איחור בהגשת כתב הגנה בבית דין לעבודה

מה הדין לגבי איחור בהגשת כתב הגנה בבית דין לעבודה ? הלכה פסוקה היא, שכל עוד לא ניתן פסק-דין מחוסר הגנה, הנתבע רשאי להגיש כתב הגנה, אפילו עבר המועד, ודינו כדין נתבע שהגיש הגנתו בזמן; פסק-דין מחוסר הגנה לא יינתן נגדו. אין בית-המשפט רשאי לסרב לקבל מידי הנתבע את כתב ההגנה, אף לא אחר עבור המועד. הלכה זו אמנם אינה עולה בקנה אחד עם הוראת התקנה 97(א), האומרת ש'נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המוער שנקבע לכך, יתן בית-המשפט או הרשם פסק-דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד', אך אין מערערים עליה, ולפיכך, כל עוד לא ניתן פסק הדין, די לו לנתבע שיגיש כתב הגנתו, והתובע לא יקבל עוד פסק דין" (זוסמן [4], סדר הדין האזרחי, מהדורה חמישית בעריכת ש.לוין, סעיף 205). וכן נביא את דבריו של השופטי ברק בע"א 519/82[1], בע' 242: "הלכה פסוקה היא, כי בהליך, המתנהל על פי תקנות סדר הדין האזרחי, אין להתעלם מכתב הגנה שהוגש באיחור, ואין להתייחס אליו כלא היה. על כן, אין התובע זכאי, בנסיות אלה, לפסק-דין בהעדר הגנה...". אם זה הדין בבתי-המשפט, על אחת כמה וכמה, ינהג כך בית-הדין לעבודה, המפרש בדרך כלל, הוראות סדר דין בצורה מקילה.בית הדין לעבודהמסמכיםכתב הגנה