הכנסה מגמלאות לא נפגעת ע''י שירות מילואים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכנסה מגמלאות לא נפגעת ע''י שירות מילואים: .1העובדות אינן שנויות במחלוקת: התובע יצא לפנסיה מוקדמת ומהכנסתו זו נגבים דמי ביטוח. לתובע הכנסות נוספות מעבודה שכירה, שאף הימנה נגבים דמי ביטוח. הכנסה זו מזכה את התובע, לכל הדעות, בגין שירותו בשירות מילואים, במינימום תגמול במשמעות סעיף 127ע(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - החוק). אולם התובע טוען, כי מן הדין שישולם לו תגמול נוסף בגין הכנסותיו מגמלאות. טענה זו אין בידינו לקבלה. לא רק משום שאין היא מעוגנת בהוראות סעיף 127ע של החוק, אלא גם בשל חוסר סבירות, שכן הכנסה מכוח גמלאות לא נפגעת על-ידי שירות מילואים ועל כן אין כל היגיון בפיצוי עבור דבר שלא ארע, כגון אבדן הכנסות בגין שירות מילואים. .2 העולה מכל האמור הוא, כי דין התביעה להידחות, וכך אנו מחליטים.מילואיםצבא