זכות הקניין של הנושים

זכות הקניין עוגנה כזכות חוקתית בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. נקודת המוצא היא, שזכות הקניין שבחוק היסוד, יש לפרשה על דרך ההרחבה (ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221). שלילת זכותו של נושה לגבות את חובו היא למעשה פגיעה בזכות הקניין של אותו נושה (ראה גם ע"א 1679/01 משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ נ' מרים שפייזמן, פ"ד נז(2) 145, אשר הצביע על הצורך במציאת נקודת איזון שונה מן העבר, לא רק בשל הקושי שפחת במציאת דירה, אלא גם בשל מעמדה של זכות הקניין של הנושה, זכות שהייתה לחוקתית, מה שמחייב פרשנות שונה גם של חוק שקדם לחוק היסוד. נושה