פסילת רשימה בבחירות לרשות המקומית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסילת רשימה בבחירות לרשות המקומית: 1. ביום 8.10.98 (הוא היום האחרון להגשת רשימת מועמדים), בשעה 18: ו30 הוגשה לפקיד הבחירות לרשות המקומית של היישוב טמרה, "רשימת טמרה העצמאית", אשר כללה 15 מועמדים לבחירות למועצת עירית טמרה, וכן חתימות של 234 תומכים. פקיד הבחירות קיבל את הרשימה, אך ביום 20.10.98 הודיע למגישי הרשימה על פסילתה, ובעקבות זה גם על פסילת מועמדותו של המבקש הראשון ברשימה מר מוניר עלי דיאב, לראשות המועצה. בעקבות ההודעה האמורה, ועל פי האמור בסע' 42 של חוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"א1965- הגישו הרשימה, בא כוחה, ומועמדה לראש הרשות, את הערעור דנן. 2. אין לחלוק על כך שרשימת המועמדים לקתה בליקויים אלה: נעשו תיקונים ושינויים ברשימה תוך שימוש ב"טיפקס", לגבי המועמדים מס' 5,4 ו10-. באשר למועמדים מס' 4 ו5-:בב השינוי הביא לכך שחל שינוי בסדר המועמדים האלה, נמחק שמו של המועמד שהיה רשום תחילה כמספר 5, והוא הוצב במקום הרביעי. שמו של המבקש הרביעי, המקורי, נכתב מחדש לאחר שימוש בטיפקס, כמועמד מס' 5. הדבר הצריך שינויים מתאימים בשמות, במספרי תעודות הזהות ובתאריכי הלידה של שני מועמדים אלה. באשר למועמד מס' 10: השינוי התבטא בכך שנמחקה מועמדותו של פלוני ובמקומה באה מועמדותו של זה המצויין כיום, על גבי המחיקה בטיפקס כמועמד מס' 10. 3. בפסילת הרשימה הסתמך פקיד הבחירות על הוראת סעיף 35(ט) לחוק האומר: "פקיד הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים שנעשה בה אחד משינויים אלה: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד". 4. המערערים טוענים כי השינויים ברשימת המועמדים נעשו בתום לב. הם מסבירים כי חתימות התומכים התקבלו לפני שנעשו השינויים האמורים. הוראת החוק האמורה קובעת כי פקיד הבחירות לא יקבל רשימה שנעשו בה שינויים, אך בכל זאת המשיב קיבל את הרשימה. הוא לא העמיד אותם על הטעות, ובכך קופחה זכותם לתקן את המעוות דבר אותו יכלו לטענתם לעשות, במשך השעתיים ומחצה שנותרו עד המועד האחרון להגשת רשימות. המערערים מסתמכים על סעיף 40 לחוק האומר: "הוגשה רשימת מועמדים שלא בהתאם לפרק זה, יודיע פקיד הבחירות... לבא כח הרשימה ולממלא מקומו על הליקוי, והם רשאים לתקן את הליקוי לא יאוחר מהיום ה23- שלפני יום הבחירות; היה בין החותמים על רשימת מועמדים מי שלא היה זכאי לבחור, ייחשב הדבר לליקוי אולם מספר בלתי מספיק של חותמים פוסל את הרשימה". 5. בעניננו מדובר בליקויים הכלולים בהוראת סעיף 35(ט) לחוק. הוחלף מועמד מספר 10 במועמד אחר ונעשה שינוי בסדר הרישום של המועמדים מספר 4 ו5-. פקיד הבחירות היה רשאי לא לקבל את הרשימה, אך קבלת הרשימה אינה מכשירה אותה. השאלה היא, האם הליקוי האמור הוא בגדר ליקוי שניתן לתיקון במסגרת המותווית בסעיף 40 לחוק, או שמא מדובר בליקוי בלתי ניתן לתיקון הפוסל את הרשימה. בהמרצה (באר שבע) 93/826 אליהו שפירא ואח' נ' ראובן בראון, דינים מחוזי, כרך א' 898, החליטה כב' השופטת אבידע בנוגע לליקוי דומה לזה שבפנינו: "לא נראה לי שבעצם קבלת רשימה שכזו נרפאים פגמיה... היה וקובלה הרשימה אשר נפלו בה ליקויים בין כאלה שבעטיים על פי הוראות החוק פקיד הבחירות אמור היה שלא לקבלה ובין כאלה אשר פקיד הבחירות לא מנוע היה מלקבלה אך עדיין הליקוי טעון תיקון - יש לאפשר על פי סעיף 40 את תיקונו