תנאים להשתק פלוגתא

מהם התנאים לביסוס השתק פלוגתא ? התנאים המצטברים לביסוס טענה של השתק פלוגתא הם: פלוגתא זהה בשני ההליכים. זהות בין הצדדים בשני ההליכים. יכול שתתקיים זהות גם מקום בו אין זהות פורמלית בין הצדדים בשני ההליכים - אם קיים ביניהם קשר מחייב, קירבה משפטית או עניינית או כאשר קיימת 'זהות אינטרסים'. ההתדיינות הראשונה מסתיימת בהכרעה מפורשת או מכללא באותה פלוגתא תוך קביעת ממצא פוזיטיבי לגביה להבדיל מממצא של חוסר הוכחה. ההכרעה בפלוגתא היתה נחוצה לצורך מתן פסק דין בהליך הראשון. נקבע כי לערכאה השיפוטית נתון שיקול דעת וכי עליה לקבוע אם יש מקום להחיל את הכלל בדבר השתק פלוגתא, בהתאם לנסיבות המקרה. במסגרת הכרעה זו יש ליתן משקל מיוחד לשאלה האם לצד שנגדו מועלית טענה של השתק פלוגתא - ניתן יומו במסגרת ההליך הראשון והאם היתה לו הזדמנות להציג את עמדתו בצורה נרחבת בהליך הראשון. לעניין הכלל בדבר מעשה בית דין נקבע בפסיקת בית הדין הארצי: "ניתן לבסס טענה של מעשה בית דין על שני אדנים נפרדים, המבוססים על אותם שיקולים - השתק עילה והשתק פלוגתא. השתק עילה מקים מחסום דיוני לפני כל תביעה נוספת באותה עילה שמוצתה בפסק דין קודם, לאחר שהתביעה נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך, ומונע מבעד הצדדים או חליפיהם לחזור ולתבוע בשל אותה עילה, אפילו אם הם מבקשים להעמיד למחלוקת פלוגתאות שלא הועלו בתובענה הראשונה. השתק פלוגתא, לעומת זאת, מקים מחסום דיוני לפני כל אחד מבעלי הדין המבקש להתדיין שוב באותה פלוגתא שנדונה והוכרעה בפסק דין קודם, גם כאשר מבוססת ההתדיינות השניה על עילת תביעה שונה". בית המשפט העליון עמד על הראציונאל העומד מאחורי כלל זה: "בבסיס הכלל של מעשה בית דין ניצב רעיון סופיות הדיון שהצדקה לו נעוצה בשני שיקולים עיקריים. האחד מגלם את האינטרס הציבורי בסופיות הדיון המשפטי. האינטרס הציבורי אינו אלא מכנה משותף לשיקולים שונים: הקלת העומס המוטל על בית המשפט, הקטנת עלויות ההתדיינות של המערכת השיפוטית ושמירה על יוקרתה של המערכת השיפוטית העלולה להישחק באם יתאפשר לבעל דין לחזור פעם אחר פעם לאולמות בתי המשפט עד אשר יצליח להשיג את מבוקשו. השיקול השני, עניינו בבעלי הדין עצמם. לבעל דין אינטרס מובהק שלא יוטרד בשנית בשל עילה או פלוגתא בה התדיין בעבר בפני בית המשפט. כך, לא יצטרך בעל הדין לשמור על ראיותיו ולא לחשוש כי בעתיד נכון לו מאבק משפטי נוסף, המצריך השקעת משאבים רבים, בעניין זהה לזה שכבר הוכרע בעבר". השתק פלוגתא