סמכות בית המשפט לתת צווים כנגד גורם חוץ

ככלל, אין בית המשפט בישראל מוסמך ליתן צווים כנגד גורם חוץ, הואיל וסמכותו הינה סמכות טריטוריאלית (רע"א 102/88 מעדני אווז הכסף בע"מ נ' Cent Or S.A.R.L, פ"ד מב(3) 201, 204; בג"צ 8276/05 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הביטחון, תק-על 2006(4), 3675, 3686 (2006); ע"א (מחוזי ת"א) 928/97 ארזי מיכל נ' חייק זמיר, תק-מח 98(1), 43940, 43942 (1998); יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי, 34 (מהדורה שביעית, בעריכת שלמה לוין, 1995)). זאת מלבד מקרים בהם מוכחת הסכמת הריבון הזר לקבלת סמכותו של בית המשפט הישראלי בהכרה ובהחלת צווי התפיסה והקפאת החשבונות (בשונה מהמצב בו צו התפיסה ניתן שלא בערכאה ישראלית - ראו: ע"ח (מחוזי יר') 14734-03-10 גולדנברג נ' מדינת ישראל -משרד החקלאות, תק-מח 2010(2), 1637, 1639 (2010)). צוויםריבון זר