ביטול הסדר נושים

מה הדין בסוגיית ביטול הסדר נושים ? תקנה 36 לתקנות החברות ( בקשה לפשרה או להסדר ) תשס"ב - 2002 קובעת, כי "פשרה או הסדר שאישר בית המשפט, דינם כדין פסק דין ואולם ניתן לשנותם או לבטלם באישור בית המשפט". בית המשפט ציין בפסיקתו כי ביטול הסדר נושים משפיע על זכויותיהם של כלל נושי החברה, ולפעמים גם על צדדים שלישיים שהסתמכו על ההסדר. כל אלה עלולים להיפגע מביטולו של הסדר נושים, ולפיכך ובטרם ביטולו של הסדר נושים על בית המשפט לשקול את השפעת הביטול על כל הצדדים הרלוונטיים. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול הסדר נושים: פתח דבר 1. בפניי בקשה שהוגשה ע"י חברת י.י.ח.חרש בע"מ ( להלן: "המבקשת") לביטול הסדר הנושים של חברת עאטף מוסא ושות' בע"מ ( להלן: "החברה" ), שאושר ע"י ביהמ"ש ביום 21/9/10, ולביטול צווי ההקפאה שניתנו נגד החברה ובעל השליטה בה, מר עאטף מוסא. בבקשה נטען, כי החברה הפרה את ההסדר כבר בתחילתו, והכספים שהיו אמורים להיות מועברים, עפ"י ההסדר, לנושים כתשלום ראשון, עד ליום 31/12/10, לא הועברו לא כולם ולא מקצתם. 2. חברת סונול ישראל בע"מ הצטרפה לבקשה, וגם היא טענה, כי יש לבטל את ההסדר ואת צווי ההקפאה, משום שהחברה הפרה אותו, ולא שילמה לה את הדיבידנד שאמורה הייתה לשלם לה, עפ"י תנאי ההסדר, עוד ביום 31/12/10. רקע 3. לאחר שהחברה נקלעה לקשיים כלכליים והפכה לחדלת פירעון, ניתן לבקשתה, ביום 19/5/09, צו הקפאת הליכים, על מנת להגן עליה מפני נושיה, ולאפשר לה לגבש הסדר עם נושיה, שיביא להבראתה. במסגרת הצו מונה רו"ח יצחק קרמין לנאמן החברה בהקפאת הליכים ( להלן: "הנאמן" ). תוקפו של צו ההקפאה הוארך מפעם לפעם, עד שביום 21/9/10 אושר הסדר נושים לחברה, שגובש והוצע ע"י החברה והנאמן. 4. חובות החברה שנכללו בהסדר הנושים, עמדו על סך של 32,801,000 ₪ ( 390,000 ₪ חוב לעובדים בדין קדימה, 216,000 ₪ חוב למוסדות בדין קדימה, 19,319,000 ₪ חוב לנושים בעלי ערבות אישית של בעלי מניות ו- 12,876,000 ₪ חוב לנושים רגילים ), בנוסף לחברה חוב בסך של 3,949,000 ₪, שלא נכלל בהסדר הנושים, שהינו חוב לנושה המובטח בנק מרכנתיל דיסקונט, ואשר נקבע, כי חובו ישולם לו עם אישור ההסדר. יש לציין, כי הנאמן אישר תביעות חוב של קרובי משפחה מדרגה ראשונה, לרבות בעל המניות עאטף מוסא, בגין הלוואות שניתנו לחברה, אם כי נקבע, כי קרובים אלה לא יקבלו דיבידנד כלשהו במסגרת ההסדר. 5. עפ"י ההסדר שאושר, ואשר הוחל גם על בעלי המניות שערבו לחובות החברה, יחולקו לנושים דיבידנדים לפי הפירוט הבא; א. נושים בדין קדימה, יקבלו 100% מסכום תביעות החוב המאושרות עפ"י אחת משלוש החלופות הבאות: 15% מהדיבידנד ביום 31/12/2010 ו- 85% מהדיבידנד ביום 30/6/2011. 