עיכוב ביצוע מכירת נכס לצורך מימוש פסק דין

הצורך לממש נכס מקרקעין איננו מצדיק כשלעצמו, את עיכוב ביצועו של פסק הדין (עא 3428/05 יהודה דוידיאן נ' תמר אביטן ועוד 38 אח' (ניתן ביום 16.6.05). כאשר מדובר במכירת נכס אשר הנתבע מחזיק בו לשם השקעה גרידא ומכירתו אינה כרוכה בהסבת נזקים מיוחדים לבעליו, לא יהא, בדרך כלל, צידוק להורות על עיכוב ביצוע כדי למנוע מכירת הנכס. רק בנסיבות בלתי רגילות, בעלות חומרה מיוחדת החורגת מן ההכבדה או הנזק הכרוכים בדרך כלל במכירת נכסים, יהיה בית המשפט מוכן לעכב ביצוע של חיוב כספי הכרוך במימוש נכסים (רע"א 4236/01 אלום דן תורג'מן בע"מ נ' כלבו אלומיניום בע"מ; א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" (מהדורה שביעית, תשס"ג - 2003), בעמ' 528). כך הוא הדבר, לדוגמה, כאשר ביצוע פסק -דין כספי עלול להוביל להתמוטטות כלכלית של החייב או למכירת נכס בעל חשיבות מיוחדת עבורו, כגון דירת מגוריו ומיטלטליה (ע"א 6647/98 מנשה גנן נ' פקיד שומה תל-אביב 4, פ"ד נג (1) 187). כדי שבית המשפט יענה לבקשה לעיכוב ביצוע מימוש הבטוחה, לא די למבקש להוכיח כי מימוש הבטוחה יגרום נזק גדול או בלתי הפיך, אלא על בית המשפט להשתכנע גם בכך שעיכוב מימושה של הבטוחה לא יגרום נזק לזוכה ולא יגרע מסיכוייו להיפרע מן הבטוחה אם יושעה המימוש. כדי לשכנע את בית המשפט בקיומו של תנאי זה על המבקש להוכיח כי לנכס המשועבד שווי כספי יציב, וכי מאז שועבד נשמר ערכו ביחס שווה לגובהו המשתנה של החוב שלהבטחתו שועבד הנכס, וכי יש יסוד איתן להאמין שיהיה די בנכס כדי להבטיח את סילוק החוב שיעמוד לזכות הזוכה אם יידחה הערעור (ד. בר-אופיר "הוצאה לפועל הליכים והלכות" (חלק א', מהדורה שישית, אפריל 2005), עמ' 172-173). רכישת נכסעיכוב ביצוע