תנאים לפטור מאגרת בית משפט

מהם התנאים לפטור מאגרת בית משפט ? תקנה 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז - 2007 קובעת: "הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית המשפט יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם בלבד". ועל פי תקנה 14(ד): "ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ג), תשמש החלטה או הכרזה כמפורט להלן, אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה: החלטה של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה; הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל; הכרזה כי החייב הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980". על המבקש פטור מאגרה לפרוש תשתית עובדתית מלאה ועדכנית לגבי מצבו הכלכלי, על דרך צירוף האסמכתאות המעידות על כך (רע"א 8054/08 לזר נ' כונס הנכסים הרשמי (8/1/09)), ובכל מקרה, גם כאשר התובע מוכיח את התקיימותם של שני התנאים האמורים, מוקנה לבית המשפט שיקול דעת בבחינת קיומה של הצדקה במתן הפטור (ת"א (מרכז) 05-08-5789 בן צבי נ' ערקובי (15/7/08)). לצורך מניעת הגשתן של תביעות סרק, יש לשקול, בצד היכולת הכספית, גם את סיכויי התביעה, ולצורך כך, ניתן להסתפק בקיומו של סיכוי כלשהו של התובע לזכות בתביעתו, כל עוד נימוקיו אינם מופרכים מעיקרם (בש"א (מחוזי י-ם) לייזרוס נ' JLS חברה ליצור משקאות בע"מ (17/2/09)).אגרהאגרת בית משפטפטור מאגרה