נזקים לדירה עקב שיפוץ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזקים לדירה עקב שיפוץ: .1ההליך והרקע התובעים הינם בעלי דירות בבית בן שתי דירות אשר בוצעו שיפוצים בביתם באמצעות הנתבעת מס' 1 שהוא אדם המציג עצמו כקבלן לביצוע עבודות שיפוצים. נתבעת מס' 2הינה אישתו של הקבלן. יצויין כי בראשית התביעה נתבעו שני אנשים נוספים ואולם הצדדים הגיעו להסכם לפיו למחיקת התביעה כנגד אותם אנשים. לטענת התובעים ביצע הנתבע את עבודת שיפוץ בביתם, עבודה שכללה הוספת קומה והרחבת הבית בשני חצאיו, לשני המשפחות ברשלנות. לטענת שתי המשפחות בוצעה העבודה באופן שבו נגרמו ליקויי בנייה רבים המחייבים תיקון בעלויות שפורטו בכתב התביעה. כמו כן טוענים התובעים כי העבודה הסתיימה באיחור רב וכתוצאה מכך נגרמו להם נזקים הכל כמפורט בתביעה ובסיכומים שהוגשו לבית המשפט. הנתבע הגיש תביעה שכנגד בה טען כי התובעים/הנתבעים שכנגד לא שילמו לו את כל תמורת הבנייה אשר התחייבו לשלם לו. כמו כן מכחיש הנתבע את אחריותו לנזקים. הנתבעת מס' 2צורפה לתביעה על יסוד עילת שטרית. הנתבעת חתמה על שיק בסכום של 85אלף ש"ח לטובת משפחת וינקלר וזאת להבטחת קיום חיובי בעלה הנתבע מס' 1כלפי משפחת וינקלר. שטר זה הינו עילת התביעה עצמאית נגדה כנגד נתבע מס' .1 .2המסגרת החוזית בין הצדדים מחלוקת לעניין פירוש החוזה שביניהם וזאת ככל שהדבר מתייחס לגובה הסכום אשר היה על הנתבעים לשלם לתובע. עניין זה הוא למעשה בסיס לתביעה שכנגד מאחר ואין חולק מהם הסכומים אשר התובעים שילמו לנתבע. לטענת הנתבע/תובע שכנגד הוסכם כי הסכום המפורט בחוזים אינו כולל מע"מ. אשר על כן לדבריו יש להוסיף לסכום המפורט בחוזים את מרכיב המע"מ. הסכומים ששילמו הנתבעים שכנגד אינם שנויים במחלוקת ומובן כי אם יוסף סכום המע"מ כי אז לא שולם הסכום המלא על ידי הנתבעים. ב"כ התובעים/הנתבעים שכנגד טוען כי בהעדר הוראה מפורשת בחוזים אין להוסיף את סכום המע"מ. לטענתו יש לפרש את הסכום המפורט בחוזה כסכום הכולל מע"מ. בעניין זה הצדק הוא עם התובעים/הנתבעים שכנגד. ההלכה היא כי חובת תשלום המע"מ היא על נותן השירות. היה על נותן השירות לציין במפורש בחוזה כי המחיר אינו כולל מע"מ ולציין את סכום המע"מ שיש להוסיף. מקבל השירות אינו חייב לצפות כי למחיר הנגבה ממנו יהיה עליו להוסיף מע"מ, וזאת אם הדבר לא מצויין במפורש בחוזה. ככל שהדבר נוגע למקבל השירות הסכום המצויין בחוזה הוא הסכום שעליו לשלם בתמורה לשירות. חובותיו של נותן השירות כלפי שלטונות מע"מ אינם מעניינו של מקבל השירות. חזקה היא שהחוזה שבין הצדדים מגלה את כל החיובים שהוסכמו ביניהם. אין מקום להטיל בדרך של פרשנות חיוב נוסף על מקבל השירות וזאת אם לא הוסכם מראש בחוזה כי מקבל השירות ישא באותו חיוב. יצויין בעניין זה כי הדבר נכון במיוחד כאשר מקבל השירות אינו בעל עסק שיכול לקזז את החיוב במע"מ מהוצאה אחרת. לגבי אדם כזה, ולעניין זה לגבי התובעים/הנתבעים שכנגד, הוצאה כספית המהווה תוספת של % 17למחיר אינה ענין של מה בכך ומובן כי חיוב בסכום כזה חייב לבוא לידי ביטוי במפורש בהסכם שבין הצדדים. ראה: ע.