האם אלימות בעבודה היא תאונת עבודה ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא האם אלימות בעבודה היא תאונת עבודה: 1. התובע הגיש לנתבע, המוסד לביטוח לאומי, תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין תאונת עבודה שארעה לו, לטענתו, ביום 14.4.1978 (נ/2). הנתבע דחה את התביעה במכתבו מיום 5.7.1978, שצורף לכתב התביעה, בנימוק שהקטטה, שפרצה בין התובע לחברו בעבודה וכתוצאה ממנה נפגע התובע, "היתה על רקע אישי ללא קשר לעבודה". 2. מקבל אני כי עובדות המקרה שבפני הן כפי שהובאו בסיכומי באת-כוח הנתבע. כן תמים דעים אני עם באת-כוח הנתבע, כי החיכוכים בין התובע וחבריו לבין שלמה לוי שפגע בתובע לא היו קשורים בעבודה, אך בכך אין כדי לסייע לנתבע באשר על המקרה שלפני חל סעיף קטן (2א) לסעיף 36לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968 (להלן - החוק). 3. כדי שפגיעה שאינה תוצאה מהעבודה תיחשב תאונת עבודה על-פי סעיף קטן (2א) הנ"ל צריך שיתמלאו בנסיבות אותה פגיעה כל התנאים הבאים יחדו: א) הפגיעה ארעה תוך העבודה; ב) הפגיעה נגרמה על-ידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר הנמצאים במקום העבודה; ג) הנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה. 4. אין חולק על כך שהתנאים א' ו-ב' לעיל נתמלאו במקרה זה שבפני. השאלה היא, האם היה התובע "שותף לגרימת הפגיעה" כמשמעותו בסעיף קטן (2א) הנ"ל. שעה שבאים לבחון דבר היות אדם שותף לגרימת הפגיעה, דהיינו כי במעשהו שיתף עצמו הנפגע בגרימת הפגיעה בה נפגע, מן הראוי להעמיד חומרת מעשהו של הנפגע מול חומרת הפגיעה בה נפגע. ראיית הטחת עלבונות, ויהיו קשים כאשר יהיו, כשיתוף בגרימת חבלה גופנית חמורה אינה עומדת במבחן ההיגיון ואין לייחס למחוקק כוונה כזו. 5. במקרה זה התגרה התובע בעד שלמה לוי, ושותפים להתגרות זו היו עובדים נוספים במקום העבודה ו"מקורם של החיכוכים הללו ביצר שעשועים של נערים או בטלנותם", כטע-נת באת-כוח הנתבע בסיכומיה. התגרויות ושעשועים כאמור הינם רחוקים מדי מכדי שאפשר יהיה לומר שבגינם יש לראות את התובע כ"שותף לגרימת הפגיעה כמשמעותה בסעיף קטן (2א) לסעיף 36 לחוק. 6. לאור האמור לעיל אני מצהיר בזאת, כי לתובע ארעה ביום 14.4.1978 תאונת עבודה כמשמעוה בסעיף 36(2א) לחוק. הנתבע ישלם לתובע סך של 400 שקל הוצאות כולל שכר טרחת עורך-דין.תאונת עבודהשאלות משפטיותאלימות