עיכוב ביצוע פסק דין בבית הדין לעבודה

תקנות 471-466 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984, לעניין עיכוב ביצוע וסעד זמני בשל הליך ערעור, אומצו בתקנה 129(2) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב - 1991. הסמכות לעיכוב ביצוע פסק-דין שניתן על-ידי בית הדין האזורי מסורה לבית דין זה, כאשר הוגש ערעור על פסק-הדין ועיכוב הביצוע מתבקש לצורך הדיון בהליך הערעור. הכלל הוא, כי הגשת ערעור אינה מונעת בעד הזוכה להוציא לפועל את פסק-הדין או לפעול על-פיו בכל דרך אחרת. מי שזכה בדין זכאי להינות מפרי הזכייה, ועל המבקש לעכב את ביצוע פסק הדין מוטל לשכנע את בית הדין בקיום נסיבות מיוחדות המצדיקות סטיה מן הכלל. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיכוב ביצוע פסק דין בבית הדין לעבודה: הנשיא ס' אדלר 1. לפנינו בקשה לעיכוב ביצוע פסק-דינו של בית הדין האזורי בחיפה (השופטת ורבנר ונציגי הציבור ברקסמייאר ודורון; עב 808/99) מיום 19.7.1999, עד למתן הכרעה בערעור שהוגש מטעם המבקשת (עע 305/99). 2. המשיב, חבר מועצת העיר קריית ביאליק (להלן: העירייה), פנה לבית הדין קמא למתן צו, על-פיו המיכרז שפירסמה העירייה, ביום 3.2.1999, למישרת גיזבר העירייה הינו בלתי חוקי ובטל מעיקרו וכי על העירייה לפרסם, ללא דיחוי, מכרז אחר למשרה, הכולל דרישות וניסיון מקצועי שהינם סבירים ורלוואנטיים. יש לציין, כי למכרז הנ"ל קדם מכרז אחר לתפקיד גזבר העירייה המשולב עם תפקיד מנהל אגף כספים ונכסים בעירייה. מכרז זה היה נושא הליך אחר שהתקיים בבית הדין האזורי בחיפה, בו נקבע, כי נוסח המכרז שפורסם "הינו בלתי סביר ועל כן מכרז זה הינו בטל ועל הנתבעת [העירייה] לפרסם במקומו מכרז חדש ובו דרישות רלוונטיות בתחום הכישורים הנדרשים ממועמד לתפקיד של מנהל אגף כספים ונכסים ולתפקיד של גזבר בעיריה" (השופטת ורבנר ונציגי ציבור ירום ופנורז; תב"ע נז/ 3-1436 - 3-1438, מיום 17.3.1998). 3. באשר למכרז נושא ההליך דנן, קבע בית הדין קמא: "...המכרז שבפנינו לוקה הן באי בהירות באשר לדרישת ההשכלה והן בדרישה בלתי סבירה באשר לנסיון המקצועי, ואף לא ניתן לנו הסבר מניח את הדעת מדוע לא פרסמה הנתבעת [העירייה] מכרז שהכישורים הנדרשים בו עולים בקנה אחד עם הנחיות משרד הפנים, ועל כן הגענו למסקנה כי יש מקום לבטל את המכרז נשוא תביעה זו, ועל הנתבעת לפרסם מכרז חדש למשרת גזבר העירייה. כל תוצאה אחרת אינה מתיישבת, לדעתנו, עם דרישות מנהל ציבורי תקין". 4. המבקשת הגישה לבית הדין קמא בקשה לעיכוב ביצוע פסק-הדין הנ"ל. בית הדין קמא דחה את הבקשה, ביום 4.10.1999 וכך נאמר: "...השתלשלות הענינים [באשר לפרסום המכרז לתפקיד גיזבר העירייה] יש בה כדי להצביע על רצון המבקשת לאפשר לאותו אדם המשמש כממלא מקום הגזבר בתקופה האחרונה, ואשר ספק אם יש לו הכישורים לכך בהתאם לקריטריונים המקובלים ולאור הנחיות משרד הפנים, להמשיך ולבצע תפקיד זה... האיזון הנכון בין אי מתן עיכוב ביצוע מחד גיסא לבין אי יצירת מצב בלתי הפיך אשר בו במידה ויתקבל הערעור לא ניתן יהיה לקיים את פסק הדין של הערעור, יכולה להפתר בכך שבמכרז החדש שיפורסם על ידי המבקשת-הנתבעת ירשם בתנאי המכרז כי על האדם אשר יזכה במכרז החדש לדעת שבמידה וערעור התלוי ועומד בבית הדין הארצי יתקבל, יעמוד בתוקפו המכרז שפורסם ב- 3.2.99, ועל כן קבלת עובד בהתאם למכרז החדש לא תהא קבועה ותהא מותנית בתוצאות הערעור. על המבקשת...