ביטוח תאונות אישיות - פיגוע טרור

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח תאונות אישיות - פיגוע טרור: לפניי תובענה לתשלום תגמולי ביטוח על-פי פוליסה לביטוח תאונות אישיות שניפקה הנתבעת לתובע. הרקע לתובענה והעובדות שאינן שנויות במחלוקת .1ביום 1.7.93נפגע התובע מירי מחבלים, אשר ניסו להשתלט על אוטובוס"אגד" שבו נהג במסגרת עבודתו. הוא נפגע בירכו הימנית מכדור רובה 16- mשנורה לעברו מטווח קצר (להלן - התאונה). במועד הרלבנטי לתובענה ביטחה הנתבעת את התובע בביטוח תאונות אישיות, שהוחל גם על מעשי איבה, על-פי הפוליסה שצורפה כנספח א' לתובענה (להלן - הפוליסה). .2כתוצאה מהפגיעה בתאונה הוסבו לתובע נכויות צמיתות בתחום הכירורגיה הפלסטית ובתחום הפסיכיאטרי, כפי שנקבע בחוות הדעת של המומחים מטעם התובע ד"ר גולן וד"ר אבני. ד"ר גולן, מומחה לכירורגיה פלסטית, קבע בחוות דעתו מיום 1.1.94, כי לתובע נגרמה כתוצאה מהפציעה, צלקת מכוערת ומכאיבה בירך ימין. הוא העריך את נכותו הצמיתה של התובע בגין הצלקת בשיעור של % 10- לפי סעיף 75(1)ב לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז- 1956(להלן - התקנות), וזאת בתוספת של % 5- על-יסוד תקנה 15לתקנות הנ"ל - על רקע ההנחה שהצלקת הרגישה גורמת לכאבים לאחר מאמץ ממושך ועלולה להגביל את התובע בעבודתו כנהג אוטובוס. המומחה בתחום הפסיכיאטריה, ד"ר אבני, ציין בחוות דעתו מיום 9.12.97, כי כתוצאה מהתאונה סובל התובע מחרדה בעת נהיגת רכב ציבורי עם נוסעים שאינם מוכרים לו, והעריך את נכותו לצמיתות בתחום הנפשי בשיעור של % 10לפי סעיף 34ב לתוספת לתקנות. גדר המחלוקת .3אין מחלוקת בין הצדדים בדבר קרות אירוע התאונה, תקפות הפוליסה ושיעור הנכויות הצמיתות שהוסבו לתובע כתוצאה מהפגיעה. הפלוגתאות שבין הצדדים מצטמצמות אך לשאלה האם קיים כיסוי ביטוחי, על-פי הפוליסה, לנכויות בתחום הכירורגיה הפלסטית ובתחום הפסיכיאטרי אשר נקבעו על-ידי המומחים מטעם התובע; ואם כן - מה שיעור הפיצוי שהוא זכאי לו על-יסוד חוזה הביטוח. התובע - שהגיש בהסכמה את הפוליסה ואת שתי חוות הדעת הרפואיות - הודיע כי לא יביא ראיות נוספות; והנתבעת מסרה כי לא תשמיע עדויות כלשהן מטעמה. תנאי הפוליסה .4בסעיפים הכלליים של הפוליסה מוגדרת חבות הנתבעת לתשלום תגמולי ביטוח כדלהלן: "מעידה פוליסה זו, כי אם תוך תקופת הביטוח שצויינה ברשימה ייפגע המבוטח ע"י תאונה, שנגרמה במישרין ע"י סיבה חיצונית (להלן - מקרה הביטוח), ותאונה זו, כסיבה בלעדית, תגרום למותו של המבוטח או לנכותו... הרי אז בכפיפות לחריגים, תנאים והתנאות הכלולים בפוליסה... תשלם החברה למבוטח... את הסכום או הסכומים המפורטים בלוח הפיצויים להלן". לאחר הסעיף הכללי האמור, נקבע - תחת הכותרת "חריגים" ובמסגרת מובלטת - כי הפוליסה אינה מכסה מקרים של מוות או נכות או אי-כושר לעבוד, שנגרמו כתוצאה משורה של התרחשויות ופעילויות המנויות באחד-עשר סעיפי משנה. רשימת החריגים מתייחסת רק