15% מהדיבידנד ביום 31/12/2010 ו- 85% מהדיבידנד ב- 3 תשלומים חודשיים החל מ- 30/6/2011. 15% מהדיבידנד ביום 31/12/2010 ו- 85% הנותרים מהדיבידנד ב- 6 תשלומים חודשיים החל מ- 30/6/2011. ב. הנושה המובטח בנק מרכנתיל, שהינו הנושה המובטח היחיד של החברה אשר לטובתו שעבוד שוטף כללי, וכן שעבודים ספציפיים לרבות בגין כל הפרויקטים שנוהלו בתקופת הקפאת ההליכים יקבל 100% מתביעת החוב שלו המאושרת, לא יאוחר מיום אישור הסדר הנושים. כמו כן, יוחזרו לבנק כל הערבויות הבנקאיות, שהוצאו עפ"י בקשת החברה וככל שיהיה חילוט כלשהוא מערבויות אלה, אזי סכום החילוט ישולם בתוך 10 ימים. ג. נושים רגילים בעלי ערבויות אישיות יקבלו עפ"י ההסדר דיבידנדים בשיעור של 27%, באם התשלום יבוצע: 15% מהדיבידנד ביום 31/12/2010 ויתרת הדיבידנד בשיעור 85% ביום 30/6/2011 או 28%, אם הדיבידנד ישולם באופן הבא: 15% ישולם ביום 31/12/2010 ויתרת הדיבידנד בשיעור 85% ב- 3 תשלומים חצי שנתיים החל מיום 30/6/2011, לעומת זאת הדיבידנד יעלה לכדי 30% מסכום תביעות החוב שאושרו, באם תשלום 15% מהדיבידנד יבוצע ביום 31/12/2010 ויתרת הדיבידנד בשיעור 85% מהדיבידנד ב- 6 תשלומים חצי שנתיים החל מיום 30/6/2011. ד. נושים רגילים יקבלו 17% או 18% או 20% מתביעות החוב המאושרות בהתאם למועדי התשלום וכמפורט להלן: 17% אם התשלום יבוצע: 15% מהדיבידנד ביום 31/12/2010 ויתרת הדיבידנד בשיעור 85% ביום 30/6/2011. 18% מתביעות החוב המאושרות יקבלו הנושים הרגילים אם התשלום יבוצע: 15% ביום 31/12/2010 ויתרת הדיבידנד בשיעור 85% ב- 3 תשלומים חצי שנתיים החל מיום 30/6/2011. 3. 20% מתביעות החוב המאושרות ישולמו לנושים הרגילים, אם התשלום יבוצע: 15% מהדיבידנד ביום 31/12/2010, ויתרת הדיבידנד בשיעור 85% ב- 6 תשלומים חצי שנתיים החל מיום 30/6/2011. עפ"י הצעת ההסדר, הבחירה לפי איזה מהחלופות ישולם הדיבידנד לקבוצות הנושים השונים תהיה בידי הנאמן. 6. המקורות למימון ההסדר ותשלום הדיבידנד על פיו, הינם: א. החזר ניכוי מס במקור שבוצע ע"י לקוחות החברה בשנת המס 2008 ובטרם ההקפאה 800,000 ₪. ב. עודף התקבולים על ההוצאות הצפוי מהשלמת הפרויקטים של החברה בשנת 2010 סך מוערך של 1,500,000 ₪. ג. כספים שהתקבלו מפדיון קופת גמל של בעל המניות עאטף מוסא, ואשר ישמש כדיבידנד, לטובת הנושים בעלי הערבויות האישיות, סך של 500,000 ₪. ד. עודף תקבולים על הוצאות מפרויקטים עתידיים של החברה ו/או תקבולים מתביעות של החברה, שישמש לתשלום ההסדר לפי החלופה השניה, סך של 5.4 מליון ₪ ולפי החלופה השלישית, 6 מליון ₪. ה. יתרת הסכומים שיתקבלו ממימוש כלי רכב של החברה, ככל שלא יוותר חוב לנושה המובטח, סכום של כ- 200,000 ₪. ו. הלוואות מבני