פסק דין פוליטי - חישוב שבח במקרקעי

ההלכה שנקבעה בע"א 8569/06 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' פוליטי (ניתן ביום 28/5/08), (הלכת פוליטי) עסקה בחישוב שבח במקרקעין. בפרשת פוליטי מר פוליטי התנגד לנוסחת החישוב הכללית וביקש לערוך חישוב פרטני, ואילו כאן המשיב אינו טוען כי יש לערוך חישוב פרטני אלא כי יש לנטרל את העובדה שחלק מפעילותה של המערערת עברה לחברה אחרת. בפסק הדין נדונה הנוסחה כללית הקבועה בחוק (הנוסחה הליניארית לחישוב מס שבח הקבועה בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963) נקבע כי אין לסטות מהנוסחה שנקבעה בחוק. שם הוסברה ההלכה בכך שהמחוקק בחר בנוסחה כעניין של מדיניות ומטעמים של יציבות, ודאות ופשטות. עם זאת באותו מקרה תשלום מס על פי הנוסחה שבחוק לא עמד בסתירה לתשלום מס אמת, שכן נקבע שם במפורש שהמחוקק ביקש באמצעות התיקון לחוק (תיקון מס' 50) להפחית את שיעורי מס שבח, וכמדיניות בתקופת המעבר משיעורי מס גבוהים לשיעורי מס נמוכים לגבי בעלי נכסים שרכשו את נכסם עד למועד הרפורמה, בחר המחוקק לקבוע את הנוסחה הליניארית ויש לכבדה. עוד נפסק בפסק דין פוליטי כי הטלת חובה לפיצוי יתר פוגעת בשאר הניזוקים ועל כן כאשר אנו מפרשים הוראה בדבר פיצוי, עומדים לנגד עינינו אינטרסים שונים מאלו העומדים בעת פרשנות הוראת מס. שנית- לשימוש בנוסחאות כלליות יתרונות רבים, לרבות יעילות, פשטות, אחידות וודאות, שהינם כולם ערכים חשובים במסגרת תכליות דיני המס מקרקעין