א. 738/80 שלמה נתן נ' אליהו זגורי ואח’, פד"י לז (4) 387; ע.א. 731/82 כפר חסדים נ' דוד אברהם ואח’, פד"י לט (2) .490 אשר על כן אני קובע כי ההסכמים שבין הצדדים (הסכמים כשלעצמם אינם שנויים במחלוקת) מבטאים את הסכום הכולל של התמורה אשר היה על התובעים לשלם לנתבע וסכום זה כולל בתוכו מע"מ. בהתאם אין התובעים/הנתבעים שכנגד חבים סכום נוסף כלשהו מעבר למפורט בהסכם לנתבע/התובע שכנגד. .3ליקויי הבנייה א. ליקויי הבנייה בדירות התובעים/הנתבעים שכנגד (משפחות שמרלינג ו-וינקלר) הם לב ליבה של תביעה זו. התובעים/הנתבעים שכנגד הגישו חוות דעת מפורטות של מומחה לעניין ליקויי הבנייה. הנתבע/התובע שכנגד הגיש חוות דעת של מומחה מטעמו ושני המומחים נחקרו. הצדדים חלוקים ביניהם הן בנוגע לאחריות של הנתבע/התובע שכנגד לליקויי הבנייה והן בנוגע לליקויים עצמם. אדון בכל אחת מהשאלות בניפרד. ב. אין חולק כי הנתבע/התובע שכנגד הוא זה שביצע את עבודת הבנייה. הנתבע/התובע שכנגד הציג עצמו כקבלן רשום ואולם בפועל מתברר שאין הוא קבלן רשום. הנתבע/התובע שכנגד הוא היחידי שביצע את עבודות הבנייה. לא היו מעורבים בעבודות הבנייה קבלנים אחרים. יצויין כי הנתבע/התובע שכנגד טוען כי שתי המשפחות התובעות ידעו כי הוא אינו קבלן רשום. עוד מוסיף הנתבע/התובע שכנגד בסיכומיו (סעיף 71) כי השאלה האם הוא קבלן רשום או לא אינה רלוונטית שכן קיום הליקויים אינו קשור להיותו קבלן רשום או לא. לטענתו הרישום אינו מעיד על מקצועויות של הקבלן. לעניין זה, ורק לעניין זה, סבור אני כי הצדק עם הנתבע. שאלת היות הנתבע קבלן רשום אינה השאלה החשובה בעניין זה. בין כך ובין כך קבלן אחראי על טיב עבודתו. ואם לא ביצע את עבודתו כראוי עליו לשאת בתוצאות. סעיף 2לחוק חוזה קבלנות תשל"ד - 1974(להלן: "חוק חוזה קבלנות") קובע כי הקבלן חייב לעשות את המלאכה לפי המוסכם בין הצדדים. סעיף 3קובע כי אם לא היו המלאכה או השירות בהתאם למוסכם יהיה על הקבלן לתקנו. סעיף 4לחוק חוזה קבלנות קובע כי אם לא תיקן הקבלן את הפגם יפצה הקבלן את המזמין על הנזק שניגרם לו הן בדרך של השבת תוצאות תיקון הפגם או בדרך של הפחתת הסכום שהקבלן זכאי לקבל מן המזמין עבור השירות/המלאכה. בעניין הקשר החוזי שבין שתי המשפחות התובעות לנתבע מס' 1אני קובע כי חוק חוזה קבלנות הוא המסגרת המשפטית להסכם שביניהם. הנתבע/התובע שכנגד ביצע עבודת בנייה בקבלנות עבור המשפחות התובעות. אחריותו כאחריות קבלן על פי חוק חוזה קבלנות. חוק חוזה קבלנות קובע כי יש לתת לקבלן הזדמנות לתקן את הפגם. על פי סעיף 3לחוק הנ"ל על מזמין העבודה לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקן את הפגם שאם לא כן לא יוכל להסתמך על הפגם. ואולם בעניין זה קיים חריג והוא שאם ידע הקבלן על הפגם ולא תיקנו אין צורך לתת לו הודעה. במקרה שבפני אין הקבלן יכול