בקשה לעיכוב פינוי דירה בגלל חובות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לעיכוב פינוי דירה בגלל חובות: בפני בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל בתיק הוצל"פ 03-18075-98-1 (כב' הרשם איתי כץ) בו נקבע כי על המבקשים לפנות את ביתם ברחוב השקד 2 במוצא עלית (גוש 30316 חלקה 120) (להלן: "הדירה" או "הבית"). העובדות למבקשים חובות כבדים, בגינם נפתחו כנגדם מספר תיקי הוצאה לפועל, ביניהם תיק ההוצאה לפועל נשוא בקשה זו, לביצוע פסק דין שניתן בבית משפט השלום בירושלים. במסגרת הליכי ההוצאה לפועל מונה בא כוח המשיב, עו"ד מיכאל ישראל ככונס נכסים לבית. ביום 14/6/99 ניתן על-ידי ראש ההוצאה לפועל צו למכירת הבית כפנוי, וביום 19/8/99 נקבע כי הבית יימכר למשיב הפורמלי במידה ולא ימצאו המבקשים תוך שלושים ימים קונה, במחיר הגבוה יותר מהמחיר שהציע המשיב הפורמלי. ביום 5/10/98 הגישו המבקשים בקשה לראש ההוצאה לפועל לבטל את הצו שניתן, שכן לטענתם הצו הינו בטל מדעיקרא בהיותו מנוגד לסעיף 33 לחוק הגנת הדייר וסעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל. ראש ההוצאה לפועל, לאחר קבלת תגובת כונס הנכסים, החליט לדחות את הבקשה. ראש ההוצאה לפועל נימק את החלטתו בכך שהוא אינו משמש ערכאת ערעור על החלטותיו, גם לא בדרך של בקשה לביטולן, לא כל שכן שהבקשה הוגשה ארבעה חודשים לאחר מתן ההחלטה אשר עליה לא הוגש ערעור, ולאחר שנקשרו יחסים חוזיים בין כונס הנכסים לצד ג'. לגופו של עניין ומעבר לדרוש ציין ראש ההוצאה לפועל כי המבקשים בהתנהגותם ובמעשיהם וויתרו מכללא על זכותם, ובקשתם לוקה בחוסר תום לב מהטעמים הבאים: א. המבקשים עצמם מצאו קונה אחר לדירה, והציגו בפניו מצג כי הוא רוכש דירה הפנויה מיושביה. ב. הבקשה נוגדת הסכמות קודמות בכתב בין המבקשים למשיב, בהם הסמיכו המבקשים את כונס הנכסים, בייפוי כוח בלתי חוזר, למכור את הדירה ללא הגבלה כל שהיא. ג. על הנכס רובצת משכנתא שנטלו המבקשים מהבנק הבינלאומי אשר סביר שמסמכיה מתנים על ההגנה הנקובה בסעיף 33 לחוק הגנת הדייר ו/או סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל. טענות הצדדים לטענת המבקשים מאזן הנוחות נוטה לטובתם ויש לדחות את פינוים מהנכס ומכירתו, עד אשר תתבררנה טענותיהם בבקשת רשות הערעור שהגישו. בבקשת רשות הערעור טוענים המבקשים כי למשיב אין זכות קדימה בנכס ודינו כדין כל נושה אחר, שאינו גובר על זכותם לדיירות מוגנת. לטענתם טעה ראש ההוצאה לפועל בהחלטתו כי הם וויתרו מכללא על זכותם לדיירות מוגנת, מה גם שוויתור יכול להיעשות בתיק הוצאה לפועל שעניינו מימוש משכנתא ולא בתיק הוצאה לפועל שעניינו מימוש פסק דין. ראש ההוצאה לפועל שגה גם משלא מצא למבקשים דיור חלופי כאשר הורה על מכירת הנכס. מוסיפים וטוענים המבקשים שחוות דעת השמאי אשר הגישו, מתייחסת לדירה פנויה מכל חזקה, מכיוון שמקביעה זו נגזר מחיר הדירה בה הם יוותרו כדיירים מוגנים. לטענת כונס הנכסים ויתרו המבקשים לפני זמן ניכר על כל טענה באשר למכירת הדירה ופעלו בכוחות עצמם למוכרה כפנויה לכל המרבה במחיר, ואף הביאו הצעה משלהם למכירת הבית, שהיתה גבוהה ב- 7% מהצעת כונס הנכסים. לטענתו, המבקשים פנו לבית המשפט המחוזי בבקשה למצוא רוכש במחיר גבוה יותר לדירתם, כאשר כוונתם היתה למכירת דירה הפנויה מכל חזקה. ויתור המבקשים על זכותם לדיירות מוגנת מצוי במסמכי המשכנתא שנחתמו בין המבקשים לבנק הבינלאומי הראשון, שמטעמו פועל כונס הנכסים גם כן, ובייפוי כוח בלתי חוזר לטובת כונס הנכסים, עליו חתמו המבקשים מיוזמתם. לטענתו, המבקשים פנו בשתי הזדמנויות