חליף - סעיף 4 לחוק הבוררות

מהו "חליף" ? / מה זה חליף ? מהי הגדרת ''חליף'' בחוק ? מקובל עלינו כי כל חוק יש לפרש לפי מטרתו ותכליתו, כך שייתכן ולדיבור "חליף" תהא משמעות שונה בחוק אחד מאשר במשנהו. האמור אינו בא למנוע היעזרות בפירוש שניתן למונח זהה בחוקים אחרים. פרופ' אוטולנגי בספרה בוררות דין ונוהל, מנתחת את הדיבור "חליף" לעניין סעיף 4 לחוק הבוררות התשכ"ח-1968, תוך הבאת אסמכתאות שונות, ומסקנתה: ב"ראינו, אם כן, כי הביטוי "חליף" מתייחס הן אל מקבלי הזכות עקב הוראה סטטוטורית (יורשים, מנהלי עזבון, נאמן בפשיטת רגל וניזוק בתאונת רכב) והן אל מקבלי הזכות בהעברה מרצון (נעבר של חוזה ומקבל משכון)" בעניין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, נביא שתי מובאות אלה: "מי הם חליפיו של המערער כמשכיר, או כבעל הבית? לחליפיו יחשבו אלה הבאים בנעליו בתור בעל-בית או משכיר" (ע"א 174/62, פ"ד טז, 2244, 2250(הנשיא אולשן)). "חליפו של בעל חבית הראשון הוא מי שבא תחתיו וממשיך במקומו ביחס המעין-חוזי של משכיר ודייר מטעם החוק" (ע"א 112/70, פ"ד כד(1) 679, 681) מי שהיה נסח חוקי ישראל, שנים רבות, כותב: "חליף משמעות דבר הבא במקום קודמו, ולא לחלופין, אלא לחלוטין, כשהקודם נעלם ואיננו". (שלי [4] מן המילון המשפטי, הפרקליט כב', 397, 399) אמור מעתה כי חליפו של מעביד לעניין סעיף 24(א) (1) לחוק בית-הדין לעבודה, הוא מי שבא במקום המעביד עקב הוראה סטטוטורית (כגון יורשים או שאירים), ואף עקב העברת זכויות וחובות מרצון, בלשון דב"ע לג/9- 2הנ"ל. העולה מהאמור הוא כי ערב או בעל מניות, המתחייב לדאוג לכך שהמעביד ימלא התחייבויותיו כלפי עובדיו, לא יהיה "חליף", כל עוד המעביד קיים, משפטית.בוררותיישוב סכסוכים