לגורמי הפגיעה, ולא לאופי הנכות או היקפה. בלוח הפיצויים נקבע, כי "הפיצויים לפי פוליסה זאת ישולמו בהתאם ללוח הפיצויים להלן". הלוח כולל חמישה פרקים של ראשי פיצוי, שכותרותיהם כדלקמן: מוות כתוצאה מתאונה; נכות תמידית ומלאה כתוצאה מתאונה; נכות תמידית חלקית כתוצאה מהתאונה; אי כושר לעבודה גמור; ואי כושר לעבודה חלקי. הפרק השלישי בלוח הפיצויים - סעיף (ג) ללוח - הרלבנטי לענייננו, קובע ברישא שבו, כי הפיצויים בגין נכות תמידית חלקית כתוצאה מתאונה ישולמו בהתאם לאחוזים שונים מסכום הביטוח, בהתייחס ל"אבדן גמור ומוחלט" של איברים, הכולל על-פי פירוט שברשימה - אבדן של גפה שלמה או חלק ממנה לרבות אצבע, אבדן שמיעה באוזן אחת או בשתי אזניים, אבדן ראיה בעין אחת או בשתי עיניים ואבדן מוחלט של כושר הדיבור. בהמשך לרשימה, שהתייחסה ל"אבדן גמור ומוחלט" של איברים, מופיעות בהמשך פרק ג' ללוח הפיצויים, חמש הוראות נוספות בדבר חישוב הפיצוי בגין נכות תמידית חלקית אחרת, ששלוש מהן תובאנה להלן: " .1אבדן גמור ותמידי של השימוש באבר יחשב כאבדן האבר. במקרה של אבדן חלקי תמידי של השימוש באבר יופחתו האחוזים שבלוח הפיצויים בשיעור יחסי. .2כאשר אין הפגיעה מפורטת בלוח הפיצויים, יקבע המבטח אחוז נכות, אשר לפי דעתו אינו נוגד את תנאי לוח זה. ..... .5בכל המקרים של נכות תמידית חלקית שאינם מפורטים בסעיף (ג) של לוח הפיצויים, יקבעו הפיצויים מתוך השוואה יחסית אל מקרי המום המפורטים בלוח הפיצויים בלא התייחסות למקצועו של המבוטח". בפרק ההתנאות, נקבעה בין השאר גם הוראה - בסעיף 6- בעניין נכות ללא אבדן אנטומי, כדלקמן: "במקרה של נכות מלאה או חלקית תמידית ללא אבדן אנטומי תשמור לעצמה החברה את הזכות לקבוע את סכום הפיצויים המגיעים למבוטח עם גמר הטיפול הרפואי, תוך התחשבות עם הנכות כפי שהיא מתגלה באותו מועד". המחלוקת בין בעלי הדין בשאלה האם הנכויות שהוסבו לתובע מכוסות על-ידי הפוליסה .5התובע גורס, כי לאור הוראת סעיף קטן 5לפרק ג' ללוח הפיצויים, שהובאה לעיל, יש לקבוע את הפיצויים בגין נכותו התמידית החלקית - שאינה מפורטת ברשימה שבסעיף ג' - מתוך השוואה יחסית אל מקרי המום המפורטים בלוח הפיצויים. הוא טוען, כי הפרק המתאים להשוואה הינו פרק ב' - שכותרתו "נכות תמידית ומלאה כתוצאה מהתאונה" - אשר ממנו יש לגזור את שיעור תגמולי הביטוח באופן יחסי בגין הנכות החלקית. לטענת התובע, יש לקבוע בעניינו את הפיצויים בגין הנכויות התמידיות החלקיות בשיעור היחסי של כל נכות מתוך הפיצוי המירבי בשיעור של % 100שנקבע בפרק ב' ללוח הפיצויים, המפרט את הפיצויים בגין נכויות תמידיות מלאות. לשיטתו - היות שבפרק ב' ללוח הפיצויים נקבע, בין השאר, כי "טירוף דעת מוחלט וללא מרפא" מקנה פיצוי בשיעור של % 100מסכום הביטוח - יש לפצותו בגין נכותו הנפשית התמידית החלקית, באופן יחסי, בשיעור של % 10מסכום הביטוח. כך גם, לגירסת התובע, בעניין נכותו בשיעור של % 15בגין הצלקת, אותה הוא מבקש לגזור