חזית פסולה והוספת עילת תביעה חדשה, מאחר ולא נטען קודם לכן לקיומו של קשר סיבתי בין מחלות אלה לחשיפה לחומרים, אלא ההתייחסות היא למחלות סרטן אחרות בלבד, ולאור ההלכה הידועה כי סוגי הסרטן השונים מהווים מחלות שונות שנסיבותיהן שונות אף הן ובתור שכאלה מהוות כל אחת בנפרד עילות תביעה עצמאיות ושונות. זאת ועוד, לא ניתן להוסיף עילות בגין המחלות האחרות, אף לא בדרך של תיקון כתב התביעה, לאור העובדה שהן התיישנו ברובן. עצם העובדה כי התובעים מבקשים תיקון כתב התביעה בנוגע למנוח ליבוביץ' ז"ל מהווה הודאה בהבחנה בין מחלות הסרטן השונות המקימות עילת תביעה שונה האחת מהאחרת. יש להורות על מחיקת החלקים בחוות הדעת המשלימה המבקשים לבסס תזה רפואית חדשה בדבר ריבוי סרטנים ראשוניים אצל מנוח אחד, אשר כלל לא נזכרה בכתב התביעה ובחוות הדעת הקודמת, ואשר התיישנה זה מכבר. התובעים הצהירו במסגרת בקשתם להתיר להם הגשת חוות דעת משלימה, כי אין בכוונתם לתקן את כתב התביעה או להוסיף עילות חדשות כתנאי מוקדם למתן ההיתר האמור. 4. להלן תמצית טענות התובעים בבקשת המחיקה: עילת התביעה בנוגע למנוח ציון טאייב ז"ל נותרה כפי שהיתה: חשיפת המנוחים לחומרים מסוכנים במקום עבודתם הביאה למותם עקב מחלת הסרטן, והשאלה שבמחלוקת היא שאלת הקשר הסיבתי בין החשיפה למחלת הסרטן, היא סיבת הפטירה. פרופ' ריכטר בחוות דעתו המשלימה אינו טוען לפטירת המנוח ממחלה אחרת שאיננה סרטן, והוא עוסק אך ורק במחלות הסרטן ולא במחלות אחרות. מלבד האמור לעיל, הרי שמחלת סרטן הריאות שאף בה לקה המנוח טאייב ז"ל, צוינה במפורש בכתב התביעה, וממילא לאור חוות דעת הנתבעים, המתייחסות עניינית לסרטן הריאות בו לקה המנוח, יש לאפשר למומחה התובעים להגיב לאמור בה. באשר לסרטן הדם שנתגלה אצל המנוח טאייב ז"ל, המדובר בהתייחסות בחוות הדעת לתופעות שנגרמו למנוח עקב מחלת הסרטן, וסרטן הדם הינו אחת מהן, בהיותו משני לטיפולי הכימותרפיה שניתנו בגין סרטן הריאות. חוות דעת רפואית אינה קובעת את עילת התביעה והיא מהווה רק ראיה אחת מכלל הראיות בתיק, שנועדה להוכיח את עילת התביעה אשר גבולותיה מוגדרים אך עפ"י כתב התביעה. לחילופין, אין מניעה לתקן את כתב התביעה עפ"י חוות הדעת המשלימה, באשר הנטען בה אינו מהווה עילת תביעה חדשה, והואיל והעילה בענייננו נותרה כפי שהיא - מותם של המנוחים כתוצאה ממחלת הסרטן - ולפיכך אין עילה חדשה, כי אז, לא יכולה לקום כל טענה של התיישנות. בעניין המנוח אפרים ליבוביץ' מבוקש תיקון כתב התביעה אשר מחמת טעות אינו כולל התייחסות לפטירתו המאוחרת להגשת כתב התביעה המקורי, ולאור מועד גילוי מחלת סרטן המעי הגס, בשנת 2004, אין כל מחסום של התיישנות. באשר לטענה להעלאת תזה רפואית חדשה, הרי שהמדובר בהתייחסות לגיטימית לחוות הדעת מטעם הנתבעים, הרואות בתחלואה בכמה מחלות סרטן ראשוניות בו זמנית אצל אותו עובד כמצב רגיל ו"טבעי". מכל מקום אין המדובר בהרחבת חזית, כי אם בהתייחסות לעובדה שיש בה כדי לחזק את קביעת קיומו של הקשר הסיבתי הנטען, והשנוי במחלוקת. 