ביטוח שריפת רכב - ירידת ערך

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח שריפת רכב - ירידת ערך: א. מ ב ו א : 1. פסק דיני זה ניתן בהסתמך על טיעוני הצדדים, מבלי ששמעתי הוכחות וזאת בהתאם להסכמת הצדדים. 2. התובע רכש בחודש יוני 1996 מכונית מסוג אאודי תמורת סך 33,000 ש"ח וביטחה אצל הנתבעת. 3. זמן קצר לאחר רכישת המכונית, ביום 6.8.96 נשרפה המכונית והוכרזה כאבדן מוחלט. 4. בבוא המועד לתשלום תגמולי הביטוח, טענה הנתבעת כי המכונית היתה מלאה פגמים כרימון, והחליטה להפחית מערכה, בהסתמך על חוות דעת של שמאי, סך 5,862 ש"ח, וזאת לאחר שהלה בדק את טופס בדיקת המכונית שנערכה במעמד רכישתה. ב. ה מ ח ל ו ק ת  : 5. טענתו של התובע הינה פשוטה - ודומני כי גם הנתבעת אינה חלוקה עליה - ולפיה תגמולי הביטוח ישולמו על פי ערך המכונית ביום קרות מקרה הביטוח. 6. הנתבעת, כאמור מתבססת על חוות דעתו של שמאי, ולפיה יש להפחית משווי המכונית סכומים שונים בגין תיקונים שהיה צורך לבצע בה עקב ליקויים שנתגלו בה בעת הרכישה. 7. טענתה העיקרית של הנתבעת בסיכומיה הינה כי, התובע לא הוכיח את שווי המכונית ועל כן דין תביעתו להדחות על הסף. כתימוכין לשיטתה זו, מביאה הנתבעת שורה ארוכה ומרשימה של אסמכתאות, ולפיהן על התובע להוכיח קודם כל כי נגרם לו נזק ואת שיעורו, וכי הפיצוי ישולם לפי ערך הרכב ביום אירוע הנזק. 8. הנתבעת אף משליכה יהבה על כך שפוליסת הביטוח אינה נוקבת בסכום, וטוענת כי בנסיבות אלה, על התובע להוכיח נזקו. בכך מאבחנת הנתבעת את הנסיבות דנן מהנסיבות שפורטו בפסה"ד שבע"א 88/196, כלל חברה לביטוח נ. הפועלים ליסינג, פ"ד מו' (1) 756. עיינתי בפסק הדין ההוא ומצאתי כי פסק דין זה תומך בגירסת התובע. אמנם בהצעת הביטוח ננקב סכום כשווי הרכוש הניזוק, אולם הפוליסה קבעה כי סכום הביטוח ישולם לפי ערכו הממשי של הרכוש. (ר' שם עמ' 766 ו- 767 בראש העמוד). ג. ה נ ז ק : 9. כאמור המכונית נרכשה זמן קצר לפני אבדנה. במועד זה שילם התובע סך 33,000 ש"ח תמורת רכישתה, וזאת בידיעה על כל הפגמים שנפלו בה. בהעדר ראייה אחרת לסתור, שווי התמורה הינו ערכה הממשי של המכונית. העובדה כי שמאי פלוני קבע מטעם הנתבעת כי עלות התיקונים שיש לבצע במכונית זאת מסתכם בסכום נקוב, אין בה כדי לקבוע את שוויה של המכונית. 10. בנסיבות אלה, כאשר התובע הוכיח את המחיר ששילם עבור המכונית, במצבה כפי שהוא, הרי דווקא על הנתבעת היה להוכיח את שוויה של המכונית, ולא רק הפחתה מסכום זה בדרך של אמדן תיקונים שיש לבצע במכונית. 11. לטעמי, אין בחוות דעתו של השמאי נקיבלי ולא כלום לענייננו. מה לי עלות תיקונים שלא בוצעו, ולערכה המלא של המכונית, אם ערך זה לא ננקב. דומה הדבר לאותו בעל מקצוע, מן המערכון הידוע, שאינו מביא את האלמנט בחישוב עלות התיקון, אך אינו נוקב בעלות הכוללת בחינת "ככה וככה". 12. לעניין זה, עיינתי בכל האסמכתאות שהובאו על ידי הנתבעת, כולן נכונות וכולן טובות, אולם לא למקרה דנן, שכן במקרה דנן נעשתה עסקה במכונית זמן קצר לפני האירוע הביטוחי, ועל-כן ידוע לנו שווי הרכישה, שחזקה כי הינו המחיר הנכון, אלא אם הוכח שאין הדבר כך. הוכחה כאמור לא הובאה. אין לנו עניין במקרה כגון דא ב"מחירון" כלי הרכב, שאינו רלוונטי כלל לצורך הוכחת הנזק במקרה דנן. 13. במקרה דנן, עליי להפעיל את העקרון המופיע בגדרו של סעיף 51 (ג) לחוק חוזה הביטוח, שהינו עקרון יסודי בדיני בטוח, ולפיו יש לחשב את תגמולי הביטוח באופן שיביא את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח. במקרה זה מצוי היה התובע, ערב קרות אירוע הביטוח, כאשר בידיו מכונית, שעלתה לו כחודש או חודשיים לפני כן סך 33,000 ש"ח וסכום זה מקובל עליי כערכה, בהעדר ראיה אחרת. ד. ש ת י   ה ע ר ו ת  : 14. הצדדים חלוקים ביניהם בשאלת קיומם או אי קיומו של מזגן במכונית. דומני כי שאלה זו אינה יכולה להיות כלל שנויה במחלוקת, שכן התוספת לפוליסה מכירה בקיומו וקובעת כי "סכום הביטוח כולל מזגן". ומכאן כי חברת הביטוח גבתה פרמיית ביטוח בגין מזגן זה, ותמהני כי שאלה זו הועלתה כשנויה במחלוקת. אף הצעת הביטוח מדגישה דבר קיומו של מזגן. 15. חוות דעתו של השמאי מבוססת על טופס בדיקה של המכונית. השמאי לא ראה ולא בדק את המכונית, וכל כולה של חוות דעתו מבוססת על השערות המבוססות על חומר שהינו, לכל היותר, עדות שמיעה שאין לסמוך עליה. ה. ס ו ף   -  ד ב ר  : 16. הגם שהתובע טוען כי רכש את המכונית תמורת סך 33,000 ש"ח, תובע הוא אך ורק את ההפחתה מן השווי שקבע השמאי בסך 5,862 ש"ח. איני יודע, כפי שהערתי לעיל, מה שווי קבע השמאי למכונית ללא הפחתות, אך כאשר שני הצדדים אינם חלוקים כי זה אכן הסכום שהופחת, הנני נעתר לתובע ופוסק לו סכום זה. 17. לפיכך הנני קובע כי הנתבעת תשלם לתובע סך 5,862 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 6.8.96 ועד למועד התשלום בפועל. כמו-כן הנני מחייב את הנתבעת לשאת בהוצאות התובע, ובנוסף לשלם את שכר טרחת פרקליטו בסך 1,200 ש"ח בצירוף מע"מ ועליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק.ירידת ערךביטוח שריפהביטוח רכברכבשריפה