בשיעור זה מהפיצוי של % 100מסכום הביטוח שנקבע בפרק ב' ללוח הפיצויים בראש הפיצוי של "שיתוק מוחלט או ריתוק תמידי למיטה". לחלופין, אם לא תתקבל טענתו כי יש לגזור את הפיצויים בהתאם לשיעור הנכויות התמידיות החלקיות מנכות של % 100בשל "טירוף דעת מוחלט" או "שיתוק מוחלט", מבקש התובע - על יסוד סעיף ג(2) ללוח הפיצויים וסעיף 6לפרק ההתנאות - כי בית המשפט יקבע את אחוזי הנכות שהוסבו לו ושיעור הפיצויים שהוא זכאי להם על-פי הפוליסה, מתוך השוואה למקרי המום האחרים שבלוח הפיצויים. התובע גם עותר לפסיקת ריבית מיוחדת לפי סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-.1981 .6הנתבעת גורסת, כי התובע אינו זכאי לתגמולי ביטוח בגין הנכויות שהוסבו לו, הואיל ולטענתה הפוליסה נועדה לפצות תחומי נכות ספציפיים שצויינו בה במפורש, ואינה מכסה נכות נפשית חלקית, ואף לא נכות בתחום הכירורגיה הפלסטית בין חלקית ובין מלאה. לטענת הנתבעת, תחומי הנכות התמידית המלאה אשר פורטו בסעיף ב' ללוח הפיצויים ("טירוף דעת מוחלט", "שיתוק מוחלט", "אבדן מוחלט של כושר הראיה בשתי עיניים" ו"אבדן מספר איברים...המהווים יחד %100") - מהווים רשימה סגורה של מקרים שבהם יפוצה המבוטח בשיעור מלוא סכום הביטוח. עוד גורסת הנתבעת, כי עיון בלוח הפיצויים בעניין הפיצוי בגין נכות תמידית חלקית, מצביע על כך שכוונת המבטחת היתה לכסות רק "נכויות פיסיות-אורגניות" (כלשונה בסיכומיה) של אבדן איברים או אבדן שימוש באיברים מסויימים, באופן מלא או חלקי. לשיטתה, מטעם זה, התחום הפלסטי והתחום הנפשי אינם נכללים על-פי הפוליסה בראש הפיצוי של נכות תמידית חלקית; כאשר התחום הנפשי נתפס כבר-פיצוי - כחלק מרשימת המקרים הסגורה של נכות תמידית מלאה - רק במקרה ספציפי של "טירוף דעת מוחלט". לפיכך, גורסת הנתבעת, כי לא ניתן לעשות בעניין תחומי הנכויות הנדונות שימוש בסעיפים (ג) 2ו-(ג) 5ללוח הפיצויים, כנטען על-ידי התובע. הנתבעת מבקשת איפוא שיקבע, על-יסוד הוראות הפוליסה, כי כוונת הצדדים היתה, שזו לא תחול על נכות פלסטית בכלל; ובעניין נכות נפשית - שתחולתה תוגבל אך ורק לנכות תמידית מלאה. לחלופין - באשר לנכות בגין הצלקת ברגל טוענת הנתבעת, כי אין להפעיל את תקנה 15לתקנות בעניין הגדלת שיעור הנכות, הואיל וסעיף 5לפרק ג' ללוח הפיצויים מורה כי קביעת פיצויים בגין נכות תמידית חלקית שאינה מפורטת בסעיף ג' תעשה "... בלא התייחסות למקצועו של המבוטח". עוד טוענת הנתבעת בסיכומיה, בנוסף ולחלופין, כי המגבלה שבגינה נקבעה הנכות בתחום הכירורגיה הפלסטית, המתבטאת לטענתה בהפרעה בכפיפת הברך, נובעת מצלקת אחרת - קודמת - שיש לתובע ברגלו, והיא מוחרגת מהפוליסה לפי סעיף 1יא לפרק החריגים בהיותה "ליקוי גופני כלשהו שהיה למבוטח קודם לתאונה". היא תמכה טיעון זה בפרוטוקול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, אשר צורף על-ידה לסיכומים, שבו צויין כי "לתובע הפרעה בכפיפת הברך שנגרמת בשל צלקת כלואידית מפגיעה