5. באשר לבקשה לתיקון כתב התביעה, מסכימות הנתבעות לתיקון שם התובע 21 ע"י רישום עזבונו כתובע וצירוף יורשתו כתובעת מס' 22, וכן לתיקון ראשי הנזק ע"י התאמתם לפטירה, באופן המותיר במחלוקת אך את עתירת התובעים להוספת עילת התביעה, לפיה מותו של המנוח ממחלת הסרטן נגרם כתוצאה מחשיפתו לחומרים המפורטים בתובענה, בהתאם לחוות הדעת המשלימה. בעניין זה טוענות הנתבעות כי לא ברור מן הבקשה מהי מחלת הסרטן בה נטען כי לקה המנוח עקב החשיפה, וכי מחלת סרטן הערמונית אליה מתייחסת חווה"ד המשלימה נתגלתה בשנת 1999 ולפיכך העילה בגינה התיישנה. 6. ב"כ צד ג' 6 להודעת הנתבעת 1 וצד ג' 5 להודעת הנתבעות 2 ו-3, וכן ב"כ צד ג' 3 להודעת הנתבעות 2 ו-3 הודיעו כי הם מצטרפים לבקשת הנתבעות. 7. לאחר עיון בבקשות ובתגובות החלטתי לדחות בשלב זה את בקשת הנתבעות למחיקת חלקים מחווה"ד המשלימה ולהתיר לתובעים תיקון כתב התביעה כמבוקש על ידם, וכפי שיובהר להלן. ככלל, יש אמנם הכרח להוכחת קשר סיבתי בין החשיפה התעסוקתית לבין מחלות הסרטן הקונקרטיות בהן לקו המנוחים ואשר כתוצאה מהן הם נפטרו, אולם, בבסיס הוכחה זו מונחות כל אותן מחלות הסרטן בהן לקו המנוחים בעובדה וללא מחלוקת, ובמובן זה יש ליתן למומחים כר נרחב דיו לערוך את הדיון הרפואי הנחוץ, בכל הרקע הרפואי המלא של המנוחים, לרבות כל מחלות הסרטן בהן הם לקו ואף באלה המשניות למחלה העיקרית. במיוחד נכון הדבר מקום שהאפשרות למתן התייחסות מומחי התובעים לחוות הדעת מטעם הנתבעים ניתנה במפורש במסגרת החלטתי מיום 14.12.10, ובעוד חווה"ד מטעם הנתבעים דנות בבירור בכל מחלות הסרטן המיוחסות לכל מנוח. 8. יש לזכור, כי כתב התביעה אכן מתייחס למחלת הסרטן ככלל, מלבד התייחסות למחלות הסרטן הספציפיות, כפי שניתן לראות עוד בחוות הדעת הראשונית של פרופ' ריכטר, אשר אף מציין היתכנות לגילוי מקרי סרטן נוספים. אפנה לאמור בחווה"ד הראשונה של פרופ' ריכטר (ההדגשות אינן במקור - י.ש.), בעמ' 3: "הקשר הסיבתי בין החשיפות של עובדי מתקן התפזורת לסרטנים השונים בהם לקו, מבוסס על מספר גורמים: הערכת הסיכון של עובדי המתקן לחלות בסרטן." אף כי בחווה"ד הושם דגש על איברי המטרה (קיבה, לוע-אף, מערכת עיכול עליונה, כליות) ופחות על הריאות, נראה כי ההתייחסות היא למחלת הסרטן ככלל, ולאו דווקא לסרטן ספציפי, תוך הותרת האפשרות כי אף סרטן הריאות מצוי בתוך תוצרי הסיכון. ר' בעמ' 4 לחווה"ד: "יוצא מכך שאיברי המטרה... הם הלוע-אף ומערכת העיכול ולאו דווקא הריאות." בעמ' 5 לחווה"ד: "אי אפשר לשלול את האפשרות שחלקיקי פוספט נכנסו לתוך דרכי הנשימה ויגבירו את הסיכון לסרטן הריאות." 