משפחה ומקרובים בסכום מוערך של 5 מליון ₪, אם סכום זה יתקבל יתאפשר לחברה לעמוד בחלופה א' של הסדר הנושים. עד כאן רקע רלוונטי לבקשה וכעת לתגובת הנאמן. תגובת הנאמן והחברה 7. נטען, כי ביצוע ההסדר מתעכב נוכח התארכות פרויקט "גמול", שהיה אמור להסתיים מזמן, אך טרם הסתיים וצפוי שיסתיים רק בסוף חודש 4/11. הנאמן טען, כי עם סיום הפרויקט הנ"ל, ניתן יהיה להשלים את כיסוי התחייבויות קופת ההקפאה שעומדים כיום על 2.5 מיליון ₪, ולחלק את מקדמת הדיבידנד, שתמומן מהלוואות של בני משפחה ומקורבים, ובאשר לנושים בעלי ערבויות אישיות, תמומן גם מפדיון קופ"ג של עאטף מוסא בסך של 0.5 מיליון ₪. המועד הצפוי לתשלום זה עפ"י הנאמן הינו 6/11. הנאמן ציין, כי מקור המימון לתשלום הדיבידנד השני 85% , הינו גם משתי תביעות שמנהלת החברה, ולפי הנאמן הצפי הוא שייפסק לטובת החברה סך של 3.2 מיליון ₪, זאת בנוסף לבקשה למתן הוראות שהגישה החברה כנגד חברת ב.יאיר. הנאמן הוסיף וציין, כי בגין פרויקט גמול הנ"ל, צפויים תקבולים נוספים ( מעבר ליתרת התמורה בסך של 0.9 מיליון ₪ ), בגין חשבון חריגים שהחברה מתכוונת להגיש לגמול. תקבולים אלה ישמשו לכיסוי התחייבויות ההקפאה, ובאם תישאר יתרה היא תשמש לתשלום דיבידנד לנושים. 8. הנאמן הוסיף וטען, כי החברה ובעליה עושים כל מאמץ על מנת לאפשר ביצועו של ההסדר. הסדר הנושים עודנו אפשרי ובתוקף, כפוף לעיכוב של חצי שנה במועדים הקבועים בהסדר. הדיון בבקשה 9. בבקשה דנן התקיים דיון בפני בית המשפט ביום 26/5/11, בו השתתפו הנאמן, בא כוח עו"ד הירשמן, ב"כ המבקשת עו"ד פרטוש וב"כ סונול עו"ד שוקרון, ב"כ הכונ"ר עו"ד רום ובעל המניות מר עאטף מוסא. ב"כ הנאמן הודה שהחברה לא עומדת במועדים שהיא עצמה הציעה, וכי אף אם ביהמ"ש יעשה עימה חסד, ויאריך את המועד לתשלום הדיבידנד בשלושה חודשים, עדיין יתכן, כי החברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה, אם כי הנאמן סבור, כי אפשר לעמוד בהסדר אם אסיפות הנושים יאשרו דחייה של שלושה חודשים. הנאמן ציין, כי הנושה המובטח נתן הסכמתו לאורכה המבוקשת. הנאמן טען, כי סביר להניח שבעוד 3 חודשים יהיו כספים, לפחות לכיסוי התשלום הראשון, וכי בעל המניות ציין בפניו, כי במידה ותינתן הארכה המבוקשת, הוא יביא את הכסף שאמור היה להביא מבני משפחתו. לדידו, דחייה של שלושה חודשים לא גורעת מזכותם של הנושים בעלי הערבויות האישיות. במידה והחברה לא תעמוד בהסדר, הם יוכלו להגיש תביעות אישיות נגד הערב, מצד שני אם תעמוד החברה בהסדר, עשרות נושים נוספים יוכלו גם לקבל את כספם. ב"כ הנאמן ציין, כי הזרמת הכספים לחברה ע"י בני המשפחה, תבוצע בתנאי שהחברה פעילה ושיהיה מקור להחזיר להם אותם כספים, על כן, כל עוד שיש אי ודאות בקשר