בקשת לדחיית ביצוע גזר דין

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשת דחיית ביצוע גזר דין (ללא הגשת ערעור): .1מונחת לפני בקשה לעיכוב ביצוע גזר-דין. עד כה לא הוגש ערעור על פסק-דינו של בית-משפט קמא. יתירה מזאת: כשבא המבקש למזכירות ביתהמשפט להגיש בקשה זו, נשאל אודות הגשת ערעור. תשובתו היתה שאין הוא רוצה להגיש תחילה ערעור (או בד בבד עם הגשת בקשה זו), אלא שעומד הוא על "זכותו" שתינתן החלטה בבקשה זו, כמות שהיא, וללא הגשת ערעור. החלטה זו דרושה לו מן הטעם (ומענין לדעת כיצד בטוח הוא בתוצאותיה) שיוכל להגיש ערעור לבית-המשפט העליון. .2אני דוחה את הבקשה לעיכוב ביצוע גזר-הדין. .3הגשת כתב ערעור דרושה מנימוקים הרבה שלא כאן המקום לעמוד עליהם. לענין הבקשה שלפני, די אם אציין שבהיעדר נימוקי ערעור אין לי כל מושג מה פסול, בעצם, מוצא המערער בגזר-הדין. על-פי נימוקי הערעור בוחן בית-המשפט את פסק-הדין וגזר-הדין ויש שלצורך ההכרעה אף נדרש בית-המשפט לבדוק את התיק שהתנהל בבית-משפט קמא ושלא להסתפק בחומר זה או אחר המצורף לבקשה לעיכוב ביצוע פסק-הדין. בהיעדר ערעור תלויה כל הבקשה על בלימה. .4המבקש אינו מסתיר את עיקרי "תכניתו" בהגישו בקשה זו מבלי שיהיה ברצונו להגיש ערעור. עיקרים אלה הם: א. תחילה ברצונו לדעת מה יחליט בית-המשפט בבקשה זו. ב. לאור תוצאותיה יחליט כיצד להמשיך (אם בכלל). כדבריו: "הנני שוקל לקחת עורך-דין על-מנת לייצגני בערעור כאשר עד-כה מטעמים כספיים עדיין לא פניתי לעורך-דין. כאשר אשיג האמצעים הכספיים הדרושים (במסגרת הזמן המוקצב) אפנה לעורך-דין". .5כאמור, אין לפני ולנגד עיני כל נימוק מפיו של המבקש שעל פיו אוכל להיענות לבקשה, ונימוק כזה המכוון לפגוע בנכונות גזר-הדין, חייב שיופיע בנימוקי הערעור. .6זאת ועוד. סעיף 87לחוק העונשין [1] הדן ב"דחיית מועדים" חוזר ומדגיש סמכותו שלבית-המשפט לדון בנושאים אלה. על-מנת שלבית- המשפט זה תוקנה הסמכות לדון בבקשה, מן הדין שתחילה יוגש ערעור. לאמור, שבלעדי תיק ערעור אין סכות לערכאת ערעור לדון בבקשות מעין זו שלפני. .7הבקשה נדחית.עיכוב ביצוע גזר דיןמשפט פלילי