ביטול מלגה

יומיים לפני הטקס, הודיעה הנתבעת לתובע כי המילגה בוטלה. לטענת התובע הודעתה של הנתבעת לתובע כי הוא עומד בקריטריונים לקבלת מילגה יצרה מצידה מחוייבות משפטית ומוסרית ועל כן הוא זכאי לקבל את המילגה. אשר על כן תובע התובע מהנתבעת את הסך של 5,000 ₪, סכום המילגה שזכה בו. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול מלגה לסטודנט: התובע חבר בקופת חולים מכבי (להלן:"מכבי") מאז נולד ובקרן מכבי (להלן:"הנתבעת") מאז שנת 1995. התובע סטודנט לרפואה. בגליון יום ו', 25.2.00, של "מכביתון", שזהו בטאון שמופק ע"י מכבי התפרסמה הזמנה לבקשת מלגות לסטודנטים. התובע מילא טופס בקשה למילגה והמציא אותו באמצעות פקס למכבי בתל-אביב, עותק מהפקס נשלח גם בדואר לנתבעת. ביום 18.5.00 התבשר התובע ע"י הנתבעת כי זכה במילגה על סך 5,000 ₪ וכי הוא מוזמן לטקס חלוקת מילגות ביום 31.5.00. ביום 29.5.00 יומיים לפני הטקס, הודיעה הנתבעת לתובע כי המילגה בוטלה. באותו יום גם קיבל התובע מכתב בדואר הנושא את התאריך 22.5.00 המודיע לו שבקשתו נדחתה עקב הפעלת "קריטריון ותק החבר בעמותה". לטענת התובע הודעתה של הנתבעת לתובע כי הוא עומד בקריטריונים לקבלת מילגה יצרה מצידה מחוייבות משפטית ומוסרית ועל כן הוא זכאי לקבל את המילגה. אשר על כן תובע התובע מהנתבעת את הסך של 5,000 ₪, סכום המילגה שזכה בו. לטענת הנתבעת אכן היה קריטריון סף לקבלת המילגה והוא וותק חברות של לפחות 3 שנים ובקריטריון זה עמד התובע. אלא שבמודעה שפורסמה במכביתון צויין קריטריון נוסף להענקת המילגות והוא קריטריון הותק. זאת ועוד, לטענת הנתבעת אירעה במשרדיה טעות מצערת לפיה נרשם כי לתובע וותק של 21 שנים בקרן בעוד שבפועל ובדיעבד התברר שיש לו ותק של כ - 4 שנים או פחות. לטענת הנתבעת הבהירה הנתבעת בכתבה שהתפרסמה בעיתון "מכביתון" כי במקרה של ריבוי בקשות, מעבר לסכום המוקצב לכל המלגות, יופעל קריטריון הוותק של החבר. לטענת הנתבעת אכן היו פניות רבות לקבלת מילגות שעברו את הסכום המוקצב ואז נאלצה להפעיל את הקריטריון הותק כקריטריון נוסף ולאור ריבוי הפניות אחרון מקבלי המילגה היה בעל ותק של 11 שנים בקרן. השאלה שעומדת בפני להכרעה היא האם פעלה הנתבעת בתום לב ובדרך המקובלת בבטלה באורח חד צדדי את המילגה שבה זכה התובע. הנתבעת פירסמה מודעה בבטאון מכביתון בו היא מזמינה סטודנטים לרפואה לפנות לקרן בבקשה למילגה. במודעה פורסמו באותיות מאירות עיניים הקריטריונים לקבלת המילגה כאשר הראשון והבולט שבהם הוא חברות של לפחות 3 שנים בקרן. התובע, שיש לו חברות של למעלה משלוש שנים והוא סטודנט לרפואה וגילו עד 29 שנים, פנה לקרן בבקשה למילגה ונענה בחיוב במכתב מיום 14.5.00 החתום ע"י מנכ"ל הקרן. הפניה של התובע לקרן נעשתה בסוף חודש פברואר 2000 ותשובתה החיובית של הקרן הגיעה כחודשיים וחצי לאחר הפניה. היה לנתבעת זמן רב לבצע את כל הבדיקות הנדרשות שתקבענה אם יש לתובע זכאות אם לאו. מכתבו של מנכ"ל הקרן לתובע מאשר כי התובע עמד בדרישות, וועדת המילגות אישרה לו מילגה. דא עקא, ומשום מה ולא ברור מדוע, ימים ספורים לפני הענקת המילגות קיבל התובע הודעת ביטול במכתב לקוני וקצר שבו נאמר לו כי עקב ריבוי הבקשות שהוגשו לועדת המילגות נאלצה הנתבעת להפעיל קריטריון וותק החבר בעמותה, שעל פיו אושרו בקשות עם וותק העולה על הוותק של התובע. האמנם ? הכיצד ! ימים ספורים לפני הטקס פתאום באורח בלתי ברור התרבו הבקשות למילגות והרי מועד הגשתן לקרן הסתיים עוד ב - 27.2.00 ומנין התרבו להן בקשות