לפעילותה של החברה, הם לא נותנים את הכספים. דיון והכרעה 10. תקנה 36 לתקנות החברות ( בקשה לפשרה או להסדר ) תשס"ב - 2002 קובעת, כי "פשרה או הסדר שאישר בית המשפט, דינם כדין פסק דין ואולם ניתן לשנותם או לבטלם באישור בית המשפט". אין ספק, כי ביטול הסדר נושים משפיע על זכויותיהם של כלל נושי החברה, ולפעמים גם על צדדים שלישיים שהסתמכו על ההסדר. כל אלה עלולים להיפגע מביטולו של ההסדר, ולפיכך ובטרם ביטולו של הסדר נושים על ביהמ"ש לשקול את השפעת הביטול על כל הצדדים הרלוונטיים. בענייננו, ולאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים ונסיבות העניין, סבורני שאין מנוס מביטול הסדר הנושים. בקשת הביטול דנן מבוססת בעיקר על טענה בדבר הפרתו של הסדר הנושים, ע"י החברה ובעל המניות שלה, מר עאטף מוסא, ואי קיום התחייבויותיהם כלפי המבקשת, עפ"י הסדר הנושים. מטיעוני הנאמן ברור, כי עד לשלב זה, ואף שהמועד לתשלום הדיבידנד הראשון חל בסוף חודש 12/10, טרם שולם הדיבידנד או כל חלק ממנו, למי מהנושים. אי תשלום הדיבידנד הראשון במועד הקבוע בהסדר, מהווה הפרה יסודית ובוטה להתחייבויותיה של החברה עפ"י הסדר הנושים שקיבל את אישורו של ביהמ"ש. יצויין, כי החברה והנאמן לא מצאו לנכון, משנוכחו לראות כי לא יעלה בידי החברה לעמוד בתשלום הדיבידנד הראשון, לעדכן את ביהמ"ש או לפנות אליו בבקשה למתן אורכה, ויש יסוד להניח, כי אילולא הייתה בקשה זו מוגשת, הם היו ממשיכים לשבת בחיבוק ידיים. ההסברים לאי עמידה בתשלום השיעור הראשון של הדיבידנד שניתנו ע"י הנאמן, שעיקרם עיכוב בהשלמת פרויקט גמול אינם משנכעים, על דרך ההמעטה. פרויקט זה עפ"י הצהרת הנאמן היה אמור להסתיים עוד בחודש 10/2010, היום 6 חודשים לאחר מועד זה, אין כל בטחון מתי פרויקט זה יסתיים. יתרה מכך, גם אם פרויקט זה יסתיים, הכספים הצפויים מכך אין בהם לכסות את חובות קופת הפירוק העומדים על יותר מ- 2.5 מליון ₪. חמור בעיניי ההסבר שנתן בעל השליטה לאי הזרמת הסך של 5 מליון ₪ שהוא התחייב לגייס ע"י הלוואו מקרובי משפחתו. לטענתו, הסכום לא הוזרם משום שקרובי המשפחה אינם מוכנים להלוות לו כספים, כל עוד ואינם בטוחים שהחברה תמשיך לפעול, ע"מ שלחברה יהיה סיכוי להמשיך ולפעול, עליה לעמוד בהסדר הנושים, ולצורך זה יש לגייס את מקורות המימון, כפי שצוינו בהסדר הנושים, ובין אלה סך של 5 מליון ₪, הלוואות מקרובי משפחה. ב"כ הנאמן טען כי באם תינתן אורכה של 3 חודשים יהיה ניתן לשלם חובות ההקפאה והדיבידנד הראשון, אולם כנראה שכח ב"כ הנאמן, כי בתקופת האורכה יחול תשלום שיעור שני מהדיבידנד האמור להיות משולם לנושים בחודש 6/2011, ואין זה ברור מתי החברה תוכל לעמוד בתשלום השיעור השני של הדיבידנד המובטח. במצב דברים בו מפרה