לטעון כי לא ידע על הפגמים. הפגמים בבתי שתי המשפחות (פגמים אשר אליהם עוד אתייחס בהמשך) הינם פגמים הניראים לעין על פניהם. אמינה עלי גירסת התובעים כפי שפורטה בתצהיריהם ובעדותיהם לפיה הודיעו לקבלן על הליקויים וביקשו ממנו לתקן אותם והוא נמנע מלעשות כן. (סעיף 15בתצהירו של שמרלינג וסעיף 12בתצהירה של וינקלר). עדויותיהם של שני העדים אשר נחקרו על תצהיריהם היו אמינות ולא נסתרו. כמו כן מקובלת עליי גירסתם, כפי שגם באה לידי ביטוי בתוצאות עבודתו של הנתבע הניראות בשטח, כי למעשה הנתבע אינו מסוגל לתקן את הפגמים וזאת עקב חוסר מקצועיות. אשר על כן ומכל אחד מן הטעמים בניפרד ובמצטבר אני קובע כי ניתנה לקבלן הזדמנות נאותה לתקן את הפגמים הקבלן גם ידע על הפגמים וגם הודע לו עליהם על ידי התובעים והוא לא טרח לתקן את הפגמים. אשר על כן זכאים התובעים לתרופות בהתאם להוראות חוק חוזה קבלנות. ג. ליקויי הבנייה התובעים הגישו חוות דעת מפורטות של מומחה מר בן חורין. המומחה נחקר ארוכות על שתי חוות הדעת (חוות דעת לכל אחת מן המשפחות). עדותו של המומחה המומחה בן חורין היתה אמינה. ב"כ הנתבעים ניסה להצביע בעדותו של המומחה על כך ששכח פרטים מסויימים ולא דייק בעדותו. למשל המומחה העיד בנוגע לקיר הגינה של משפחת וינקלר כי הקיר נהרס ואולם כאשר הציגו לו תמונות הקיר ציין שלא כך הוא זוכר את הקיר כפי שהוא ראה אותו. כמו כן העיד המומחה כי לא זכר מידות מדוייקות של חלק מקירות הבית או של כמות הטייח אשר יש להשתמש לצורך תיקונים במקום אחר. סבור אני כי העובדה שהמומחה לא זכר פרטים שוליים בנוגע לחוות דעתו אינה מצביעה על חוסר אמינות. המומחה ערך את חוות דעתו בסוף אפריל .1995יש להניח כי הביקור לבית התובעים היה קודם לכן. המומחה נחקר על חוות דעתו בסוף יולי 1996שנה לאחר מועד עריכת חוות הדעת. בנסיבות אלו שישכחה של פרטים שוליים לגבי מיקום קיר מסויים בבית או מידות מדוייקות של פריט מסויים בבנייה אינה מצביעה על חוסר אמינות ואין פוגמת בחוות הדעת. שתי חוות הדעת של המומחה בן חורין היו אמינות, מפורטות ומקצועיות. עדותו המפורטת כפי שנחקר בחקירה נגדית חיזקה את אמינות חוות הדעת ותמכה בגירסת התובעים. אשר על כן אני סבור כי התובעים הוכיחו באמצעות המומחה מטעמם בעדותו המפורטת את האמור בחוות הדעת מטעמו. יצויין כי מעבר לאמור בחוות הדעת המפורטת של מר בן חורין הוצגו לבית המשפט הצילומים של ליקויי הבנייה. חוות דעתו של בן חורין מפרטת את טיב הליקוי במונחים הנדסיים ומפרטת וקובעת את עלות תיקון כל אחד מן הליקויים. ואולם גם מבלי להזדקק לחוות דעת יכול כל בעל דעת להבחין מהצילומים כי בכל אחד מן הבתים ליקויי בנייה רבים. חוות הדעת מסייעת לתובעים להוכיח את עלות תיקון הליקויים. ואולם עצם קיום הליקויים נראה לעין בצורה ברורה ומוחשית בתצלומים המדברים בעד עצמם. אשר על כן אני קובע כי ליקויי הבנייה הוכחו מעבר לכל ספק. הנתבעים הציגו חוות דעת של מומחה מטעמם. המומחה, מר ג'וזיף