התנאים להתנגדות לביצוע שטר

מהם התנאים להתנגדות לביצוע שטר ? קיומו של הליך התנגדות לביצוע שטר שהיא במהותה בקשת למתן רשות להתגונן כנגד תביעה שטרית, נועד למנוע דיון מיותר בתובענה אך ורק כאשר נעלה מכל ספק כי אין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו. בעניין זה נקבע כי די אם יראה הנתבע הגנה אפשרית ומשתמעת בדוחק (ואפילו דוחק רב), על מנת להצדיק קבלת ההתנגדות. נקבע, כי בשלב זה אין צורך לפסוק בדבר טיב הטענות והזכויות לגופן, אלא אך ורק לבחון אם מתצהירו של הנתבע בצירוף חקירתו הנגדית, קיימת עילה חוקית לכאורית בעלת משמעות כלשהי אשר אם תוכח, תוכל לשמש מגן וצינה בפני טענותיה של התביעה (ראה ע"א 478/75 אנגלרד נ' אשכנזי, פ"ד ל(3) 437, 443). בשלב זה, רשאי בית המשפט לפסוק לזכות התובע אך ורק כאשר השתכנע שאין לנתבע הגנה כלשהי ושלא נתעוררה כל נקודה הגיונית אשר ניתן להיאחז בה לטובתו. ההלכה היא שהנתבע זכאי לקבל רשות להתגונן, אם טענותיו הלכאוריות מגלות הגנה כנגד התביעה. על פי הלכה זו אין מקום וצורך לבדוק במסגרת זו אם וכיצד יעלה בידי הנתבע להוכיח טענותיו אלו. בעניין נקבע בע"ט 1266/91 קרן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ ואח', פ"ד מו(4) 193, 196-197) כי: "הלכה מכבר היא, כי בשלב הליכים זה של בקשה למתן רשות להתגונן אין בית המשפט נכנס לשאלת מהימנותם של דברי המצהיר. טענה, שבא עליה תצהירו של נתבע, יניח בית המשפט כי אמת היא, ואם מגלה התצהיר הגנה אפשרית - תינתן לנתבע רשות להתגונן . כל זאת, כמובן, אם לא נתברר לבית המשפט, כי טענות הנתבע תלויות הן על בלימה, או שבחקירה נגדית מסתבר כי הגנתו הגנת בדים היא". ובהמשך: "בשלב של בקשת רשות להתגונן ניתן להעלות אף טענות על-פה כנגד מסמך בכתב. (נתבע יוכל להוכיח טענתו, בין השאר, על דרך הודאתו של התובע או שלוחו)... ואין חוסמים דרכו של נתבע מטעמים של דרכי הוכחה בלבד" (196 ה-ו) גם לאמינותם המפוקפקת של הנתבעים אין משקל בשלב זה של הדיון בבקשת הרשות להתגונן וזאת, אף אם מרביתן התגלו ככוזבות במהלך החקירה הנגדית (ע"א 592/65 שלי נ' בוכבזא ואח', פ"ד כ 608, 610). די בשלב זה אם נקנה לטענותיו של התובע את מלוא משקל מהימנותם ורק אם לאחר כל אלו השמיט הנתבע כל יסוד לטענותיו בשלב חקירתו הנגדית, רשאי ביהמ"ש לקבוע כי הגנתו הנה "הגנת בדים" שאין להיעתר לה (ע"א 575/76 עזבון המנוח יעקב דוביצקי נ' אהרון דויבצקי פ"ד לא(3) 197, 210). ואולם, וזאת חשוב להדגיש, על אף קיומם של כללים קפדניים אלו לזכותו של נתבע, עדיין אין לנו לעשות הליך זה סרק, בדרך לבירורה של כל תובענה באופן המוציא שכר בהפסד (ראה ע"א 465/89 בן צבי נ' בנק המזרחי בע"מ, פ"ד מה(1) 69, 70). בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע כי אין המתנגד/מבקש הרשות להתגונן רשאי להסתפק בהעלאת טענת סתמיות וכלליות בתצהירו, אלא חייב הוא להיכבד ולהיכנס לפרטי העובדות שלענין ושעליהן הוא מבסס את טענת הגנתו (ע"א 6514/96 חניון המרכבה חולון בע"מ נ' עירית חולון, פ"ד נ"ב (1) 390, 400 וכן ראה ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נט (3), 41). התנגדות לביצוע שטרביצוע שטרשטר