הוצאת חשבונית ללא תשלום בפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הוצאת חשבונית ללא תשלום בפועל: 1. התובע מלין כנגד הנתבעת על כך, שלמרות שמסר לנציג מטעמה חשבונית ע"ס 3,000 ₪ בתוספת מע"מ בסך של 480 ש"ח ולמרות שחשבונית זו הוצאה בהתאם להסכמה בין הצדדים - לא שילמה לו הנתבעת את הסך הנ"ל עד יום הגשת תביעה זו. היות והנתבעת לא עמדה בהבטחותיה, הגיש התובע תביעה זו לחייב את הנתבעת בסכום הנ"ל בתוספת סך של 3,000 ₪ בגין עוגמת נפש וסחבת. 2. כך הובאו העובדות, בקצרה וללא כל פירוט, בכתב התביעה, אך היות והתובע צרף לכתב התביעה צלום מכתב מיום 22.3.10 אשר הופנה למבקר המדינה, הרי ממכתב זה ניתן לדלות את העובדות עליהן מבסס התובע את תביעתו והן, בין היתר, כדלקמן: א. לפני 3 שנים החליטה הנתבעת להעביר קו צינור מי קולחין בשטחי הנחלות של מתיישבי מושב קדרון. החלטה זו הובאה על ידי הנתבעת בפני חברי המושב שדרך אדמותיהם יעבור הקו הנ"ל ובישיבה משותפת סוכם, שהנתבעת תדבר ותתאם עם כל מתיישב כנ"ל על מנת לקבל הסכמתו האישית וכן יסוכמו סכומי הפיצוי שיהיה על הנתבעת לשלם עבור העברת הקו, כאמור. ב. במשקו של התובע הונח מיתקן גדול וכן צינור בתעלה שנחפרה - וזאת ללא תיאום או קבלת הסכמת התובע מראש, אך למרות זאת, מאחר והתובע ראה את טובת הציבור - לא תבע את הנתבעת על הפרת זכויותיו וביקש לסיים את העניין תוך קבלת חוות דעת של שמאי על הנזק שנרגם לו. ג. הנתבעת, באמצעות מר ליאור מדהלה (להלן: מר מדהלה") הסכימה להצעת התובע והשמאי אכן קבע את גובה הפיצוי לגבי המתקן בסך של 1,500 ₪ ואילו עבור הקו שהונח - יש תעריף קבוע ויחד מסתכם הסכום המגיע לתובע בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ. 3. הנתבעת קיבלה את כתב התביעה על מצורפיה, אך משום מה לא הגישה כתב הגנה וביום הדיון התייצב מר מדהלה וטען בשם הנתבעת ולא ידע לומר את סיבת אי הגשת כתב ההגנה. עם זאת, מאחר ומר מדהלה התייצב, אפשרתי לו לטעון טענותיו בשם הנתבעת ומשהושמעו טענות הצדדים ולאחר ששקלתי טענות אלו ולאחר שעיינתי בכתב התביעה ובמסמכים שצורפו אליו, אני מחליט כדלקמן: א. א) בין המסמכים שצרף התובע לכתב התביעה, צורפה אכן חשבונית מיום 4.3.10 ע"ס 3,480 ₪ (כולל מע"מ). חשבונית זו הוצאה עבור: "פיצוי לנוב בני עבור עבודות קו סניקה". האם יש בעצם הוצאת החשבונית על ידי התובע על הסך הנ"ל - כדי להוכיח, שאכן זהו הסכום המגיע לו מהנתבעת כפיצוי עבור העבודות שבוצעו בשטחו? ב) מהמסמכים שצרף התובע לכתב התביעה עולה, שלא לפני 3 שנים הוחלט על העברת קו הצינור הנ"ל אלא לפני כן, שכן מהודעת הפקס שצורפה לכתב התביעה עולה, שעוד ביום 11.6.07 כותב בעל נחלה אחרת, מר אלכס מורשק כי בתאריך 10.6.07 נערכה פגישה בה השתתף גם התובע והנוכחים סיכמו לגבי הנזקים לאחר העבודות על הקמת קו סניקה, נזק בשטח של 750 מ"ר. ג) אמנם באותה פגישה השתתף גם התובע, ברם מאותו מסמך אין לדעת אם נדונה שאלת הפיצוי שיש להעניק למר מורשק בלבד או שגם נדונה שאלת הפיצוי שיש להעניק לתובע. ד) להוכחת קביעת גובה הפיצוי צרף התובע חוות דעת שמאי, אך חוות דעת זו נכתבה ביום 12.1.06 בעוד שהתובע הוציא החשבונית רק ביום 4.3.10 ומאז חיכה לתשלום על פי חשבונית זו. ב. משמיעת טענות הצדדים עולה, שמר מדהלה מכחיש את הסיכום עם התובע בדבר הסכום הנקוב בחשבונית ואף מוסיף וטוען, שטענות התובע לא היו ולא נבראו. ג. א) מר מדהלה אינו מכחיש את עצם ביצוע העבודות הנ"ל, אך