קובטי, נחקר על חוות דעתו. מומחה זה לא היה אמין. נראה גם, כפי שעלה מחקירתו, כי ביקורו בבית התובעים היה ביקור חפוז מבלי שבחן כראוי את כל הליקויים שבבתים. המומחה לא הבחין ולא זיהה בפועל דברים שצולמו והוצגו לו במהלך חקירתו הנגדית. למעשה לא ידע המומחה מטעם הנתבע להסביר את מירב האמור בחוות דעתו. עדותו לא היתה אמינה ונתגלו סתירות לא רק בין עדותו וחוות הדעת אלא בין האמור בחוות הדעת ובין המצב בבתים עצמם כפי שניראה בעין בצילומים. תיאור הבתים כפי שמפורט בחוות הדעת אינו תואם את המציאות וגם הערכות המחיר של המומחה מטעם הנתבעים אינם מפורטות למעט אמירות כגון: "לא נידרש תיקון", או "תיקוני טייח קלים" וכד'. להבדיל מחוות הדעת המפורטת של מר בן חורין שגם נתמכה בעדות אמינה חוות דעתו של מר קובטי אינה מפורטת וכוללת אמירות סתמיות המבטאות הערכות להיקף עבודה ללא פירוט עלויות כנידרש. עדותו לא היתה אמינה ולא עמדה במבחן המציאות כפי שניראה בצילומים שהוצגו לעיון המומחה. אשר על כן אני קובע כי אין להאמין לאמור בחוות דעתו של המומחה קובטי ובית המשפט מקבל את ממצאיו של המומחה בן חורין כפי שעולים מחוות הדעת המפורטת שהגיש ומעדותו האמינה, וכפי שניראים בצילומים שהוצגו לבית המשפט. ד. אין חולק כי מי שמזמין עבודת בנייה זכאי לקבל בנייה מושלמת בהתאם לתקנים ותקנות וכפי שהזמין. ליקוי בבניה ואי קיום הוראות בניה לפי התקן מהווה בנוסף לפגם בביצוע עבודה גם אי התאמה. סטייה מתקנות תכנון ובנייה ומתקנים מהווה אי התאמה ככל שהדבר נוגע לחוזה הבנייה מאחר הוראות תקנות התיכנון ובניה והתקנים הרלוונטים מהווים חלק בלתי ניפרד מחוזה הבנייה וזאת גם אם לא צוינו במפורש. קבלן אינו זכאי להנות אם גרם לליקוי וזאת גם אם התיקון של הליקוי אינו נידרש או אינו הכרחי במובן זהשניתן להשתמש בדירה גם ללא התיקון. הדברים ידועים ונקבעו פסקי דין רבים אשר חלקם צויינו בסיכומיו של ב"כ התובעים. ההלכה היא כי קבלן חייב לפצות דייר על פגמי בנייה בדירתו. עניין זה נקבע כהלכה פסוקה וצויין במפורש כי החובה בפיצוי גם אם הפגם הינו פגם אסטטי אשר אינו גורם לפגיעה פונקציונאלית בדירה. במקרה שבפני הפגמים הינם פגמים פונקציונאליים ואסטטיים. ומדובר בליקויי בנייה ממשיים שמחייבים שיפוץ ממשי ותיקון בכל אחת מדירות המשפחות התובעות. בין הליקויים הניראים לעין בצילומים שהוצגו לבית המשפט ושגם פורטו בחוות הדעת כאלו אשר אם לא יתוקנו עלולים לגרום לסיכון ממשי למי ששוהה בדירה (כגון - סדקים בקירות, חוטי חשמל גלוים, נזילות מים וכדומה). אשר על כן ברור כי אלו ליקויים אשר יש לתקנם והתובעים זכאים, בהתאם להוראות חוק חוזה קבלנות, לתבוע מהקבלן את החזר ההוצאות עבור אותו תיקון. לעניין זה יצויין כי ב"כ התובעים הגישה לבית המשפט פסקי דין רבים ואיני מוצא מקום לחזור עליהם כאן והדברים ידועים. ה. לא מצאתי כל מקום לטענות הקבלן כי האחריות על ליקויי הבנייה חלה על המהנדס אשר תיכנן את הבניה. כפי שעולה מחוות הדעת לא