נוספות. משקיבל התובע ביום 14.5.00 את ההודעה על אישור המילגה היה זה לאחר שועדת המילגות אישרה אותה. האם נכון למועד כינוסה של ועדת המילגות לא היו בפני הועדה והקרן היקף הפניות במלואן. האם לא ידעה הקרן ערב כינוסה של ועדת המילגות, כמה פניות הוגשו ומי מתוכן זכאי או לא לקבלת המילגה. מכתבו של מנכ"ל הקרן לתובע מיום 22.5.00 בו הוא מודיע כי אושרו בקשות למילגה עם וותק העולה על הוותק של התובע, איננו למעשה מכתב שמבטל את המילגה שכבר הוענקה בפועל אלא מכתב סטנדרטי שנשלח לפונים למילגות שמודיע להם כי בקשתם לא אושרה. אך לא זה היה מצבו של התובע שכן התובע כבר קיבל הודעה כי בקשתו למילגה אושרה. טוענת הנתבעת כי במודעה שפורסמה במכביתון מופיעה בתחתיתה הערה לפיה כקריטריון נוסף באישור המילגה יובא בחשבון וותק החבר בעמותה. יצויין כי הערה זו איננה ברורה לקורא ואין הוא יכול להבין מתי יופעל קריטריון זה ובנוסף למה הוא קיים.שכן ממה נפשך, בראש המודעה מדובר על קריטריון ברור - ותק של 3 שנים וזאת בנוסף לקריטריונים של לימודי רפואה וגיל המועמד, קריטריונים ברורים ומובנים. אלא שנאמר כי כקריטריון נוסף יובא בחשבון וותק החבר, איזה ותק, כמה שנות ותק - לקרן הפתרונים ולא ברור מדוע סבורה הקרן כי המועמד אינו זכאי לדעת מראש באיזה קריטריון ותק מדובר שמא ישקול מלכתחילה אם להגיש מועמדותו אם לאו. אלא שלדידו של התובע, הוא עמד גם בקריטריון נוסף זה, שכן הקרן אישרה לו מילגה לאחר בדיקת נתוניו ולכאורה כולל בדיקת הקריטריון הנוסף. אין אני שוללת אפשרות שאכן הייתה טעות בהצבתו של התובע ברשימת מקבלי המילגות כששנות חברותו בקרן פחותות משל מועמדים אחרים אלא שהטעות נעשתה וקיבלה את הגושפנקא המלאה של מנכ"ל הקרן. ודוק: לא מדובר בטעות הנוגעת לשורש הזכאות שבעקבותיה מקבל מילגה מי שלחלוטין אינו זכאי לה. נהפוך הוא, התובע עומד בכל הקריטריונים לקבלת המילגה וזכאותו הבסיסית שנובעת מ - 3 שנות וותק לפחות קיימת. "חטאו" היחיד הוא שלא הצטרף לקרן לפחות 11 שנים קודם לכן. במשפט מוסגר יאמר כאן כי לצורך עמידה בקריטריון הוותק הנוסף שומא על החברים להצטרף לקרן מכבי מיד עם לידתם או בהיותם עדיין ינוקות. משהוענקה לתובע המילגה, מתוקף זכאותו כדין לקבלתה גם אם נפלה טעות במניית שנות הותק הנוספות של התובע, לא היה כל מקום לבטלה. הנתבעת מופנית לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 19973 הקובע בסעיף 14 (ב): "מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט לפי בקשת הצד שטעה לבטל את החוזה אם ראה שמן הצדק לעשות זאת ....." 26. בהענקת המלגה לתובע על פי המכרז שפורסם במודעה התקשרה הנתבעת עם התובע בחוזה לכל דבר ועניין. יתכן וההתקשרות הייתה עקב טעות של הנתבעת אך אף על פי כן לא הייתה הנתבעת רשאית בפעולה חד צדדית לבטל את החוזה שנעשה בינה לבין התובע, על אף הטעות שאירעה. לכל היותר, רשאית הייתה הנתבעת לפנות לבית המשפט בבקשת סעד ואף אז עדיין היה לבית המשפט שיקול דעת אם לבטל את החוזה אם לאו ואם ראה שמן הצדק לעשות זאת. 27. על כן הגעתי למסקנה שהנתבעת לא הייתה רשאית לבטל את המילגה שהוענקה לתובע. 28. התוצאה היא שאני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 5,000 ₪ כמילגת לימודים ובתנאי הענקת המילגה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 21.9.00 ועד ליום התשלום בפועל, בצירוף הוצאות אגרת פתיחת תיק בסך 109 ש"ח והוצאות משפט בסך 800 ₪. סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. מלגותהשכלה גבוהה