מהי אדמה חקלאית ?

מהי אדמה חקלאית ? הקריטריון להיותה של אדמה "אדמה חקלאית" הן לפי ההגדרה בסעיף 269 לפקודה והן לפי צו המיסים, הוא השימוש בפועל בהווה (השוה ע"ש (חי') 5096/98 יכין חב' חקלאית בע"מ נ. עירית חדרה (סעיף 1; 2 לפרק ג' לפסה"ד). קריטריון דומה חל לענין הגדרת "בנין חקלאי" בצו המיסים. אך אם לא נעשה שימוש בהווה ואין נתונים אחרים, הרי יש להביא בחשבון את פוטנציאל השימוש בנכס וככלל, יש לצאת מההנחה שהשימוש שניתן היה להעשות הוא שימוש חוקי ולא שימוש חורג בלתי חוקי ואין לענין זה כל נפקא מינא אם מדיניות העיריה היא להתעלם מהיעוד התכנוני לגבי נכסים דומים ולאפשר בפועל את השימוש למטרות מסחריות. בבסיס הקביעה האמורה עומדת ההנחה שמקורה במשפט העברי, לפיה "לא שביק אדם היתרא ועביד איסורא" (בבלי, מסכת תרומה, דף כ"ז ע' א'). שונה המצב תכלית שינוי כאשר המחזיק בנכס עשה בעבר שימוש בנכס למטרות מסחריות ולא חקלאיות ועם הפינוי לא חזר ועשה בו שימוש למטרות חקלאיות. במקרה מעין זה, הראה המחזיק שאין הוא מקפיד על שמירת חוקי התכנון, ואין הוא נרתע לעשות שימוש למטרות מסחריות והעובדה שבשנה מסוימת לא עשה כל שימוש בפועל, נובעת כנראה מקשיים במציאת אדם שישכור ממנו את הנכס למטרה זו. כמובן שאם הוכח שחוסר השימוש בפועל למטרה מסחרית בשנת המס שבדיון נובע מהתנהגות העיריה בעבר שהתבטאה בשימת מכשולים על דרך השימוש המסחרי, לא יהיה מקום לסווג הנכס לפי ההנחה שישמש ליעוד מסחרי (השוה ע"א 6971/93 עירית רמת גן נ. קרשין פד"י נ' (5) 480). קרקע חקלאיתחקלאותשאלות משפטיותקרקעות