ליקויי בניה בדירה באשדוד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי בגין ליקויי בניה בדירה באשדוד: 1. עפ"י הסכם מיום 2.5.91, רכש התובע מהנתבעת דירה בת 4 חדרים ברחוב הראשונים 25/31 באשדוד (להלן: "הדירה"). החזקה בדירה נמסרה לתובע ביום 2.3.92. לטענת התובע, נמצאו בדירה ליקויים, אשר לא תוקנו ע"י הנתבעת, למרות פניותיו הרבות, תוך הפגנת זלזול מצד הנתבעת. בלית ברירה, הזמין התובע חוו"ד הנדסית של המהנדס משה סיגורה, מיום 14.2.93, לפיה יש בדירה ליקויים שעלות תיקונם, נכון ליום חווה"ד, הוא 7,070 ש"ח, לא כולל מע"מ. 2. ביום 16.6.96, הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת, בה תבע פיצוי בסך 50,000 ש"ח, לפי הפירוט כדלקמן: א. תיקון הליקויים בערכם ליום הגשת התביעה - 11,896 ש"ח ב. ירידת ערך הדירה, בגין הליקויים - 15,000 ש"ח ג. עגמת נפש - 20,000 ש"ח סה"כ: 46,896 ש"ח (לא ברור מדוע נתבעו 50,000 ש"ח). 3. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' כנגד נמורן השקעות ובניה בע"מ (להלן: "צד ג'"), שבנתה את הדירה. צד ג' הגיש הודעת צד ד' כנגד שני קבלני משנה. עפ"י חוו"ד של המהנדס שאול זיו, מטעם צד ג', נמצאו בדירה ליקויים, שעלות תיקונם 2,250 ש"ח, ללא מע"מ. 4. בהחלטה מיום 13.3.97, מונה מומחה מטעם ביהמ"ש, המהנדס רפי חמו (להלן: "המומחה"). בחוו"ד מיום 27.4.97, העריך המומחה את תיקון הליקויים בדירה ב- 7,900 ש"ח, לא כולל מע"מ. הוא גם מצא ליקוי שאינו ניתן לתיקון והעריך את הפיצוי בגינו ב- 500 ש"ח. 5. בהחלטה מיום 5.6.97, נקבע שהנתבעת, באמצעות צד ג', תתקן את הליקויים שמצא המומחה ושתוגש חוו"ד משלימה באשר לטיב התיקונים. עוד נקבע, שהתיק יקבע להוכחות, באשר לשאלת הנזקים שאינם ניתנים לתיקון ובאשר לפיצויים ולעגמת הנפש. תיקון הליקויים לא בוצע, בגלל חוסר תקשורת עם התובע, כך שהתיק נקבע להוכחות בכל הנושאים. 6. במהלך ישיבת ההוכחות, ביום 17.5.98, הוסכם בין ב"כ התובע לבין ב"כ הנתבעת וצד ג', כי יינתן פס"ד חלקי לפיו תחוייב הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הנקובים בחוו"ד המומחה והצדדים יסכמו, באשר לפיצויים בגין עגמת הנפש וההוצאות, כאשר ביהמ"ש הוסמך לפסוק, בשאלות אלה, על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א' (א) לחוק בתי המשפט, ללא חובת הנמקה. עוד הוסכם בין ב"כ הצדדים, כי לאחר פסה"ד החלקי, יחליטו שאר הצדדים, באשר להמשך הליכים בין אותם צדדים. פס"ד חלקי זה מתייחס, איפוא, למחלוקת שבין התובע לבין הנתבעת. 7. טעוניהם העיקריים של ב"כ הנתבעת וצד ג' בסיכומיהם הם, כי התובע הכשיל את הנסיון לתקן את הליקויים, מאחר שהוא מעוניין בכסף ולא בתיקון, כי לא נגרמה לתובע עגמת נפש כלשהי, אחרת היה שש לאפשר את תיקון הליקויים, או שפועל לתיקונם בעצמו, כדי להקטין את הנזק. מה עוד, שהליקויים אינם רציניים וסכום התביעה המקורי, הינו מוגזם ומופרז. 8. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, אני מחייב את הנתבעת ולשלם לתובע את הסכומים כדלקמן: א. עבור תיקון הליקויים שמצא המומחה (כולל מע"מ) - 9,234 ש"ח ב. עבור ליקוי שלא ניתן לתיקון, לפי הערכת המומחה - 500 ש"ח ג. עגמת נפש - 2,500 ש"ח סכומים אלה ישולמו, בצרוף הפרשי הצמדה מיום 27.4.97, יום חוו"ד המומחה עד היום ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום עד התשלום בפועל. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע: א. כל סכום ששילם התובע למומחה מטעם ביהמ"ש. ב. מחצית מאגרת ביהמ"ש. ג. שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ש"ח, בצרוף מע"מ. סכומים אלה, ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. התיק יקבע לתזכורת ליום 15.7.98 בשעה: 09.00, לצורך קביעת המשך ההליכים בין שאר הצדדים בתיק. יש לזמן את ב"כ הנתבעת, צד ג' וצד ד'.ליקויי בניהבניה