האם תאגיד יכול לבקש דחיית תשלום אגרת בית משפט ?

האם תאגיד יכול לבקש דחיית תשלום אגרת בית משפט ? קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית תשלום אגרה ע''י חברה בע''מ : .1 זוהי בקשה לדחיית אגרת של תביעה, ששוויה לצורך האגרה הוא - .500,012, 296שקל, כאשר מחצית האגרה הראשונה היא -.000,979, 2שקל. המבקשת היא חברה פרטית בע"מ, והעובדות הצריכות לענין במסגרת המרצה זו הן: א) המבקשת היא בעלת אוניה, יכטה בשם "אוריוניה", המבוטחת אצל המשיבה פוליסת ביטוח בסכום של 000, 200דולר של ארה"ב, בין השאר, כנגד גניבה. ב) ביום 29.8.85, עזבה היכטה, שעגנה בנמל אילת את נמל אילת ללא ידיעת המבקשת - ומאז נעלמו עקבותיה. ג) המבקשת עשתה מאמצים לחפש את היכטה בכל מקום בעולם, והוציאה לצורך זה הוצאות בסכום של 000, 3דולר של ארה"ב. ד) המבקשת הגישה תביעה נגד המשיבה לשלם לה בגין גניבת היכטה או אובדנה סך של 000, 199דולר, ובשקלים 500,012, 296שקל, הכוללים 000, 200דולר בניכוי השתתפות עצמית של 000, 4דולר וכן תוספת של 000,3 דולר שהחברה הוציאה עבור חיפושים אחר היכטה. .2 השאלה הראשונה העומדת בפני היא, אם בכלל יש אפשרות שחברה בע"מ תגיש בקשה לדחיית אגרה. התקנה הנוגעת בדבר היא תקנה 22(ב) לתקנות בית משפט (אגרות) תשל"ו [1], הקובעת: "22(ב), בעל דין הטוען שאין ביכלתו לשלם אגרה, או חלק מאגרה, המשתלמת בעד הליך, יצרף לכתב העיקרי המוגש לבית המשפט שלפניו מובא ההליך בקשה לדחיית תשלום האגרה, ותצהיר שבו יפרט את רכושו, רכוש בן זוגו והוריו אם המבקש סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה". .3 לפיכך, לפחות לכאורה, באין כל תקנה המאפשרת הגשת בקשה לדחיית האגרה על-ידי גוף משפטי שאיננו אדם פרטי, אין אפשרות חוקית שחברה בע"מ תבקש דחיית אגרה מחמת חוסר יכולת לשלם את האגרה. .4 ברם, נטען על-ידי עו"ד סלע, ב"כ המבקשת, כי במילה "בעל דין" המופיעה בתקנה, אפשר לייחס אותה גם לחברה בע"מ, שהיא, לכל הדעות, בעל דין לכל דבר וענין בבית-המשפט. .5 אני מסכים עם טיעונו זה של עו"ד סלע, אבל, מה שחסר הוא, אם אפשר לכנות זאת, ה"אבא" של החברה, כפי שהדבר מופיע לגבי אדם שאין לו יכולת לשלם האגרה; נראה לי, שבדרך האנלוגיה, אני רשאי ליישם את הוראות תקנה 22(ב) גם לחברה בע"מ, ולראות את הנהלת החברה ובעלי מניותיה כאילו הם ה"אבא" של החברה. אין אני יכול להתעלם מכך כי קיימות אלפי חברות פרטיות בע"מ, לרבות חברות ציבוריות בע"מ, שנקלעו לקשיים כספיים ואין ביכולתן לשלם אגרות בית המשפט בתביעות שיש להן סיכוי לזכות בהן. לעניות דעתי, על השלטונות המוסמכים לשקול תיקון התקנה 22(ב) באופן, שתינתן אפשרות גם לחברות בע"מ, שאין ביכולתן לשלם אגרות, להגיש בקשות לדחיית האגרה. .6לעניות דעתי, במקרה כזה, מן הראוי לבחון מהו רכושה של החברה, על-ידי הגשת מאזן החברה האחרון, תוך כדי בדיקה אם מנהלי החברה, או בעלי מניותיה, מסוגלים לעזור לחברה, כדוגמת אותו "אבא" במסגרת תקנה 22(ב), לשאת בתשלום אגרת התביעה. .7במקרה הנוכחי, נאמר בתביעה במפורש, כי, המבקשת הוציאה 000, 3דולר בחיפושיה אחר היכטה, והיא כללה סכום זה בתוך תביעתה. כמו כן, אני מבין, שבעלי המניות ומנהלי החברה, הם אנשים בעלי אמצעים, כפי שעולה מחקירת מנהל החברה שהופיע בפני, מר יצחק רביד, שהוא רואה חשבון ויש לו רכוש ובית ששוויו 000, 200דולר. כמו כן שאר בעלי המניות גם הם בעלי אמצעים. מכל מקום, אם היה לחברה כסף שגייסה, או היה לה ממקורות שונים, לשלם בעד חיפושים אחר היכטה סכום של 000, 3דולר, חושבני, שיכולה להיות לה גם האפשרות, בעזרת מנהליה ובעלי מניותיה שיש להם היכולת לכך, לגייס כספים לתשלום האגרה המגיעה בגין תביעה זו, שמחציתה הראשונה מסתכמת בסך של -.000,979, 2שקל. אהיה מוכן לאפשר למבקשת לשלם את האגרה בתשלומים לשיעורין, אם אתבקש לכך, ומובן מאליו, שכל שעור של תשלום נדחה ישא הפרשי הצמדה. .8בנסיבות אלו, משלא הוכח שהמבקשת לא יכולה לגייס כספים ואין לבעלי מניותיה האפשרות לעזור למבקשת על ידי הלוואה, או בכל אופן אחר, לשלם את האגרה, הנני דוחה את הבקשה לדחיית תשלום האגרה. ההוצאות תהיינה לפי התוצאות. אגרהשאלות משפטיותאגרת בית משפט