9. העובדה כי המנוח טאייב לקה גם בסרטן הריאות, מצויינת מפורשות בכתב התביעה והיא זוכה להתייחסות נכבדת בחוו"ד הנתבעים. די בכך כדי לקבוע כי התייחסות מומחה התובעים לעניין זה, במסגרת שהותרה לו, אינה מהווה הרחבת חזית. בנסיבות אלה, מקום שלא יכולה לקום מחלוקת כי המנוח טאייב אכן לקה בסרטן הריאות, אין האמירה בחוו"ד בדבר העדר הימצאות מקרים של סרטן ריאות אלא טעות שאינה יכולה לעמוד למול העובדות לאשורן. באשר לסרטן הדם, משמתייחס המומחה לסרטן זה כאל מחלה משנית לטיפולי הכימותרפיה, אין מקום להורות על מחיקת האמור בעניין זה, בהיותו רקע מתאים ודרוש לדיון הרפואי בסוגיה כולה, ובוודאי שאין מקום להורות כן בשלב זה. מובן כי אין באמור כדי להתיר הרחבת חזית מכל סוג שהוא, אך כאמור, לא מצאתי כי יש מקום לדיון מעמיק בעניין בשלב כה מקדמי. 10. בהתאם להיסטוריה הרפואית של המנוח לייבוביץ, לקה המנוח בשלושה סוגי סרטן הקשורים עפ"י הנטען לחשיפתו התעסוקתית. באשר לסרטן המעי הגס, הרי שלאור מועד גילויו (4/2004) לא יכולה לקום טענת התיישנות ויש לכן להתיר תיקון התביעה ע"י הוספת פרט זה. בנוגע לסרטן הערמונית ולטענת ההתיישנות הנטענת לגביו, לאור ההיתכנות כי מחלות הסרטן הינן בחלקן רקע רפואי, ומכל מקום לאור ריבוי הסרטנים, השאלה האופפת את חלקו של כל סוג בגרימת הנזק, והעובדה כי המנוח נפטר רק בשנת 2005, לא מצאתי כי יהא זה נכון וצודק לקבוע ממצאים כבר כעת בשאלת ההתיישנות, והנתבעות תהיינה רשאיות לשמור על טענותיהן בעניין זה, אשר תישמענה בשלב הראיות. 11. ההיתר אשר ניתן לתובעים להתייחס באמצעות המומחים מטעמם לאמור בחוות הדעת מטעם הנתבעים, מטרתו לאפשר ליבון השאלות המקצועיות ע"י המומחים מטעם שני הצדדים (כמשתמע מהחלטתי מיום 14.12.10), ומסיבה זו איפשרתי למומחי הנתבעות ליתן עמדתם ותגובתם לחווה"ד המשלימה מטעם התובעים. מומחי הנתבעים וודאי מתייחסים לריבוי הסרטנים בהם לקו המנוחים כאל עובדה חסרת משמעות ואשר אינה תומכת במסקנת מומחי התובעים, בציינם כי המדובר ב"ממאירויות שכיחות", בעוד מתייחסים הם לגורמי סיכון שונים ככאלה התומכים במסקנותיהם. עמדתו של מומחה התובעים בנקודה זו, לפיה חישוביהם הסטטיסטיים של מומחי הנתבעות אינם נכונים משום שהם מתעלמים מסוגית ריבוי הסרטנים בעובד אחד, מהווה במובהק תגובה לגיטימית, במסגרת המותר עפ"י החלטתי. במצב דברים זה, מצאתי כי יש מקום לאפשר למומחה התובעים ליתן התייחסותו גם לסוגיית ריבוי הסרטנים, ובמיוחד שעה ששמורה למומחי הנתבעות הזכות להגיב ולפרוש את עמדתם לאמור, ומשלא מצאתי, לאחר שעיינתי באמור, כי המדובר בתזה רפואית חדשה, כנטען. 12. לאור כל האמור לעיל, הבקשה למחיקת חלקים מחווה"ד המשלימה של פרופ' ריכטר נדחית, והבקשה לתיקון כתב התביעה מתקבלת. שאלת ההוצאות תידון במסגרת פסה"ד כאמור בהחלטתי מיום 14.12.10. חוות הדעת המשלימות מטעם הנתבעות וצדדי ג' יוגשו בתוך 60 יום מהיום. צד אשר לא יגיש חוות דעת משלימה במועד האמור ייחשב כמי שוויתר על זכותו לעשות כן. המזכירות תביא התיק בפניי עם קבלת תגובות מומחי יתר הצדדים, או בחלוף המועד, לפי המוקדם, לקביעת אופי המשך הטיפול בתיק. ניתנה היום, ט"ז אדר א תשע"א, 20 פברואר 2011, בהעדר הצדדים. חוות דעתמומחהחוות דעת מומחהמסמכיםתיקון כתב תביעהכתב תביעה