מדובר על פגמים של תיכנון אלא פגמים בביצוע. אשר על אני קובע כי הקבלן הוא אחראי לליקוי הבנייה. ו. כדי שיובן מחדלו של הנתבע יובהר כי למעשה כפי שעולה מהעדויות מדובר באדם אשר הוא לכל היותר בעל כישורים לעסוק בעבודות שיפוץ נקודתיות ברמה מצומצמת. הנתבע העיד והתגלה כאדם בלתי אמין לחלוטין. יתכן כי במסגרת זו של העדר אמינות גם התחזה לקבלן שיפוצים ואף הציג עצמו כקבלן רשום ובכך יצר מצג של קבלן בעל הכישורים והיכולת לבצע פרויקט של בניה ממש. אשר על כן הוא אחראי לנזקים שנגרמו לתובעים אשר שכרו את שירותיו על יסוד מצג מטעה. כמו כן הוא אחראי לנזקים אשר גרם כאשר התחייב לבצע עבודה אשר מעבר לכישוריו וליכולתו. יובהר לענין זה כי גרסת הנתבע כולה היתה בלתי אמינה ובית המשפט לא האמין לא לטענותיו העובדתיות ולא להסבריו. ז. בסיכומו של דבר אני קובע כי התובעים הוכיחו את ליקויי הבנייה כפי שמפורטים בחוות הדעת ואת עלות תיקון הליקויים דהיינו למשפחת שמרלינג ליקויי בנייה בשווי 388, 89ש"ח ולמשפחת וינקלר ליקויי בנייה בשווי 000, 80ש"ח. כמו כן הוכיחו התובעים את חוות נתבע מס' 1לפצותם עבור תיקון הליקוים הנ"ל. .4האיחור במסירת הדירות בענין עילה זו אני קובע כי התובעים לא הוכיחו את תביעתם. אין חולק כי הדירות נמסרו במועד מאוחר יותר מהמועד החזוי ואולם לא ניתן לראות באיחור משום הפרה של ההסכם. בכל הנוגע למשפחת וינקלר - החוזה אינו מפרט מועד גמר עבודות הבנייה ומסירת הדירה המשופצת. אומנם ככלל מדובר בשני חוזים זהים ויש להניח כי הכוונה היתה שגמר העבודות יהיה עד ליום 25.9.94שהוא המועד הנקוב בהסכם של משפחת שמרלינג ואולם ענין זה לא צויין במפורש. אשר על כן ובהעדר תאריך מוסכם יש לבחון האם האיחור במסירה הינו איחור החורג מהסבירות. במקרה שבפני מדובר באיחור של כ- 6שבועות בלבד ואני סבור כי אין זה איחור בלתי סביר. בכל הנוגע למשפחת שמרלינג - הרי כפי שעולה מעדותו של מר שמרלינג עצמו נגרם חלק מהאיחור כתוצאה מאיחור בקבלת היתר הבניה, איחור של כשבועיים שלושה ולאחר מכן כתוצאה מעיכוב עבודות עקב בעיות כספיות. אשר על כן לא הוכיח כי האיחור אם נגרם הוא חורג מהסביר ולא הוכח 0כי האיחור הוא באשמת הנתבעים. אשר על כן לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים בפיצוי בגין האיחור. .5נטילת חפצים ללא רשות הבעלים אין חולק למעשה הנתבעים מסכימים כי לקחו חפצים מבתי התובעים. הנתבעים טוענים כי מדובר בפריטים ישנים אשר הושלכו על ידי התובעים לאחר שהותקנו במקומם במסגרת השיפוץ פריטים חדשים. מדובר בדלתות, משקופים, חלונות, אמבטיה ישנה, צנורות ישנים וכדומה. לאחר שעיינתי בכל הראיות שבפני החלטתי לדחות את התביעה בגין מרכיבי נזק אלה. אני סבור כי התובעים לא הוכיחו את שווי אותם פריטים שהם פריטים ישנים ומשומשים. כאמור לעיל פריטים אלה הוצאו מבתי התובעים לאחר שנתבע מס' 1התקין במקומם פריטים חדשים. אין כל ראיה כי ניתן היה לעשות שימוש באותם פריטים ושווים לא הוכח. אשר