קודמת". דין טענה חלופית אחרונה זו להיות מסולקת על הסף, וטוב היה שלא היתה מועלית בסיכומים, הואיל והיא חורגת מהפלוגתאות כפי שנתגבשו בהודעות הנתבעת על צמצום המחלוקות (בדיונים מיום 29.6.98ומיום 19.10.98ובהודעה בכתב מיום 19.10.98), והיות שהיא מסתמכת על ראיה ש"הושחלה" לסיכומים בניגוד להסדר הדיוני; מה גם, שד"ר גולן קבע את הנכות בתחום הכירורגיה הפלסטית בגין צורת הצלקת, רגישותה למגע והכאבים שהיא מסבה לתובע בזמן מאמץ גופני ממושך, ולא בשל "הפרעות בכפיפת הברך" שצויינו בדו"ח הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. ההכרעה במחלוקת בדבר פרשנות הפוליסה .7המחלוקת הפרשנית שנתגלעה בין הצדדים בשאלה האם הפוליסה מכסה גם נכות חלקית תמידית בתחום הכירורגיה הפלסטית ונכות חלקית תמידית בתחום הפסיכיאטריה, תוכרע בהתאם לתכלית העסקית שהפוליסה נועדה להגשים. הואיל ומדובר בפוליסה סטנדרטית, תיקבע תכליתו העסקית של חוזה הביטוח על-פי מטרתו האוביקטיבית הנלמדת מסוג הפוליסה, הנגזרת מהגיונו והמוסקת מלשונו. (ע"א 779/89 שלו נ' סלע חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מח(1) 221, 228). בענייננו, נמנעו הצדדים מהבאת ראיות, ולפני בית המשפט אין נתונים חיצוניים כלשהם בשאלה הפרשנית שבמחלוקת, כמו למשל נתונים על הפוליסות הנהוגות בענף הביטוח לכיסוי תאונות אישיות. חוזה הביטוח הנדון יפורש אפוא לאור תכליתו - על יסוד לשונו, מבנהו והגיונו הפנימי. .8מעיון בפוליסה, על מכלול הוראותיה ותניותיה, עולה כי כוונת הצדדים לחוזה הביטוח היתה לפצות את המבוטח בכל מקרה שתוסב לו כתוצאה מהפגיעה בתאונה נכות לצמיתות - חלקית או מלאה. הוראות הפוליסה מלמדות, כי זו אמורה לכסות גם נכויות תמידיות חלקיות שאינן מפורטות ברשימה שבסעיף ג', וכי הרשימה האמורה אינה מהווה רשימה סגורה של הנכויות התמידיות החלקיות בנות-הפיצוי. הדבר נלמד מסעיף (ג)2, המורה כי "כאשר אין הפגיעה מפורטת בלוח הפיצויים, יקבע המבטח אחוז נכות אשר לפי דעתו אינו נוגד את תנאי לוח זה"; מסעיף (ג)5, המציין כי "בכל המקרים של נכות תמידית חלקית שאינם מפורטים בסעיף(ג) של לוח הפיצויים, ייקבעו הפיצויים מתוך השוואה יחסית אל מקרי המום המפורטים בלוח הפיצויים"; ומסעיף 6לפרק ההתנאות הקובע כי "במקרה של נכות מלאה או חלקית תמידית ללא אבדן אנטומי, תשמור לעצמה החברה לקבוע את סכום הפיצויים המגיע למבוטח... תוך התחשבות עם הנכות כפי שהיא מתגלה באותו מועד". אין בסיס לטענת הנתבעת, לפיה הנכות החלקית התמידית בת-הפיצוי צומצמה על-פי הפוליסה לנכויות "פיסיות-אורגניות" (כלשונה) של אבדן איברים או אבדן השימוש באיברים באופן מלא או חלקי. אין לכך עוגן לשוני כלשהו בנוסח הפוליסה, ואין לכך גם בסיס בתכלית העסקית שהפוליסה נועדה להגשים - פיצוי על נכות צמיתה שתוסב למבוטח כתוצאה מפגיעה בתאונה; וכמבואר לעיל, בלוח הפיצויים עצמו נקבע כי גם נכויות תמידיות חלקיות שאינן מפורטות בו הינן בנות-פיצוי. מכל