החברה את הסדר הנושים כבר בתחילתו, וכאשר במבט קדימה נראים הסיכויים שהחברה תוכל לעמוד בעתיד בתנאי ההסדר הם קלושים ביותר, אם לא לומר אפסיים, בנסיבות אלה, נראה לי כי אין מנוס מביטול הסדר הנושים. ביטול ההסדר עדיף על מצב של חוסר בטחון באשר למועד בו ניתן יהיה לשלם את הדיבידנד. המשך פעילות החברה תחת צו ההסדר, במצב זה, עלול להסב נזקים נוספים לנושים על כל סוגיהם. נכון כי קיימת אפשרות שסוג זה או אחר של הנושים יצא נפגע מביטול ההסדר ומצבו יורע בהליך פירוק, יחד עם זאת, נראה כי מצבם של הנושים אינו טוב יותר כעת. אין מקום להשלים עם התנהלות החברה באופן בו התנהלה עד כה, ואין מקום ליתן יד להתנהגות זו. דומה, כי המטרה מאחורי בקשת דחיית מועד תשלום הדיבידנד, בקשה אשר באה רק בעקבות הגשת הבקשה לביטול ההסדר, אינה אלא לדחוק את הקץ. יצוין, כי כבר במועד הדיון בבקשה לאישור ההסדר ובהחלטת האישור, הבעתי ספקות באשר לסיכויי הצלחתו של ההסדר, משום שקיומו תלוי בהתממשותם של מספר תחזיות, שאין כל בטחון לגביהן, והכוונה למקורות המימון עפ"י ההסדר, שהתבססו על עודף רווחים מפרויקטים שבוצעו, רווחים עתידיים וההלוואות שבעלי המניות ומקרובי משפחתם , אמורים להזרים לקופת ההסדר. כיום, ולאחר שעברו למעלה מ- 8 חודשים מאז אישור ההסדר, ספקות אלה התממשו, התמונה המצטיירת ממכלול נסיבות העניין, הינה שסיכויי הצלחתו של ההסדר הם אפסיים, ונראה שאף בעתיד החברה ובעלי מניותיה לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם עפ"י ההסדר. הנאמן למעשה "מציע" בשלב זה מקורות למימון ההסדר השונים מאלה שהוצעו בבקשה לאישור ההסדר, ואף כעת, המדובר במקורות מימון שאינם וודאיים, ומקורם עודף רווחים מפרויקט גמול, תביעות שמנהלת החברה, אשר טרם הוכרעו, ומיותר לציין כי כל עוד ולא נפסקו לטובת החברה סכומים, אין כל בטחון שתביעות אלה יניבו בסופו של יום כספים שישמשו למימון ההסדר, גם הזרמת הלוואות של בעל השליטה וקרובי משפחתו אינה בטוחה, לא ברור אם ומתי אלה יאותו להזרים כספים כלשהם, שהרי התנאי שהם מציבים, יוצר מעגל קסמים, ולא ברור מתי ובאילו תנאים הם ישתכנעו שהחברה ממשיכה לפעול ויזרימו את ההלוואות המובטחות . אשר על כן, ועל יסוד כל האמור לעיל, אני מקבל את הבקשה ומורה על ביטול הסדר הנושים, וכפועל יוצא אני מורה על ביטול עיכוב ההליכים כנגד החברה וכנגד בעל השליטה בה, מר עאטף מוסא, וכנגד כל בעל תפקיד אחר עליו הוחל הסדר הנושים ככל שהוחל. מחשש לגרימת נזקים לרכוש החברה , בתקופת הביניים עד לנקיטת הליכי פירוק או כינןס נגד החברה ,וע"מ לאפשר למי שחפץ בכך מהנושים לפנות בבקשה לפירוק החברה בצורה מסודרת, אני מורה על עיכוב כניסת החלטה זו לתוקף עד ליום 15/6/2011. נושההסדר נושים