פרישת שופט - סעיף 12 לחוק בתי המשפט

האם שופט יכול לפרוש ? התשובה לשאלה זו מצויה בסעיף 12 לחוק בתי המשפט. מעיון בסעיף 12 לחוק בתי המשפט עולה כי שופט יכול לצאת לקיצבה (1) בהגיעו לגיל שבעים; (2) משקבעה הועדה, על יסוד חוות דעת רפואית לפי כללים שהיא קבעה, שמחמת מצב בריאותו נבצר ממנו להמשיך במילוי תפקידו. כמו כן שופט רשאי לצאת לקיצבה - (1) לאחר שכיהן עשרים שנים, אם הגיע לגיל ששים; (2) לאחר שכיהן חמש עשרה שנים, אם הגיע לגיל ששים וחמש; (3) אם ביקש זאת והועדה אישרה את בקשתו; הועדה רשאית להתנות הסכמתה בקביעת שיעור של גימלה הנמוך מן המתחייב על פי דין. על אף האמור לעיל רשאי שופט של בית משפט שלום לצאת לקיצבה לאחר שכיהן עשרים שנים אם הגיע לגיל חמישים או לאחר שכיהן חמש עשרה שנים אם הגיע לגיל חמישים וחמש, ובלבד שהודיע על כך לשר המשפטים שנה לפני מועד היציאה לקיצבה. בחישוב תקופת כהונתו של שופט לענין סעיף קטן (ב) תצורף לתקופת כהונתו כשופט כל תקופת שירותו במדינה או במוסד אחר שועדת הכספים של הכנסת אישרה לענין זה, או מקצתה של תקופה זו, הכל לפי כללים שקבעה ועדת הכספים. שופט שהחל בדיון ויצא לקיצבה או פרש, יהיה מוסמך לסיים את הדיון תוך שלושה חדשים מיום היציאה לקיצבה או הפרישה.שופטיםחוק בתי המשפט