מקום, הנכות בתחום הכירורגיה הפלסטית שהוסבה לתובע, הינה "פיסית-אורגנית" (במינוח שנקטה בו הנתבעת), שכן זו נקבעה בשל הפגיעה ברקמות החיצוניות באיזור הירך; מה גם, שהנכות הוענקה, בין השאר, בשל רגישות הצלקת וכאבים שהיא מסבה לתובע בעת תנועות הרגל. בנסיבות אלו, גם לשיטתה הפרשנית של הנתבעת - שכאמור אינה מתיישבת עם לשונה הברורה של הפוליסה ועם תכליתה העסקית - הנכות שנקבעה לתובע בתחום הכירורגיה הפלסטית הינה בת-פיצוי על-פי חוזה הביטוח. עם זאת, בעניין הפיצוי בגין הנכות בתחום הכירורגיה הפלסטית אין מקום להפעלת תקנה 15לתקנות. ד"ר גולן הפעיל את תקנה 15והוסיף לנכות הרפואית בשיעור של % 10עוד % 5לאור מקצועו של התובע - נהג אוטובוס - והערכתו כי הצלקת עלולה להגביל את התובע במקצוע זה. דא עקא, שבלוח הפיצויים נקבע בסעיף (ג) 5כי, "בכל המקרים של נכות תמידית חלקית שאינם מפורטים בסעיף (ג) של לוח הפיצויים, יקבעו הפיצויים מתוך השוואה יחסית אל מקרי המום המפורטים בלוח הפיצויים, בלא התייחסות למקצועו של המבוטח". לאור הסיפא לסעיף (ג)5, אין מקום להפעלת תקנה 15בענייננו. זאת ועוד: בפלוגתא בשאלת החלת תקנה 15- שנתגבשה על-ידי הצדדים הן בדיון מיום 29.6.98והן בהודעה בכתב מיום 12.10.98- ניתן לראות את התובע כמי שזנח את טענותיו; שכן הלה נמנע מלהתייחס בסיכומיו למחלוקת זו, ואף נמנע מהגשת סיכומי תגובה בהתייחס לטענות שהעלתה הנתבעת בסיכומיה - הן בעניין אי הפעלת התקנה, והן בדבר זניחתו את טענותיו בסוגייה הנדונה. אין כל יסוד לטיעון בדבר הוצאת הפוליסה את הנכויות הנפשיות החלקיות מגדר הנכויות בנות-הפיצוי. יתירה מכך: הטיעון ניגף בלשונה של הפוליסה, שכן כמבואר לעיל - הוראות סעיפים (ג)(2) ו-(ג) 5ללוח הפיצויים וסעיף 6לפרק ההתנאות מתייחסות לנכויות תמידיות חלקיות ללא כל הבחנה בין "נכות פיזית" ל"נכות נפשית". משצויין בפוליסה - בפרק הנכות התמידית המלאה - כי הנכות הנפשית הינה בת-פיצוי, ומשלא נאמר, בין במפורש ובין במשתמע, כי תחום זה של נכות לא יכוסה בפרק הנכות התמידית החלקית - יש לפרש את הוראות סעיפים (ג) 2ו-(ג) 5כחלות גם עליה, ולא רק על "נכויות פיסיות אורגניות" (כלשון הנתבעת); מה גם, שאין כל בסיס שבהגיון להבחנה בפוליסות הנדונות, בפרק הנכויות החלקיות, בין נכות חלקית בתחום הנפשי לבין כל נכות רפואית חלקית אחרת. .9ומכאן לקביעת שיעור הפיצוי על-פי הפוליסה, בגין שתי הנכויות הנדונות. שיעור הפיצוי יוערך, על-יסוד הוראת סעיף (ג) 5לפוליסה, "מתוך השוואה יחסית אל מקרי המום המפורטים בלוח הפיצויים". בהתחשב בכך שבגין "טירוף דעת מלא וללא מרפא" נקבע בפוליסה פיצוי של %100 מסכום הביטוח הנקוב ברשימה, אעמיד את שיעור הפיצוי בגין נכותו הנפשית הצמיתה של התובע, שפורטה בחוות דעתו של ד"ר אבני על % 10מהסכום האמור. בבואי לקבוע את שיעור הפיצוי בגין הצלקת, אתחשב מחד במהות הנכות - צלקת גדולה, רגישה למגע ומכאיבה בזמן מאמץ גופני ממושך - אשר בעטייה נקבעה לתובע