לפרסם מכרז חדש לתפקיד גזבר העיריה, לא יאוחר מ- 28.10.99, אלא אם כן תקבל עיכוב ביצוע מבית הדין הארצי" (השופטת ורבנר ונציגי הציבור ברקסמייאר ודורון; בש"א 8038/99). 5. המבקשת הגישה לבית דין זה בקשה לעיכוב ביצוע. הבקשה נתמכה בתצהיר מטעם מר שלמה עובדיה, שהינו מנכ"ל העירייה. הטעם היחיד לבקשה מפורט בסעיף 4 לתצהיר וזה לשונו: "באם יבחר במכרז החדש מועמד כלשהו יש בכך משום קביעת עובדה מוגמרת לגבי הערעור ותוצאותיו ועל כן לא ניתן יהיה להחזיר המצב לקדמותו". לטענת ב"כ המשיב, סיכויי המבקשת לזכות בערעור קלושים ביותר וכי קיום פסק-הדין לא ייצור מצב בלתי הפיך, שהרי אין כל קושי לקיים מכרז חדש כמתחייב, תוך הבהרה במסמכי המכרז מראש ובמפורש כי המינוי לתפקיד כפוף להכרעה בהליך הערעור. בנוסף נטען, כי המבקשת, שהינה רשות מקומית, בפועל ממשיכה לתפקד ללא גיזבר וכי המדובר בפסק-דין שהמבקשת מחויבת לקיימו לאלתר להבטחת האינטרסים של תושבי העיר. 6. לאחר עיון בטיעוני הצדדים, בתיקי בית הדין קמא ובתיק בית דין זה ואיזון בין מכלול השיקולים, נחה דעתנו, כי בנסיבות העניין אין מקום לעיכוב ביצוע פסק-הדין שניתן על-ידי בית הדין קמא. 7. תקנות 471-466 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984, לעניין עיכוב ביצוע וסעד זמני בשל הליך ערעור, אומצו בתקנה 129(2) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב - 1991. הסמכות לעיכוב ביצוע פסק-דין שניתן על-ידי בית הדין האזורי מסורה לבית דין זה, כאשר הוגש ערעור על פסק-הדין ועיכוב הביצוע מתבקש לצורך הדיון בהליך הערעור. 8. הכלל הוא, כי הגשת ערעור אינה מונעת בעד הזוכה להוציא לפועל את פסק-הדין או לפעול על-פיו בכל דרך אחרת. מי שזכה בדין זכאי להינות מפרי הזכייה, ועל המבקש לעכב את ביצוע פסק הדין מוטל לשכנע את בית הדין בקיום נסיבות מיוחדות המצדיקות סטיה מן הכלל. 9. בבסיס הבקשה מתבקש סעד, שלכאורה לו היה מתקבל, היה שם לאל את החלטת בית הדין קמא ומהווה למעשה קבלת הערעור התלוי ועומד בבית דין זה. 10. על העירייה לפרסם מכרז לתפקיד גיזבר העירייה, עד ליום 28.10.1999, אשר יעמוד בדרישות כפי שהותוו בפסק-הדין שניתן על-ידי בית הדין קמא. העירייה תכלול במסמכי המכרז הודעה, על כך שאיוש התפקיד יהא באופן זמני ועל קיומו של ההליך בבית דין זה. 11. הנימוקים לבקשת המבקשת לעיכוב ביצוע פסק-הדין, פורטו בתצהיר שתמך בבקשה. אין לקבל את האמור בסעיף 4 לתצהיר (ראה סעיף 5 לעיל). תפקיד גיזבר העירייה טרם אויש מכוח מכרז. כאשר יפורסם מכרז על-ידי העירייה, הזוכה במכרז יכול להיות אחד משניים: מועמד שיענה על דרישות המכרז הקודם שפירסמה העירייה או מועמד שיענה על הדרישות כפי שהותוו על-ידי בית הדין קמא. במידה והמועמד הנבחר יעמוד בדרישות המכרז הקודם שפירסמה העירייה, היה ובית דין זה יקבל את הערעור, אזי ימשיך הזוכה לכהן בתפקיד; היה והערעור ידחה, אזי תבוטל ההתקשרות עמו. במידה והמועמד הנבחר יעמוד בדרישות, כפי שהותוו על-ידי בית הדין קמא, אזי אחת היא אם הערעור יתקבל או ידחה, מפני שמועמד זה עונה על דרישות המכרז הקודם שפירסמה העירייה. 12. אשר על כן, הבקשה אינה מעלה עילה וכל אדם שיבחר לכהן כגיזבר העירייה מכוח המכרז החדש שיפורסם, לא יקבע "עובדה מוגמרת" באשר לתוצאת הערעור בבית דין זה. 13. הדיון בערעור יתקיים ביום 30.11.1999 בשעה 10: 00. הצדדים יגישו עיקרי טיעון עד שבעה ימים לפני מועד הדיון. 14. סוף דבר - הבקשה נדחית. המבקשת תשלם למשיב הוצאות בקשה זו בסך של 5,000 ש"ח בצרוף מע"מ. מוטב לה לבקשה שלא היתה מוגשת כלל. בית הדין לעבודהעיכוב ביצועביצוע פסק דין