תלונה נגד רשם בית משפט

האם אפשר להגיש תלונה נגד רשם בית משפט ? התשובה היא - כן. סעיף 105א לחוק בתי המשפט קובע כי לענין אתיקה ושיפוט משמעתי של רשם עקב מילוי תפקידיו כרשם ולענין השעייתו מכהונת רשם, דין רשם שאינו שופט כדין שופט. אם הוגשה נגד רשם קובלנה או נפתחה נגדו חקירה פלילית, או הוגש נגדו כתב אישום, רשאי נשיא בית המשפט העליון להשעות את השופט לתקופה שיקבע. שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין קובלנה על רשם על יסוד אחד מאלה: (1) הרשם נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו; (2) הרשם התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של שופט בישראל; (3) הרשם הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון; (4) הועדה מצאה הרשם השיג את מינויו שלא כדין; (5) הרשם הפר כלל מכללי האתיקה לשופטים רשם