תביעה לאכיפת הסכם מכר במקרקעין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה לאכיפת הסכם מכר במקרקעין: 1. תביעה לאכיפת הסכם מכר במקרקעין. 2. תביעה זו הוגשה במקור על ידי אחמד קאסם דבאח, שהלך לבית עולמו ביום 5.10.97, להלן: המנוח. במקומו בא עזבון המנוח ז"ל באמצעות בנו ואחד מיורשיו, מר עווני אחמד דבאח. 3. טענות התובע. ביום 25.3.54 נחתם בין המנוח ואחיו לבין הנתבעים הסכם מכר, על פיו התחייבו הנתבעים להעביר לזכות המנוח ואחיו, חלק מחלקה 48 בגוש 18831, הידועה בשם "חקל אלנג'אר", והכולל 54 עצי זית. בהמשכו של ההסכם נקבע, כך לטענת התובע, כי בתום פעולות ההסדר יעבירו הנתבעים לזכות התובע שליש, במשותף, מכלל החלקה. סמוך לאחר מכן, ביום 14.4.54, חתמו הנתבעים על יפוי כח בלתי חוזר שתוכנו מקביל לחיובים על פי ההסכם. בהמשך יפוי הכח נרשם כי הנתבעים קיבלו את מלוא התמורה שהיו זכאים לה בשל אותה עיסקה. 4. המנוח, כך לטענתו בעודו בחיים, קיבל את החזקה בשטח האמור עוד בשנת 1954 ומאז הוא מעבד את האדמה ועושה בה שימוש ללא כל הפרעה. 5. מאחר והנתבעים לא העבירו את זכויותיהם בחלקה ע"ש המנוח ואחיו, ואף גרמו, לטענת המנוח בחייו, לרישום שגוי, עותר בזה התובע כדלקמן: "א. להורות על תיקון פנקס המקרקעין על ידי רישום שליש מחלקה 48 בגוש 18831 מאדמות כפר רמה על שם התובע וזאת עקב המירמה של הנתבעים, ולמחוק את שמם של הנתבעים מפנקס המקרקעין לגבי שליש מהחלקה הנ"ל בגוש הנ"ל. ב. לצוות על רישום שליש מהחלקה 48 בגוש 18831 על שם התובע ולחייב את הנתבעים ביחד וכל אחד לחוד להעביר ולרשום ו / או לגרום לרשום שליש מחלקה 48 בגוש 18831 בשם התובע. ג. שהתובע הינו הבעלים והמחזיק מהחלקה 48 בגוש 18831. ד. להצהיר כי לנתבעים או למי מהם אין כל זכויות בשליש מהחלקה הנ"ל בגוש הנ"ל. ה. ...". 6. נתבע מס' 1, גרמס איברהים עיסא דוחה, הגיש כתב הגנה בו ציין כי אין לו כל התנגדות לתיקון המבוקש על ידי התובע. ביום 12.5.98 העיד כדלקמן: "אנו עשינו הסכם ויפוי כח. אנו מכרנו בשנת 54 והתובע מעבד את החלקה מאז. אני מסכים מאה אחוז שינתן נגדי פסק-דין כמבוקש ללא צו להוצאות". 7. טענות הנתבעים 2 ו3-. התמורה בעבור ההסכם לא שולמה לנתבעים, כמו כן החתימות על יפוי הכח ו / או ההסכם אינן תואמות את חתימותיהם המקוריות. לפיכך טוענים הם כי המסמכים לא נערכו בהסכמתם או בידיעתם. עוד הוסיפו וטענו כי על המכר הנטען ידעו לראשונה לאחר הגשת התביעה לסילוק יד בבית משפט השלום בעכו [בתיק ת.א. 95 / 4527], אשר בעקבותיה הוגשה תביעת התובע. השגת גבול ושימוש במקרקעין לא יוכלו לעולם להקנות זכות לתובע בחלקה הנ"ל. יתר על כן. עיסקת המכר הנטענת הינה מיום 25.3.54 בעוד שרישום הזכויות בחלקה נעשה בתאריך 24.11.58. 