ע"י ד"ר גולן נכות צמיתה בשיעור % .10מאידך - אקח בחשבון את שיעורי הפיצויים שנקבעו בלוח הפיצויים במקרים של קטיעת גפיים או חלק מהם או אבדן מוחלט של השימוש באברים אלו. לאחר השוואה יחסית של הנכות הנדונה בתחום הכירורגיה הפלסטית בירכו של התובע אל מקרי המום המפורטים בלוח הפיצויים, ובכללם הפגיעות ברגל ובירך, אאמוד את הפיצוי בגין הצלקת הנדונה בשיעור של % 7מסכום הביטוח. אשר על כן, יעמוד סכום הפיצוי בגין שתי הנכויות שהוסבו לתובע בתאונה בשיעור של % 17מהסכום של 000, 60ש"ח שנקבע ברשימה של הפוליסה הנדונה. העתירה לפסיקת ריבית מיוחדת .10סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, מאפשר הטלת ריבית מיוחדת על מבטח "שלא שילם את תגמולי הביטוח אשר לא היו שנויים במחלוקת בתום לב"; והלכה היא, כי יש מקום להפעיל הסמכות שבסעיף זה בין השאר "באותם מקרים שחברת הביטוח עשתה שימוש בהליך המשפטי כאמצעי לעכב את התשלום ולהתיש את המבוטח". (ע"א 4819/92 אליהו חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' ישר מנשה ואח’, פ"ד מט(2) 749, 777). אינני סבור, כי בנסיבות המקרה הנדון מוצדק להטיל ריבית מיוחדת על המבטח, שכן לא שוכענתי שהמחלוקת שהציגה הנתבעת בשאלת חבותה לפצות את התובע בגין הנכויות הנדונות היתה שלא בתום לב. הנתבעת שילמה לתובע עוד בשנת 1993תגמולי ביטוח - על-פי הפוליסה - בסך 784, 7ש"ח בגין אי כושר זמני לעבוד. כאשר נדרשה לראשונה בשנת 1996לשלם לתובע פיצוי בגין הנכויות הצמיתות (נספח ג' לכתב התביעה), הציעה לשלם לו, במסגרת פשרה, פיצוי לפי בסיס של % 10נכות צמיתה מתוך סכום הביטוח (נספח א לכתב ההגנה), ומשנדחתה הצעתה - העלתה את הפלוגתאות הנדונות שהיו כאמור שנויות במחלוקת בתום לב. בהקשר זה של עתירת התובע לריבית מיוחדת, יש לציין כי הלה הגיש את התובענה מבלי שצירף לה חוות דעת רפואיות כנדרש על-פי הדין, וכי חוות הדעת הרפואיות מטעמו הומצאו באיחור בשלבים מתקדמים של הדיון - חוות הדעת הפסיכיאטרית ביום 14.12.97, וחוות הדעת בתחום הכירורגיה הפלסטית רק ביום 11.5.98למרות שזו היתה מצויה בידו עוד מיום עריכתה - .1.1.94 בהתחשב במכלול הנסיבות האמורות, אין בסיס והצדקה להטלת ריבית מיוחדת מיום התאונה - כמבוקש על-ידי התובע, ואף לא ממועד מאוחר יותר. סוף דבר .11על יסוד האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע בגין הנכויות בתחום הנפשי ובתחום הכירורגיה הפלסטית שהוסבו לו בתאונה, תגמולי ביטוח על-פי הפוליסה בשיעור של % 17מסכום הביטוח של 000, 60ש"ח שנקבע ברשימה לפוליסה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התאונה - .1.7.93 בנוסף תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד בשיעור % 15מסכום הפיצוי שנפסק בתוספת מע"מ, וכן את אגרת המשפט ששולמה על-ידו והוצאותיו לשני המומחים מטעמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד כל הוצאה.טרורנפגעי פעולות איבהביטוח תאונות אישיות