הרחקה מאולם בית המשפט

האם שופט יכול להורות כל הרחקה מאולם בית המשפט ? אדם שבעת דיוני בית משפט עושה באולם בית המשפט, בלשכתו של שופט או סמוך למקום הדיון, אחד המעשים שלהלן, רשאי בית המשפט לצוות על הרחקתו, ורשאי הוא, לאחר שהתרה באדם שיימנע מהפרעה והוא לא שעה להתראה, להענישו על אתר במאסר עד שלושה חדשים או בקנס: (1) מתנהג בדרך של אלימות או איומים או בדרך פרועה או מבישה; (2) מקים רעש כדי להביע הסכמה או איהסכמה לפעולה משפטית או להחלטה של בית משפט; (3) מאיים על פקיד בית המשפט או מפריע לו בצורה אחרת למלא תפקידו; (4) מפריע בדרך אחרת לדיוני בית המשפט. כמו כן בית משפט רשאי להרחיק אדם, שאינו בעל דין, מאולם בית המשפט בעת דיון, אם מצא, מטעמים שיירשמו, שנוכחות אותו אדם באולם תרתיע עד מלהעיד עדות חפשית או מלהעיד בכלל. בית משפט רשאי גם לאסור על קטין להימצא בבית המשפט בעת הדיון ולצוות על הרחקתו.דיוןאולם בית המשפט