של הליקוי... הליקוי בעניננו הינו ליקוי שנזכר בפרק אשר בו מופיע סעיף 40. ליקוי שכזה למעשה מורה לפקיד הבחירות, כמו הליקויים האחרים שמנה ב"כ המשיב, (להימנע) מלקבל רשימה אך משהתקבלה אין לומר שאינה ניתנת לתיקון, ולפיכך הנני מאפשרת למבקשים, בהתאם לחוק, לתקן את הליקוי שנפל ברשימתם וזאת תוך המועד הקבוע בחוק". מקרה דומה נדון בבית משפט זה על ידי כב' השופט נאמן בבש"א 98/5791 פיני ממן נ' מדינת ישראל, מיום 22.10.98. פקיד הבחירות סירב לקבל רשימה בה נעשו סימני מחיקה בטיפקס ורישום על גבי המחיקה, והערר על כך נדחה. ראוי להפנות גם לבג"צ 78/686 אליעזר אבן ואח' נ' פקיד הבחירות לפתח תקוה ואח', פ"ד לב(3), 584 שם הסביר כב' השופט שמגר בעמ' 586: "כאשר מוגשת רשימת מועמדים שלא בהתאם להוראותיו של פרק ו' בחוק חייב פקיד הבחירות להודיע לבא כוחה של הרשימה ולממלא מקומו על הליקוי שנתגלה ובידי הרשימה האפשרות לתקן את הליקוי תוך תקופה שנקבעה בסעיף 40 לחוק. בהקשר זה גם קובע סעיף 40, לגבי נסיבות משני סוגים קונקרטיים, מה ייחשב לליקוי הניתן לתיקון ומה לאו. פרט לשתי הדוגמאות הקונקרטיות שנזכרו לעיל אין בחוק פירוט של סוגי הליקויים אשר סעיף 40 מתייחס אליהם, אולם ניתן ללמוד על מהותו של הדבר מתוך מילות הפתיחה של סעיף 40..., היינו ניתן להסיק כי ליקוי הוא בגדר כל חריגה או אי קיום של הוראות פרק ד' הדנות בהגשת רשימת מועמדים". 6. נראה לי, אף שאין סיבה שלא לקבל את טענת המערערים שהשינויים ברשימה נעשו עוד לפני איסוף חתימות התומכים, ואף ששוכנעתי בתום ליבם, שאין מנוס מלאשר את עמדת פקיד הבחירות בדבר פסילת הרשימה. סעיף 35(ט) מדבר על אי קבלת הרשימה, ומכאן גם האפשרות לפוסלה אם התקבלה, כאשר מדובר בשינויים ברשימת המועמדים. לא מדובר בכל שינוי, אלא רק בשינוי מהותי שענינו שינוי המועמדים ושינוי סדר המועמדים. סעיף 41א(ב) קובע: "אין להחליף או להוסיף מועמדים לרשימת מועמדים לאחר שהוגשה, ואין להביא בה שינויים אחרים...", אלא במקרה מיוחד הנזכר בסעיף 6ב(ג) לחוק. מדובר איפוא בליקויים מהותיים ונראה כי מטרת החוק היא לדרוש בטחון מלא בכך שלא ייעשו כל שינויים ברשימת המועמדים לאחר תחילת איסוף חתימות התומכים. היינו, שיהא בטחון בכך שכל החותמים אכן חתמו בעד רשימת מועמדים מסויימת על פי אותו הסדר ופירוט המועמדים הקבוע ברשימה ללא כל חשש שמא נעשו ברשימה זאת שינויים, על מנת למנוע כל טענה לזיוף או הטעיה בהליכי הבחירות. 7. אמנם, יכול היה פקיד הבחירות לסרב לקבל את הרשימה, לו היה מבחין במעמד הגשתה בליקוי האמור. בוודאי יכול היה הוא להבחין בכך, לו היו מגישי הרשימה מפנים את תשומת לבו לשינויים שברשימה. הם לא עשו זאת, הם הגישו את הרשימה אך שעתיים ומחצה לפני המועד הסופי הקבוע לכך בחוק. אינני מקבל את הטענה, כאילו היה ביכולתם במשך אותן שעתיים וחצי, להכין רשימה חדשה ולהחתים מחדש את כל התומכים. 8. מבחינת המערערים, ובעיקר מבחינת המערער מס' 3, התוצאה היא קשה אך נראה לי כי חשוב יותר, וכך כוונת המחוקק, למנוע מראש כל מחלוקת או טענות לגבי טוהר הבחירות בכל הקשור לרשימות המועמדים ולהסיר מן הפרק אפשרות לטעון כי מגישי הרשימה חתמו למען מועמדים פלוניים בסדר מסויים, ולמעשה הוגשה רשימה של מועמדים אחרים ו/או אותם המועמדים, בסדר שונה מזה של הרשימה המקורית שעמדה לנגד עיניהם בעת שחתמו. 9. במצב דברים זה, אני מחליט לדחות את הערעור.בחירותבחירות לרשות מקומיתרשויות מקומיות