לשמאי אשר יעריך את שווי דירתם והוא נתן את הערכתו בהנחה כי הדירה במכירתה תהיה פנויה מכל חזקה. המבקשים גם השתהו בהעלאת טענותיהם, כאשר כבר ביום 14/3/99 הורה ראש ההוצאה לפועל לכונס הנכסים לתפוס חזקה בנכס הכולל גם את פינוי המבקשים מהדירה, וכונס הנכסים התקשר בקשרים חוזיים עם צדדים שלישיים. מוסיף וטוען כונס הנכסים כי ביצירת המבקשים מצג שהם מוכרים את דירתם כשהיא פנויה, הם מושתקים מלטעון כי הם דיירים מוגנים בדירה מכוח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, מה גם שהסעיף הנ"ל ניתן להתנאה. לטענת המשיב הפורמלי הוא אינו משיב פורמלי כלל משהחל בהליכים לרכישת הדירה, נכרת חוזה בינו לבין כונס הנכסים לרכישת הדירה, ובוצעו על-ידו מספר פעולות בנקאיות שמטרתן גיוס סכום כסף לרכישת הדירה. לטענתו, עיכוב ברכישת הדירה יגרום לו לנזקים כלכליים כבדים. לאחר שקילת טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי יש ליתן צו מניעה זמני אשר יעכב את מכירת הדירה ופינוי המבקשים ממנה, עד למתן החלטה בבקשת רשות הערעור שהוגשה. המבקשים מעלים טענות מטענות שונות שעיקרם הוא היעדר ויתור על זכותם לדיירות מוגנת בדירה. לטענתם התיק שנפתח בהוצאה לפועל הינו תיק למימוש פסק דין ולא תיק למימוש משכנתא, לפיכך עומדת להם זכות הדיירות המוגנת מכוח חוק הגנת הדייר [נוסח משולב] התשל"ב1972- (להלן: "חוק הגנת הדייר"). אכן, הבנק הבינלאומי שלו משכנתא בדירה, הצטרף לתיק ההוצאה לפועל לאחר שזה נפתח, כתיק למימוש פסק דין, אולם משהובטח לבנק הבינלאומי בידי כונס הנכסים כי הכספים שיתקבלו יעברו ראשית דבר לכיסוי חובות המבקשים כלפיו, לכאורה, ניתן לראות בתיק שנפתח בהוצאה לפועל גם כתיק למימוש משכנתא. אעפ"י כן בהיעדר מסמכי המשכנתא לא ניתן לקבוע כי היתה התנאה מפורשת במשכנתא על סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, הקובע: "33(א) החזיק אדם בנכס כשהוא בעלו או חוכרו- לדורות, או אחד הבעלים או החוכרים- לדורות, ופקעה זכותו בנכס מחמת מכירתו בהוצאה לפועל של פסק דין או של משכנתה או בפשיטת רגל, ... - יהיה המחזיק לדייר של בעלו החדש של הנכס, או של החוכר- לדורות החדש. ... (ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו- (1) על הוצאה לפועל של משכנתה שנרשמה לפני התשט"ו; (2) אם פורש בשטר המשכנתה שהמחזיק לא יהיה מוגן לפי סעיף זה." כך גם בנוגע לטענת המבקשים כי על ראש ההוצאה לפועל לדאוג לדיור חלופי בעניינם, בהתאם לסעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז1967-. עד שלא יוכח ממסמכי המשכנתא, כי הם מתנים מפורשות על סעיף החוק האמור (סעיף 38(ג) לחוק ההוצאה לפועל), עומדת לכאורה החובה על ראש ההוצאה לפועל לדאוג לדיור חלופי למבקשים בפינויים מהדירה ומכירתה. ספק בידי אם וויתורם לכאורה של המבקשים על זכויותיהם, כפי שטוען כונס הנכסים, תקפות בהתאם להוראות החוק האמורות, אולם זוהי שאלה שיש לבררה במסגרת בקשת רשות הערעור גופה. בבחינת מאזן הנוחות נראה לי כי מכירת דירתם של המבקשים למשיב הפורמלי תוך פינויים מהדירה, תגרום למבקשים לנזק בלתי הפיך ומאזן הנוחות נוטה לטובתם. אשר על כן ניתן בזאת צו מניעה אשר אוסר על פינוי המבקשים מהדירה ומכירתה במסגרת הליכי הוצאה לפועל, עד למתן החלטה בבקשת רשות הערעור. צו המניעה יכנס לתקפו מיידית. עד ליום 14/11/99 יפקידו המבקשים ערבות בנקאית או במזומן בסך 30,000 ש"ח להבטחת נזקי המשיבים כולם, אם יהיו כאלה, במידה ותדחה בקשת רשות הערעור. ההוצאות בסך 3,000 ש"ח ומע"מ יהיו על-פי התוצאות בבקשת רשות הערעור.פינוי דירהפינויחובמקרקעין