8. דיון. משבאה טענה לזיוף ומירמה הוסכם בין המתדיינים כדלקמן: "1. הצדדים מודיעים לכב' בית המשפט כי מסכימים למינוי מומחה גרפולוג מטעם בית המשפט אשר יבדוק את חתימותיהם של הנתבעים 2, 3 על ההסכם ויפוי הכח נשוא תיק אזרחי הנ"ל. 2. הכרעתו של הגרפולוג בקשר לחתימות הנתבעים 2, 3 מחייבת אותם לחיוב או לשלילה בקשר לאמיתות חתימותיהם, ואין לתובע עורר על כך. 3. אין באמור לעיל לפגוע בטענות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי הן בכתב התביעה והן בכתב ההגנה. 4. שכרו של הגרפולוג, בשלב זה, ישולם על ידי שני הצדדים בחלקים שווים. 5. הצדדים מבקשים מכב' בית המשפט לתת להסכמה זו תוקף של החלטה". הסכם זה קיבל תוקף של החלטה ביום 16.9.97. 9. בחוות דעתה של הגרפולוגית, ורדה פיסובסקי-תמיר נקבע כדלקמן: "א. לאור ממצאי הנ"ל מסקנותי הן שקיימת סבירות גבוהה מאוד ששלוש החתימות שבטיעון בשם עיסא סמעאל חליל שחאדה נכתבו על ידי עיסא סמעאל חליל שחאדה. ב. קיימת סבירות גבוהה מאוד ששלוש החתימות שבטיעון בשם חליל סמעאל חליל שחאדה נכתבו על ידי חליל סמעאל חליל שחאדה". 10. חוות דעתה של הגרפולוגית ברורה לחלוטין ובפועל היא גם מחייבת את הצדדים, שכן כך הוסכם ביניהם מראש. תמונת מצב זו מתחזקת בעדותו של נתבע מס' 1, שרשם בכתב הגנתו דברים שצוטטו לעיל והוא חזר עליהם בעדותו מעל דוכן העדים. 11. אינני מאמין לנתבעים ולטענותיהם. אני מעדיף על פניהם את עדותו של נתבע מס' 1 ואת חוות הדעת הגרפולוגית על כל הנפקות העולה. אני קובע איפוא כי הנתבעים חתומים גם על ההסכם וגם על יפוי הכח והם חייבים על פיהם כמפורט באותם מסמכים. 12. התובע ביקש בכתב תביעתו: "לצוות על רישום שליש מחלקה 48 בגוש 18831 על שם התובע ולחייב את הנתבעים ביחד וכל אחד לחוד להעביר ולרשום ו / או לגרום לרשום שליש מחלקה 48 בגוש 18831 בשם התובע". 13. עיון בנוסח המתורגם לעברית של הסכם המכר ויפוי הכח, מעלה כי התובע אינו זכאי למלוא השטח הנמכר אלא ל- 36 / 2 חלקים בלבד מתוך חלקה 48 בשלמות. לשון אחר. התובע זכאי לשליש מחלקה 48 ביחד עם כל הקונים האחרים בחלקה כמפורט ביפוי הכח הבלתי חוזר. אינני בא לקבוע ממצאים ביחסים שבין התובע לבין הקונים האחרים, שכן אלה האחרונים לא צורפו כצד למשפט זה. כל שאני מבקש להדגיש הוא כי על פי המסמכים שצורפו לכתב תביעתו, קרי: ההסכם מיום 25.3.54 ויפוי הכח מיום 14.4.54, התובע זכאי לאותם חלקים במושע, יחד עם כל הקונים האחרים, כל אחד בחלקים כמפורט לזכותו ביפוי הכח שמצורף. 14. סוף דבר. א. אני מצהיר בזה שלנתבעים או מי מהם, אין כל זכויות בשליש מתוך חלקה 48 בגוש 18831. ב. אני מורה בזה לנתבעים, כולם גם יחד, לרשום על שם התובע במושע 36 / 2 חלקים מחלקה 48 בגוש 18831. ג. אגרות, מסים ושאר הוצאות הצריכות לביצוע המפורט ישולמו על ידי הצדדים כמוסכם ביניהם, ובהעדר הסכמה כמתחייב על פי כל דין. 15. הנתבעים 2 ו3- ישלמו לתובע את הוצאות המשפט וכן 7,500.- ש"ח שכ"ט עו"ד, בצירוף מע"מ ריבית והפרשי הצמדה כחוק. הסכם מכראכיפת חוזהמקרקעיןחוזה