שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי: 1. התובע הגיש לנתבע, המוסד לביטוח לאומי, ב- 10.1.1982, תביעה לתשלום דמי פגיעה, בגין תאונת עבודה שארעה לו, לטענתו, ביום 28.6.1980(נ/1). הנתבע דחה את התביעה במכתבו מיום 19.7.1982, שצורף לכתב התביעה. 2. בסיכומיו לעניין עובדות המקרה טוען בא-כוח הנתבע, כי תביעת התובע ראויה להידחות מכיוון שלא קוים בה התנאי המקדמי של אירוע שעשה את התובע לבלתי-מסוגל לעבוד ולו ליום אחד. אין ספק, כי עובדתית צודק בא-כוח הנתבע. השאלה היא, האם בכך בלבד יש כדי לחסום בפני התובע את האפשרות לקבל פסק-דין הצהרתי בדבר היות הפגיעה לה הוא טוען תאונה בעבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968. בטענתו זו סומך בא-כוח הנתבע יתדותיו על מה שנפסק בפסקי-הדין דב"ע מב/32- 0 ו-מב/58- 0 (לא פורסמו), שנוסחם צורף לסיכומי בא-כוח הנתבע. אכן, הכלל הוא שתנאי כי מאורע פתאומי ובלתי-צפוי יעשה, בין השאר, את המבוטח לבלתי-מסוגל לעבוד (לח/69- 0- לא פורסם) וביתר חדות "... והעיקר, בעיני חוק הביטוח הלאומי, הוא שכתוצאה מה"אירוע" המבוטח "אינו מסוגל לעבודתו. ..' במשך יום אחד לפחות (סעיפים 48 ו- 49 לחוק)" (דב"ע שמ/58- 0- לא פורסם). 3. לכלל המובא בסעיף 2לעיל יוצא מהכלל והוא, הזכות ל"פסק-דין הצהרתי לשימור זכויות - declaration of liability- ואז יצהיר בית- הדין על אותן עובדות" (דב"ע שמ/101- 0, בע' 49). עובדות המקרה שבהליך זה דומות לעובדות המקרה בתב"ע לט/339- 0 (בית-הדין האזורי בחיפה - ערעור שם 85-0) -(שם בע' 39, מול האות ב'). בשני המקרים לא תבע המבוטח, למעשה, דמי פגיעה בעבודה, אלא הכרה "בתאונת העבודה ותוצאותיה". בערעור שם/85- 0 החזיר בית-הדין הארצי את העניין לבית-הדין האזורי כדי שימנה "מומחה-יועץ רפואי שבפניו תוצגנה השאלות הרפואיות הצריכות לזכאות לדמי פגיעה" (שם, בע' 50 מול האות ב'). אמנם ב"זכאות לדמי פגיעה מדובר", אך בשים לב לכך, כי העתירה לא היתה לדמי פגיעה, מן הסתם הכוונה היתה לתוצאות התאונה שאינן זכות לדמי פגיעה בלבד (שם, בע' 46). לאור האמור לעיל אני מחליט, כי בשלב זה, ייקבעו עובדות המקרה וימונה מומחה-יועץ רפואי לעניין הקשר הסיבתי בין הפגיעה שנפגע התובע לבין "טשטוש הראיה בעין ימין" כאמור בנ/1. 4. ואלה עובדות המקרה: ביום 28.6.1980, או בסמוך ליום זה, יצא התובע לעבודתו במבשרת ירושלים. 1בדרכו לכיוון תחנת קו 55 שליד התחנה המרכזית בירושלים, נתקל התובע במגש ובו עוגות, שנשא אדם בשם יונתן מזרחי. פינת המגש פגעה בתובע מעל גבת עינו הימנית. לתובע נגרמו פצע והתנפחות מעל גבת עינו הימנית. התובע פנה לקבל טיפול רפואי רק לאחר כחודשיים מיום הפגיעה. 5. באי-כוח הצדדים רשאים להזמין חומר רפואי כדי שזה יועבר למומחה-היועץ הרפואי שימונה בהליך זה, וזאת תוך 15 ימים מיום שהחלטה זו תומצא להם.ביטוח לאומיתאונת עבודה