הלכת קינזי - עדות לטובת הנאשם

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הלכת קינזי - עדות לטובת הנאשם: .1 דוד ניסני (להלן הנאשם), שכיר בחברת פטרולגז, הועמד לדין בשל גניבת בלוני גז ממעבידתו ומסירתם, נגד תמורה, למשה מחי, בעל סוכנות של אותה חברה. ההגנה מבקשת להעיד כעד הגנה את משה קמחי הנ"ל, אשר משפטו הפלילי באותה פרשה תלוי ועומד ועוד לא הסתיים (ת"פ 903/80 בבית-משפט זה). התובעת מתנגדת להעדתו ומסתמכת על "הלכת קינזי" [1]. .2 בערעור קינזי [1] נידונה השאלה אם יכול שותף לדבר עבירה של נאשם להעיד כעד תביעה במשפטו של הנאשם, אם כי המשפט נגדו עצמו תלוי ועומד. בית-המשפט העליון החליט שאין להעיד עד כזה כעד תביעה, אם כי עדותו קבילה מבחינה פורמלית, וזאת משום שהיא עלולה לפגום בקיום הליכים הוגנים ותקינים. ואלה הנימוקים העיקריים של ההלכה: א) קיים חשש שעד תביעה כזה ייצפה לטובת הנאה על-ידי המתקת דינו אם יעיד, כפי שמצפה ממנו התביעה. ב) קיים חשש שעד תביעה כזה ישתדל להעיד במגמה להגדיל את סיכוייו לזיכוי במשפטו הוא על-ידי השחרה מוגזמת של פני רעהו - הנאשם, או להפחית את המשקל היחסי של חלקו הוא בבירה על-ידי תיאור שותפותו בעבירה כזעירה. סיבה הגיונית דומה היא, כנראה, להוראות סעיף 139לחוק סדר הדין הפלילי [2] אך הוראה זו חלה על כל עד, דהיינו גם על עד הגנה. (בפועל אין לרוב קושי לבצע הוראה זו הלכה למעשה). .3 שני הטעמים האמורים של הלכת קינזי אינם חלים או משקלם מופחת בהרבה כאשר השותף לדבר עבירה, אשר דינו טרם התברר, נקרא להעיד כעד הגנה של שותפו-הנאשם. בד"כ יש להניח שעד כזה לא יצפה לטובת הנאה מעדותו מהתביעה במשפטו הוא. יש לצפות שעד כזה ישתדל, אולי בניגוד לאמת, לתאר גירסה שתיגרום לזיכוי הנאשם ושלו עצמו, או תפחית את שיעור העבירה, חומרתה או אופיה. ברור, אפוא, גם כלפי עד כזה יש חשש שעדותו כוזבת או מעוותת את האמת. אולם (בניגוד למקרה שלו התכוון המחוקק בסעיף 139לחוק סדר הדין הפלילי [2]), אין לפתור את הבעיה ללא גרימת עינוי דין לנאשם, וזאת על ידי השהיית משפטו של הנאשם עד לאחר סיום משפטו של העד (ולפעמם התביעה מעוניינת שמשפט הנאשם דוקא יסתיים לפני משפטו של העד, כדי להעיד את הנאשם כעד תביעה במשפטו של עד ההגנה האמור). כאשר שוקלים את מאזן התביעה וההגנה, יש לדעתי להעדיף במקרה כזה את עניינו של הנאשם ולהרשות לו לקרוא כעד הגנה את שותפו לעבירה. ביתהמשפט מצווה, כמובן, לשקול עדות זו, בהתחשב בנסיבות ובטעמים האמורים, בזהירות יתר. פקודת הראיות עצמה מודרכת על-ידי מגמה דומה. סעיפים 3ו- 4לפקודה (נוסח חדש) [3] מורים שבן זוג אינו כשיר להעיד במשפט פלילי נגד בן זוגו, וכן הורים נגד צאצאיהם וצאצאים נגד הוריהם, אולם עדים אלה כשרים להעיד לטובת הנאשם, והמחוקק טרח להדגיש בסעיף 6לפקודה, שאם העידו כעדי הגנה, הרי עדותם כשרה לשמש כראיה גם להוכחת אשמת הנאשם שלטובתו העידו. .4אני מחליט איפוא להרשות את העדתו של משה קמחי. הלכות משפטיותדיוןעדותמשפט פלילי