טוען, שגובה הנזקים נקבעו על ידי השמאי הנ"ל - אם כי תושבי המקום לא האמינו בשמאי זה וביקשו להביא שמאי מטעמם שיקבע מה היה באותו שטח, איזה נטועים ומחוברים היו בשטח ובהתאם לכך יקבע את הפיצוי. מר מדהלה אף הגיש לבית המשפט את אותה חוות דעת של השמאי אבי נחום (ראה נ/2) המעריכה נזקי נחלתו של התובע ובחוות דעת זו נקבע פיצוי: "בגין פגיעה כתוצאה מהתקנת המגוף וגידור השטח בסכום כולל של 1,500 ₪. הסכום לא כולל מע"מ". ב) זהו הסכום שאכן נקבע על ידי השמאי ואילו סכום נוסף של 1,500 ₪ שנוי במחלוקת, יען כי מר מדהלה טוען שלמעשה, הסכום המגיע לתובע הוא הסכום שנקבע על ידי השמאי. ואילו התובע טוען, שהסך של 1,500 ₪ אכן נקבע עבור המיתקן אך יש לפצות גם עבור הקו שהונח באדמה ובעניין זה קבע השמאי תעריף של 1,500 ₪ (ראה עדותו של מר מדהלה בעמ' 2 לפ' וראה טענת התובע בכתב התביעה) 4. א. א) אני מאמין לתובע, שאכן הסכום שסוכם בינו ובין מר מדהלה הוא הסכום כפי שמופיע בחשבונית. אמנם צודק מר מדהלה בטענה, שהתובע יכול היה להוציא חשבונית על כל סכום שרוצה ואפילו על 200,000 ₪ (ראה דברי מר מדהלה בעמ' 3 לפ',ש' 3- 4) ברם אני מקבל את טענת התובע, שהוא הוציא החשבונית לאחר סיכום עם מר מדהלה ועל סמך חשבון שהם עשו יחדיו (ראה דברי התובע בעמ' 1 לפ',ש' 23- 25) ולא הוציא כך חשבונית שרירותית על הסכום שהוציא. ב) אני מקבל את טענת מר מדהלה, שבהיותו עובד של הנתבעת מול מועצה אזורית, אין הוא יכול להחליט לשלם על דעת עצמו משום שעסקינן בכספי ציבור, ברם משהאמנתי לתובע, שכך סוכם עם מר מדהלה, הרי שלמעשה סיכום זה הוא בבחינת סיכום והבטחה שלטונית ועל מר מדהלה לעמוד בסיכום. ב. מר מדהלה אף טוען, שבחוות הדעת מיום 12.1.06 קובע השמאי פיצוי על גידולי שדה והיות והתובע לא ניזוק בפריטים אלה, אין מקום להעניק לו פיצוי על מה שלא נפגע. אמנם כן, מאותה חוות דעת עולה סכומי הפיצוי בגין גידולי שדה, אך גם לא הוכח שהתובע לא ניזוק בגין פריטים כאלה. (ראה נ/1) ג. א) קיבלתי את גרסתו של התובע בדבר הסיכום עם מר מדהלה בדבר הסכום שמופיע בחשבונית, משום שתביעתו זו של התובע לא באה רק עם הגשת התביעה, אלא תביעה זו כבר עולה ממכתב מיום 24.10.10 ששלח ראש המועצה אל מר מדהלה ובמכתב זה הפנה ראש המועצה תשומת לבו של מר מדהלה לטענתו של התובע, לפיה הוא דורש הסכום הנקוב בחשבונית ומר מדהלה אף נתבקש להתייחס לדרישה זו ולא מצאתי כל מסמך בו כפר מר מדהלה באותו סיכום וגם לא הוגשה לבית המשפט תשובה לפנייה זו בדבר ההתייחסות של מר מדהלה או המכחיש בצורה כלשהי את טענת התובע. ב) זאת ועוד, מכתבו של ראש המועצה נכתב כתגובה למכתב מיום 20.10.10 ששלח מר מדהלה (ראה הרשום ב"נדון" של מכתב ראש המועצה) ומר מדהלה לא טרח להמציא את אותו מכתב על מנת שניתן יהיה לדעת מה תוכנו והאם אין בו באמת אותה הסכמה של התשלום המופיע בחשבונית. 5. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה והיות והאמנתי לגרסת התובע על כי הוציא חשבונית על הסכום שהוציא רק לאחר שכך סוכם קודם לכן עם מר מדהלה, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 3,480 ₪ (כולל מע"מ) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 7.2.11- ועד התשלום בפועל. לאחר ששקלתי את כל הנסיבות, לא מצאתי שיש הצדקה להעניק לתובע את יתרת סכום התביעה ואני מחליט לדחות את יתרת סכום התביעה מחוסר הוכחה. יחד עם זאת, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. חשבוניתמיסים