על כן דין התביעה בגין מרכיב זה להדחות. .6אבדן הנאה, סבל ועוגמת נפש כאמור לעיל קבע כבר בית משפט כמפורט בפסק הדין כי התובע לא קיים את חיוביו ולא בנה את שתי הדירות לפי הנדרש. כפי שכבר נקבע ופורט בפסק דין זה מדובר בליקויי בנייה ממשיים הנראים אל העין. כאשר קבלן בונה לאדם את ביתו בצורה רשלנית וגורם לליקויים רבים זכאי אותו אדם אשר השקיע את מיטב כספו בבניית הבית לפיצוי גם על עוגמת נפש ואובדן הנאה. הסופר עמוס עוז כבר כתב כי אדם בונה את ביתו לפי דמות חלומותיו ומשאת נפשו. ביתו של אדם הוא מרכז חייו. גרימת נזקים בבניית בית פוגעים במרקם החיים שבתוך הבית ולסבל לדייריו. אשר על כן אני סבור כי התובעים זכאים לפיצוי בגין ראש נזק זה. בהתאם ועל פי הערכת בית המשפט אני פוסק לכל אחת מהמשפחות פיצוי בגובה 000, 10ש"ח בגין ראש נזק זה. .7העילה השיטרית בעניין משפחת וינקלר נתבעת מס' 2חתמה על צ'ק כמושכת ונתבע מס' 1חתם עליו כמסב או כערב. הצ'ק הינו צ'ק שנמסר למשפחת וינקלר על ידי הנתבעים. הצ'ק לא נפרע. אין כל ראיה כי משיכת הצ'ק היתה שלא כדין. לא הובאה כל ראיה לכשלון תמורה ולא הוכח כי לא נתקיימו התנאים אשר להבטחתם נמסר הצ'ק למשפחת וינקלר. אשר על כן אני קובע כי על הנתבעים מס' 2, 1לשלם למשפחת וינקלר את סכום הצ'ק וזאת על פי העילה השטרית. יחד עם זאת ומאחר והסכום הנקוב בצ'ק בשיעור של 000, 85ש"ח ניתן כבטחון לקיום חיובי הנתבע כלפי משפחת וינקלר הרי שסכום הצ'ק הינו חופף לסכום אשר בית המשפט קבע כפיצוי במובן זה שמשפחת וינקלר אינה זכאית לפיצוי כפול הן בהתאם לעילה החוזית והנזיקית והן בהתאם לעילה השטרית. בהתאם ובכפוף לאמור לעיל אני קובע כי נתבעים מס' 2, 1חייבים לשלם למשפחת וינקלר את הסכום הנקוב בצ'ק אשר ניתן כדין ולא נפרע וזאת בשיעור של 000, 85ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הפרעון המיועד לצ'ק ועד למועד התשלום המלא בפועל. .8סיכום סיכומה של תביעה זו בתמצית הינה תביעה כנגד "שיפוצניק" אשר הציג עצמו כקבלן שיפוצים ולקח על עצמו פרוייקט בנייה מעבר ליכולתו וכתוצאה מכך גרם לנתבעים לנזקים של ליקויי בנייה. בכל הנוגע לנתבע מס' 1אני קובע כי נתבע זה חב לנתבעים כמפורט להלן: למשפחת שמרלינג - עבור ליקויי הבנייה בצירוף פיצוי בגין אובדן הנאה סכום של 388, 99ש"ח. למשפחת וינקלר - עבור ליקויי הבנייה בצירוף פיצוי בגין אובדן הנאה סכום של 000, 90ש"ח. בכל הנוגע לנתבעים מס' 2, 1- שני הנתבעים חבים ביחד ולחוד למשפחת וינקלר סכום של 000, 85ש"ח וזאת על יסוד התחייבותם על פי השטר שמסרו למשפחת וינקלר. סכום זה הינו סכום חופף לחוב עבור הנזקים בגין תביעה זו. בנוסף לאמור לעיל ישלם נתבע מס' 1לכל אחת מהמשפחות התובעות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 500, 7ש"ח + מע"מ במסגרת סכום זה נלקחה בחשבון גם אגרת המשפט ששולמה על ידי התובעים. התובעים רשאים להגיש לבית המשפט פסיקתא לאישור וחתימה בהתאם. שיפוציםשיפוצניקמקרקעין