טענת כבר הורשעתי (סיכון כפול)

הסוגיה של "כבר הורשעתי", או "סיכון כפול", נדונה בפסיקה. הוראת החוק בסוגיה זו, מצויה בסעיף 5 של חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ד-1982, שזו לשונו: "אין דנים אדם על מעשה שזוכה או הורשע קודם לכן בשל עבירה שבו"... בע.פ. 132/57 (בנימין נכט נגד היועץ המשפטי לממשלה) פד"י כרך י"א, עמ' 1544 שגם בו, עסק בית המשפט בעבירות תעבורה. אמר כב' השופט-כתוארו אז-לנדו: "מכאן שבדרך כלל, שני מעשים הם זהים, לצורך הסעיף 21 (של פקודת החוק הפלילי 1936), גם כשלשניהם יסודות עובדתיים חופפים, אך לאחד מהם יש גם יסוד או יסודות עובדתיים נוספים. בלשון אלגבר אות: כשעבירה אחת מכילה יסודות א', יכולה העבירה השניה להכיל יסודות א'+ב', וגם לזה ייקרא זהות המעשים. אולם, כאשר בעבירה הראשונה קיימים יסודות א'+ב' ובשניה יסודות א'+ג', זאת איננה זהות המעשים, כמשמעותו בסעיף 21... ועתה, בשובנו אל גליון האישום שלפנינו, ייקל להבין שאין ממש בטענות בא כח המערער. לשתי העבירות בהן הואשם המערער, יסודות עובדתיים שונים, ואין עובדותיהן חופפות: בעבירת העקיפה מצד ימין אין חשיבות משפטית לעובדה שהעקיפה נעשתה פחות מ-30 מטר מצומת דרכים ; ובעבירת העקיפה במרחק של פחות מ-30 מטר מן הצומת, לא היתה חשיבות משפטית לעובדה שהעקיפה נעשתה מצד ימין... לא היתה כאן זהות העבירות...בצדק הוטל איפוא על המערער עונש נפרד, בעד כל אחת מן העבירות בהן הורשע ויש לדחות את הערעור". לדוגמא: נהיגה ללא רשיון רכב, היא עבירה נפרדת מנהיגה ללא ביטוח, ושתי עבירות אלה נפרדות, מנהיגה ללא קסדה, מהסעת נוסע ללא היתר ומהסעת נוסע ללא קסדה. יסודות העבירה, שונות בכל אחת מן העבירות. בכל העבירות קיים אחד היסודות והוא נהיגה, אבל היסוד הנוסף שונה: בעבירה אחת הנהיגה, ללא רשיון רכב, בשניה הנהיגה, ללא ביטוח בשלישית הנהיגה ללא קסדה. טענת הסיכון הכפולהרשעהטענת כבר הורשעתי / זוכיתימשפט פלילי